This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Български Национален Корпус

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

2001-2009 ; 2009-2013 and continued

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Счетоводство
Изкузтво и музика

Бионаука
Бизнес и комуникация
Инженерство
Международните отношения
Журнализъм и медия
Право
Медицина. Медицинска сестра
Устойчивост
Педагогика
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

A2
B1
B2
C1
C2

Учебен материал

Справочници (онлайн речници; помагало за граматиката)

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Критично мислене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Корпусът включва ценен материал за съвременния българин и българина в диахронията.
https://dcl.bas.bg/bulnc/bg/
Институт за български език проф.Л. Андрейчин
Постоянно уголемени. Състои се от българска (1,2 млрд. думи и над 240 400 текстови примера) част и 47 паралелни корпуса. Отразява състоянието на България от 1945 г. до сега.
Както всички корпуси, BNC включва подкорпуси по тема, автор, година, извор и т.н. Може да се използва като учебни корпуси за терминология, идиоми, граматика и т.н.
Ресурсът включва 4 лексикографски инструмента: BulNet; Българският семантично анотиран корпус е част от българския Браун корпус. Състои се от 95119 лексикални единици, анотирани с най-подходящия синонимен набор от българския wordnet. https://dcl.bas.bg/semcor/; Българският PoS анотиран корпус. https://dcl.bas.bg/poscor/

Опции.

Българският национален корпус /БНК/ е най-големият системно създаден и представителен корпус за български език. Съдържа повече от 1,2 милиарда думи и включва над 240 000 текста. Материалите в Корпуса отразяват състоянието на българския език (предимно в писмената му форма) от средата на 20 век до наши дни.
BNC е сложен езиков ресурс, използван както за изследователски цели, така и за езиково обучение. Може да се използва и при изучаване на български език като чужд, въпреки че не е специално разработен за тази цел.
Най-широко използвана в часовете с ученици, изучаващи български език, е системата за търсене на корпуса. Чрез него човек може:
- илюстрират използването на произволна дума в контекст, като генерираните примери са от различни по жанр и стил текстове. Учителят може предварително да подбере части от получените резултати с оглед на темата и конкретните цели на урока. Учениците могат сами да използват системата за търсене, за да работят по зададени от учителя задачи.
- получават информация за значението и граматическите характеристики на думата.
С BNC се работи лесно и удобно, тъй като се използва предимно като допълнителен ресурс както от начинаещи, така и от напреднали. Иновативният характер на Корпуса в изучаването на български език като чужд е свързан с възможността за извличане на езикова информация едновременно на различни нива – семантично, граматично и др.

Указания

1. Загряваща дейност. Тема, обявена от учителя: Правене на бизнес в България(n). Основен речник:
2. Учителят ще извлече от студентите основната дефиниция на термина и други термини, свързани с темата и препоръчаното медицинско лечение. Избройте термините, добавете други, ако е необходимо.
• Обявете дейността, свързана с квазисиноними бизнес, предприемачество; cтопанство, икономика (икономика)
3. Дайте дефиниции на термини; представя на учениците откъси от BNC;
4. Помолете учениците да идентифицират/подчертаят ключовите думи, които са им помогнали да установят полето (свързани термини); обсъдете връзката с условията.
5. Помолете учениците да използват корпуса, за да идентифицират друг пример, където термините се използват в български и европейски контекст;
6. Материал с основна и по-подробна терминология и примерен текст по конкретна тема, предоставен от учителя.
7. Учителят представя ресурс и прави демонстрация.
8. Всеки ученик е помолен да потърси някои (различни) елементи в речника в раздаващия материал, да извлече примерни текстове.
9. Обсъждане в клас на лексиката (свързване на термини с техните дефиниции).
10. Четене в клас на свързана статия и обсъждане на основните точки.
Задание> по-нататъшно търсене на сродна терминологична лексика по тема по избор. Изготвяне на резюме на статия.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

5

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

4

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

BNC е полезен инструмент за преподаване и учене (с първоначално обучение) на всички българския език за специални цели (ЕСЦ) умения, тъй като може да се използва в часовете по терминология, граматика и превод, за изграждане на умения за четене и писане. Работата с BNC (както с всеки LC) може да донесе добавена стойност, като предостави на учениците средства за проверка на формите, лексикалните и граматическите значения на думите, тяхното поведение в различен контекст, синтагми и кратки текстове.; това ще помогне за разширяване на възгледа на учениците върху изучавания език извън двуезичните речници. Може да мотивира учениците с примери от различни специализирани текстове във всяка област. Въпреки че е постоянна практика със студентите по езици, работата с речници може да бъде новаторска в, да речем, медицински B клас. Може да се адаптира към нуждите на всеки обучаем. Той е доста лесен за използване. Някои от тях не са достъпни. Уеб страницата се нуждае от някои допълнения към английската версия.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit