This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Economic/Business literacy in Bulgarian

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date; recent

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Бизнес и комуникация

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B2
C1

Учебен материал

Animation
Тест
Видео

Езикови полета

Лексика
Граматика
Прагматика

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

This free resource includes 45 lessons on wide range of practical matters and topics related to economic/business literacy. It is well-organized as a series of cca. 5-minutes videos with animation, written text and an audio read by a native speaker. Each video is provided with a test. Access to resource is open, registration as guest does not seem essential, but is recommended.

Опции.

Lesson 1 Needs introduces Maslow s pyramid of needs and gives basic info on the matter.
After a general presentation of the resource, lecturer plays the video.

Указания

1. Preliminary: give handout with basic vocabulary and reference (Maslow).
2l Lecturer askes students to take down notes.
3. Lecturer plays video/
4. Guided conversation: students discuss video.
LAST. Post: Provide handout with lapse text, to entice use of new words and check the students comprehension.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

5

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

5

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

5

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

This recource includes a well-organized stream of videos.
This blog includes 45 lessons on various topics related to economic/business literacy:
Потребности / Needs
Стоки и услуги / Services
Ресурси / Resources
Недостиг
Закон на търсенето. Какво са стимулите? / What are stimuli?
Стимули и рационален избор / Stimuli and rational choice
Елементи на икономическата активност / Elements of economic activity
Кръговрат на икономическата активност / Economic turnput*
Видове доход. Ролята на държавата / Income and the role of state
Вземане на индивидуални решения / Focus on individual solutions/choices
Вземане на колективни решения / Focus on collective solutions
Планиране и поставяне на цели / Planning and setting the goals
Парите в древността / The history of money
Развитие на парите до наши дни. Функции на парите
Българска народна банка. Функции
Търговски банки
Небанков сектор
Дебитни карти
Кредитни карти
Електронно банкиране
Финансови цели. Лични доходи
Разходи и спестявания. Входящ и изходящ поток
Личен бюджет
Съставяне на личен бюджет. Семеен бюджет
Спестявания
Възможности за инвестиция
Фактори, които влияят на инвестирането. Инвестиции по време на криза
Депозити и влогове
Откриване на депозит и влог
Какво представлява кредитът?
Жилищен кредит. Вземане на информирано решение
Собствено жилище или жилище под наем. Студентски кредит
Лизинг
Стоков кредит
Потребителски кредит
Бърз кредит
Финансова отговорност и риск
Застраховане. Видове застраховки
Заложни къщи
Право на труд. Трудово законодателство
Социални осигуровки. Пенсия
Здравно осигуряване
Основни цели на икономиката / Main goals of economics
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit