This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Dóla Mónika: Módszertani útmutató a magyar nyelv tanításához

A megjelenés dátuma

2020

Célcsoport

oktatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

C1
C2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

kritikai gondolkodás
olvasás

Leírás

Ez a kiadvány, könyv online elérhető pdf dokumentumként. A Károli Egyetem oktatói írták és szerkesztették. Célolvasói a magyar mint idegen nyelv oktatói. Minden fejezethez tartozik egy bevezető tevékenység, amely az olvasóktól némi reflexiót igényel korábbi személyes tapasztalataikról, akár tanulóként, akár idegennyelv-tanárként. Ezek az bevezető tevékenységek panelbeszélgetések egy grafikus szervező segítségével. Így az idegennyelv-tanítás módszerei az egész könyvben modellezve, alkalmazva, aktivizálva vannak. A fejezetek a nyelvtanítás különböző fontos aspektusaira összpontosítanak: tankönyvek kiválasztása, nyelvi készségek, tanulótípusok, a jó nyelvtanár jellemzői és értékelés.

Esettanulmány

This book is ideal for teachers of Hungarian as a foreign language, but actually for teachers of any foreign languages. The book could be best tested with a group of 8 language lecturers; as most of the lead-in activities at the beginning of each chapter require group work. I would use this book with lecturers from different universities and teaching background so that they really could compare their own practices, reflect on them and gain new insights both from one another and the book itself. Number 8 would be ideal for the testing as there would be two groups to do identical tasks and even group insights could be shared and reflected during panel discussions.

Útmutató

Ez a könyv ideális a magyar mint idegen nyelv tanárai számára, de valójában bármilyen idegen nyelv tanárai számára. A könyvet leginkább egy 8 nyelvtanárból álló csoporttal lehet kipróbálni; mivel az egyes fejezetek elején található bevezető tevékenységek többsége csoportmunkát igényel. Ezek a tevékenységek szürke dobozokban találhatók. Alkosson párokat/csoportokat az utasításoknak megfelelően, és végeztesse el velük ezeket a tevékenységeket. E feladatok elvégzése után az oktatóknak egyénileg el kell olvasniuk a fejezetben szereplő téma elméleti és kutatási hátterét. Olvasás közben az előadók folyamatosan gondolják át és ellenőrizzék a bevezető tevékenységekben adott válaszaikat. Az egyéni csendes olvasás után következik egy reflexiós tevékenység, amelyet az előadók ismét egyedül vagy csoportosan végezhetnek. Minden fejezet végén található egy ellenőrző lista a tartalomról, amelyet egyéni formatív értékelésre lehet használni.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a könyv a magyar nyelv mint idegen nyelv oktatóknak szól. Egyaránt tartalmaz gyakorlati és elméleti tudnivalókat, ezért "learning by doing" megközelítésű. Az oktatók a fejezetek elolvasása előtt, közben és után különböző módszereket, stratégiákat alkalmaznak, így gyakorlati tapasztalatokat szereznek arról, hogyan tudják ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatban alkalmazni.
A tananyag weboldala:
Visit