This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Työelämän suomea / Working Life Finnish

Julkaisupäivämäärä

2019

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Talous ja yritysviestintä

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1
B2

Materiaalityyppi

Aktiviteetti/tehtävä
Äänite
Simulaatio
Testi
Video

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Työelämän suomea on oppimateriaali ammattimaisesta suomen kielestä liiketoiminnan ja hallinnon alalla opiskelijoille, joilla on jo suomen kielen perustaidot (A2-B2 taso). Se on kokonainen verkkokurssi, joka sisältää 8 erilaista moduulia yritystoimintaan ja hallintoon liittyvästä sanastosta sekä erilaisien tehtävien simulaatioita autenttisessa ammatillisessa kontekstissa. Materiaali sisältää videoita, harjoituksia ja testejä sekä ehdottaa digitaalisia työkaluja tehtävien toteuttamiseen. Loppuarviointimenetelmäksi materiaali ehdottaa portfoliotyötä. Kurssiin liittyvät kielioppiasiat sisältyvät Kielitreeniä -osaan. Materiaalissa on yksityiskohtaiset ohjeet opettajille. Materiaali soveltuu itsenäiseen opiskeluun ja luokkahuoneeseen.

Tapaustutkimus

Kurssi tarjoaa laajan valikoiman autenttista oppimateriaalia yritys- ja hallintoalan kieli- ja kulttuuritaidoista. Se sopii hyvin prosessioppimiseen ja ehdottaa oppimismenetelmäksi opiskelijaportfoliota. Portfoliopohjainen arviointi keskittyy koko oppimisprosessiin yksittäisten tehtävien sijaan. Materiaali on helposti sovellettava ja oppijaa motivoiva. Opiskelija voi valita oppimateriaalissa ehdotetuista moduuleista tarpeitaan parhaiten vastaavat tehtävät ja laatia digitaalisen portfolion. Opettaja voi määritellä suoritettavan opintopistemäärän valittujen tehtävien tyypin ja opiskelijan tarpeiden mukaan.
Portfolio kannustaa oppijaa asettamaan itselleen oppimistavoitteita ja pohtimaan omaa oppimistaan ja kieli- ja kulttuuriosaamistaan. Digitaalinen portfolio mukautuu helposti erityyppisiin tehtäviin, mikä mahdollistaa kurssilla ehdotettujen kieli- ja kulttuuritaitojen harjoittamisen.
Portfoliotyössä on tärkeää antaa opiskelijalle selkeät ja riittävät ohjeet sekä tehtäviin itseensä että portfoliotyöskentelyyn. Selkeä ohjeistus auttaa opiskelijoita valitsemaan tarpeitaan vastaavan materiaalin.

Ohje

Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskelija voi suorittaa kaikki tarjolla olevat osiot tai niistä voidaan valita ryhmälle sopivat.
Vaihe 1.
Katso kohdasta 7 sähköpostiviestinnän käytänteet, hyödyllisiä lauseita ja sanastoa yritysviestinnässä sähköpostitse.
Vaihe 2
Tee osan 7 harjoitukset.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

4

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Tämä oppimateriaali on kokonainen verkkokurssi, joka tarjoaa korkealaatuista opetus- ja oppimateriaalia. Kurssi soveltuu niin itseopiskeluun kuin luokkaopetukseenkin. Materiaali antaa opiskelijoille runsaasti tilaa pohtia oppimisstrategioitaan. Kurssi alkaakin tehtävillä, jotka auttavat opiskelijoita pohtimaan taitojaan ja oppimistavoitteitaan. Aineistossa ehdotetaan tehtäviin sopivia teknisiä digitaalisia työkaluja, mutta opiskelija voi vaihtaa tehtäväohjeissa ehdotetut digitaaliset työkalut hänelle itselleen sopivampiin. Myös portfolioarviointimenetelmä kannustaa opiskelijoita reflektoimaan tietojaan ja taitojaan sekä auttaa arvioimaan osaamistaan, seuraamaan edistymistään ja tallettamaan oppimiskokemuksensa kirjalliseen muotoon.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit