This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Game It Referenčna številka projekta Erasmus+ 2017-1-PL01-KA203-03853

Datum objave

Start: 01-09-2017 - End: 31-08-2020

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B2

Vrsta materiala

Vodilni viri (spletni tečaj/knjiga)

Jezikovne značilnosti

Besedišče

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
kritično mišljenj
Pisanje
Branje

Opis

Ta učni pripomoček je na voljo na spletni strani mednarodnega projekta Gamestorming forInnovative Teaching Erasmus Plus (slovenske, norveške, romunske in poljske univerze) in ustreza potrebam srednje- in višješolskih študentov, ki se izobražujejo za učitelje. Ti morajo razvijati svoje sposobnosti poslušanja, govorjenja in kritičnega mišljenja, hkrati pa morajo razširiti besedišče, povezano s tehniko. Ta vir je v pomoč tako predavatelju, ki lahko to spletno pedagoško stran in dokument uporablja s študenti v razredu, kot študentom, ki lahko precej samostojno raziskujejo in razmišljajo tudi o svojem pedagoškem znanju, ki so ga pokazali in razvili med projektom.

Študija primera

Projekt, ki temelji na tem učnem gradivu, se bo preizkusil v naslednjem semestru, ob koncu semestra pa se bo znanje študentov ocenilo s testom. Točke iz projekta se lahko prištejejo k rezultatom testa ob koncu semestr

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Viharjenje možganov o ključnih besednih zvezah v zvezi s temami metodoloških metod: pedagoški pristop: učenje z igrami, metodologija razvoja iger, analiza,

oblikovanje, izvajanje, ocenjevanje učenja: evalvacija, značilnosti učencev, upravljanje učenja. Korak 1. Razlaga projekta učencem. Učenci delajo v skupinah po 4. Vsaka skupina mora izbrati 4 teme (skupaj je 8 tem, zajete morajo biti vse). Korak 2. Kot domačo nalogo morajo učenci pripraviti kvizlet o svoji temi (lahko natisnejo svoj spletni kvizlet ali ustvarijo ročno izdelane kartice). Korak 3. Učenci naložijo svoje kvizlete na platformo za izmenjavo projektov, da jih lahko vsi vidijo in se jih naučijo, nato pa prinesejo svoje kartice k pouku. Njihov rok je čez dva tedna. Ta postopek bo učencem omogočil, da bodo prepoznali in vadili besedišče iz svoje metodološke teme in metodološke teme drugih učencev. Poleg tega, da vadijo svoje miselne spretnosti visokega reda, razvijajo tudi strokovno besedišče. 4. korak. Pri učni uri sedijo v krogu in vadijo teme z igro. V igri morajo učenci razložiti obravnavano temo, ne da bi razkrili njen naslov. Drugi morajo uganiti, za kaj gre, in si zapisati svoje opombe v zvezke. Če pravilno odgovorijo, dobijo točko. Te točke se lahko prištejejo k rezultatu testa ob koncu obdobja. 5. korak. Učitelj vsakemu učencu hkrati razdeli eno kartico. Vsak ima 5 minut časa, da preuči svojo kartico in načrtuje, kako bo temo razložil svojim vrstnikom. Med povzemanjem svojih tem morajo učenci uporabljati strokovno besedišče, ki so ga predstavili in vadili s kvizleti. Korak 6. Vsak učenec ima 4 minute časa, da drugim razloži svoje teme. Poleg tega, da učenci vadijo svoje predstavitvene spretnosti, razvijajo tudi govorne in slušne spretnosti.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

5

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

5

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

4

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

5

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Projekt ustreza psihološkim in komunikacijskim potrebam študentov in predavateljev, je ustvarjalen in poučen za oba. Ker se med projektom izvaja večina strokovnega besedišča na temo metodologije, to študentom omogoča znatne in oprijemljive izboljšav. Zanimive in koristne teme s področja metodologije in izobraževanja učiteljev lahko učence spodbudijo k spoznavanju njihovega prihodnjega poklica.Tehnični in strokovni jezik v dokumentu je na visoki ravni, zato morajo učenci za temeljito razumevanje poznati natančno besedišče. Ker je spletno gradivo tudi v angleškem jeziku, ga je mogoče zlahka uporabiti za več drugih jezikovnih projektov v različnih država. Spremljanje napredka učencev in dijakov ni zahtevno, saj je ocenjevanje lahko usmerjeno v besedišče ali samo temo. Spletno gradivo je odlično za uporabo v posebne namene. Njegovo strokovno besedišče bogati znanje študentov na področju izobraževanja učiteljev.Do gradiva lahko enostavno dostopate s ključnimi besedami spletnega mesta in referenčno številko projekta Erasmus plus.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit