This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Waldorfsko izobraževanje

Datum objave

website available on 31/07/2021

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B2

Vrsta materiala

Vodilni viri (spletni tečaj/knjiga)

Jezikovne značilnosti

Spretnosti

govorjenje
kritično mišljenj
Pisanje
Branje

Opis

Pričujoči spletni vir je spletna stran, ki jo je ustvarila šola v Mariboru (Slovenija), specializirana za waldorfsko vzgojo. Učenci se lahko seznanijo z waldorfsko vzgojo na splošno, filozofijo, ki stoji za njo, in s samo šolo, hkrati pa lahko berejo različna besedila s slovničnimi sestavki in strokovnimi izrazi, povezanimi z ustrezno temo, npr. obšolski programi, učni načrt, prehrana, posebni dogodki, pravila in predpisi itd. Na spletni strani je na voljo tudi veliko slik, ki jih je mogoče uporabiti tudi za motivacijske vaje in dejavnosti. Poleg tega je lahko oblikovanje spletnega mesta privlačno tako za učence kot tudi za učitelje, saj je enostavno za navigacijo.

Študija primera

Gradivo je mogoče preveriti v razredu. Učenci naj izvedejo dejavnosti, priporočene v spodnjem razdelku s smernicami. Po tem jih lahko preverimo glede znanja o waldorfski vzgoji ali besedišča, povezanega s temo, da preverimo učinkovitost spletnega vira in z njim povezanih nalog. Prav tako se lahko oblikuje vprašalnik, da lahko učenci, ki sodelujejo v projektu, podajo povratne informacije o viru in dejavnostih: Ali se jim zdijo koristne, zanimive in motivacijske? Ali menijo, da ustrezajo njihovim potrebam? Ali imajo kakšne zamisli ali predloge za izboljšave?

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Izvedba: pridobivanje informacij o znanju učencev o slovenskem besedišču v povezavi s šolo, izobraževanjem, šolskimi dejavnostmi itd. To lahko učence spodbudi k uporabi slovenskega jezika. Učitelj lahko predstavi in razloži najpomembnejše izraze v besedilih. Besedila na spletni strani lahko uporabite kot bralne vaje. Učitelj lahko razred razdeli v manjše skupine, katerih naloga je prebrati določeno poglavje (npr. obšolske dejavnosti ali šolska knjižnica) in nato glavne točke ponazoriti na plakatu. Skupine svoje plakate predstavijo druga drugi, s čimer učenci razvijajo govorne spretnosti. Nato lahko učenci v odprti razpravi delijo svoje občutke in mnenja o temi. Zadnja dejavnost je primernejša za učence na ravni B2+. Učitelj lahko fotografije v galeriji uporabi tudi kot namige in tako učencem omogoči, da opišejo, kaj vidijo, ali izrazijo svoje zamisli.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

4

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

2

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

3

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Pričujoči učni vir ustreza potrebam študentov, specializiranih za izobraževanje učiteljev, saj vsebuje osnovne informacije o waldorfski pedagogiki in ustrezno strokovno besedišče. Sama tema in slike v galeriji lahko učence motivirajo za branje in govorjenje v slovenskem jeziku. Učitelji lahko natisnejo nekaj besedil in jih nekoliko spremenijo, da jih prilagodijo potrebam učencev pod B2. Ocenjevanje je lahko usmerjeno v besedišče, samo temo (tj. kaj so se učenci naučili o waldorfski pedagogiki)
ali njihov ustni nastop v odprti razpravi. Predavatelji lahko ta vir zlahka uporabijo, do njega pa je mogoče brez težav dostopati in ga prenesti.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit