This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Coffeebreak Swedish - Episod ABBA

Datum för offentliggörande

ongoing

Målgrupp

studenter

Domänområde

Arts & Music

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

B1
B2
C1

Typ av material

ljud

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Pragmatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion

Beskrivning

På webbplatsen finns kurser på olika språk, poddar, klubbar och andra funktioner. Det här avsnittet är det sista i en serie på 10 om svensk kultur och fokuserar på ABBA, den kända musikgruppen från Sverige. Den leds av Lisa, som är svenska, och av Mark, som talar engelska och tydligen också håller på att lära sig svenska.
Det är en 25 minuter lång podcast som presenterar lite av ABBA:s historia. Lisa läser upp texten om gruppen och därefter bryter de båda ner den i meningar, först på svenska och sedan på engelska.

Fallstudie

Den här resursen är lämplig för svenska elever som studerar konst och musik, eftersom de kan utforska svensk musik eller kultur på ett engagerande sätt. Om utländska studenter använder den på ett självständigt sätt kräver nivån på det talade språket att eleverna redan behärskar språket väl. Uppgiftsbaserat lärande eller projektbaserat lärande kan också vara två mycket lämpliga metoder att överväga. Eleverna (parvis eller i grupper) kan förbereda texten hemma och sedan spela in texterna med sina egna röster. På så sätt kan de öva sig i att läsa, skriva och tala.

Riktlinjer

Denna resurs kräver att eleverna har minst en medelnivå i svenska, dvs. mer än grundläggande kunskaper i det skrivna och talade språket, eftersom eleverna måste lyssna på och upprepa autentiskt material och på så sätt vara bekanta med språkets ljud.
Den här podcasten, tillsammans med de andra, kan användas i självständigt lärande eller som en del av elevernas läxor. Just det här avsnittet kan ingå i en hel enhet om antingen svensk musik eller svensk kultur och fokuserar på den kända gruppen ABBA som fick nytt liv i och med 2008 års "Mama mia!".
Om eleverna ska arbeta med den här podcasten som läxa kan de alltså förbereda och öva på texten i förväg, så att de kan delta i en klassdiskussion. Alternativt kan de spela in texterna. Senare kan de samlas i grupper och kommentera kollegornas läsning, deras uttal och andra relevanta aspekter.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

4

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

3

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

4

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Med tanke på att uttalet kan vara ett problem när man lär sig svenska kan dessa poddar vara mycket effektiva när det gäller att hjälpa eleverna att lära sig nytt ordförråd och kulturella frågor. De kan vara en startstrategi för att närma sig olika lexikala områden och befästa grundläggande grammatiska strukturer samt för att utveckla talförmågan.
Webbplats för Teaching Source:
Visit