This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Suomea liiketalouden alalle / Finnish for Business

Julkaisupäivämäärä

2018

Kohderyhmä

Opiskelijat

Ala

Kirjanpito
Talous ja yritysviestintä

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B1
B2
C1

Materiaalityyppi

Aktiviteetti/tehtävä
Peli
Testi
Video

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Sivusto sisältää lukuisia harjoituksia ja audiovisuaalista oppimateriaalia liiketoiminnasta, hallinnosta, markkinoinnista, logistiikasta, henkilöstöhallinnosta ja asiakaspalvelusta. Verkkosivusto on jaettu kuuteen osaan, joista jokainen sisältää erityistä materiaalia jokaiselle argumentille. Oppimateriaalit ovat enimmäkseen tietyn tarkoituksen sanastoa, mutta myös yleisempää tekstiä ja videoita. Lisäksi ehdotetaan linkkejä tukemateriaaliin ja teksteihin. Harjoitukset keskittyvät erikoisalojen kieleen, mutta materiaali sisältää myös yleisempiä tekstejä ja videoita. Harjoitukset sopivat hyvin itsenäiseen sanastoharjoitteluun tai lämmittelyharjoitukseksi ennen muita teksti- tai kirjoitusharjoituksia. Materiaali on helposti saatavilla verkossa ja harjoituksia voidaan tehdä osittain tai kokonaan opiskelijan tarpeiden mukaan.

Tapaustutkimus

Tämä oppimateriaali sopii hyvin pienille opiskelijaryhmille ja opiskelijoille, joilla on jo hyvä suomen kielen taito. Materiaalia voidaan käyttää luokassa kommunikatiivisten taitojen ja sanaston harjoittelussa. Oppimateriaalissa esitetty terminologia kattaa laajan joukon liiketoimintaan, hallintoon, markkinointiin, logistiikkaan, henkilöstöjohtamiseen ja asiakaspalveluun liittyviä aiheita ja tarjoaa useita eritasoisia harjoituksia. Materiaali on hyödyllinen myös lisäharjoituksena aiemmin tunnilla opituille sisällöille itsenäisesti opiskeltavaksi. Aineisto sopii hyvin myös käänteiseen opetukseen: opiskelijat voivat tehdä luentoja ja katsoa audiovisuaalista materiaalia ennen oppituntia. Koska materiaalin tarjoama terminologia on hyvin spesifiä, opiskelijoiden yleisen suomen kielen taidon tulee olla vähintään tasoa B1. Jotkut materiaalissa ehdotetuista linkeistä eivät toimi kunnolla; opettajan kannattaa tarkistaa linkit ennen oppituntia. Materiaali tarjoaa kuitenkin pätevää materiaalia oppijakeskeisiin opetusstrategioihin sekä kauppa- ja hallintosanaston harjoitteluun.

Ohje

Eri osioissa on tarjolla harjoituksia, tekstejä ja audiovisuaalista materiaalia. Tämä on esimerkkiohje Taloushallinto -osioon:
1. vaihe Katso linkin video
2. vaihe Kirjoita muistiin kaikki uudet sanat ja hyödylliset lauseet
3. vaihe Tee taloushallinnon sanastoon liittyvät harjoitukset

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

4

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

4

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

2

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

1

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Verkkosivusto sisältää laajan valikoiman harjoituksia ja oppimateriaaleja, jotka ovat helposti opiskelijoiden ja opettajien saatavilla. Opettaja voi suositella opiskelijalle sopivia osia materiaalista itsenäiseen harjoitteluun. Harjoitusten tekemiseen ei tarvita internet-yhteyden lisäksi muita erityisiä teknisiä välineitä. Sisällön muokkaaminen erilaisiin opetustarkoituksiin ei ole mahdollista. Materiaali kokoaa yhteen verkossa saatavilla olevia kieliharjoituksia liiketalouden alalta. Harjoitukset antavat opiskelijoille automaattisesti palautetta, mutta erityisiä arviointitehtäviä ei materiaalissa ole. Materiaali sopii hyvin lisäharjoitukseksi vahvistamaan liiketalouden alan sanastoa.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit