This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Forvo. Användbara resefraser på svenska

Datum för offentliggörande

n/d (ongoing)

Målgrupp

Föreläsare
studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1
A2

Typ av material

Referensresurser (online ordböcker/grammatikguider/fraserböcker)

Språkliga särdrag

Vokabulär
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion

Beskrivning

Forvo är en uttalsordbok och frasbok online vars syfte är att hjälpa användarna att lära sig och utveckla grundläggande konversationsfärdigheter på svenska genom att lyssna på ord och korta fraser på nybörjarnivå. Den har tillgängliga ljudfiler på flera språk som talas av infödda talare i flera olika varianter och accenter. Denna undervisnings- och inlärningsresurs gör det möjligt för eleverna att aktivt bidra till sin egen inlärningsprocess.
Verktyget gör det också möjligt att skapa listor med termer kring ett ämne, samt att ladda ner filer i .mp3-format för att möjliggöra användning offline. En mobilapplikation finns också tillgänglig för att stödja dem som reser eller tillämpar ordförråd inom turistnäringen, vilket underlättar kommunikationen.
Du kan lyssna på grundläggande vokabulär som presenteras i de olika ämnen som finns tillgängliga (shopping, orientera sig, bankärenden etc.) Den innehåller också användbara resefraser för den som arbetar inom turistnäringen eller inom affärslivet, eller helt enkelt, om du är turist.

Fallstudie

Den här resursen är idealisk för elever på A1-nivå som studerar turism, affärsverksamhet och kommunikation och fokuserar främst på grundläggande ordförråd och korta fraser. Standardspråket för undervisningen är engelska. Den lämpar sig främst för självständigt lärande och övning, men den kan också användas i ett klassrumssammanhang eftersom denna resurs kan stödja läraren när det gäller prosodisk övning. Läraren kan be eleverna välja ut några ljudinspelningar och be eleverna (som inte har Svenska som modersmål) att lyssna på dem och upprepa. Den metod som tillämpas kallas audiolingvistisk. Denna metod, även om den anses vara föråldrad, är användbar och meningsfull för lägre nivåer av språkinlärning där hörförståelse och upprepning är ett bra sätt att lära sig lite överlevnadssvenska. Den kan också framkalla andra intressen för själva språket, till exempel en önskan att lära sig mer och att kunna kommunicera effektivare på svenska. Forvo ger eleverna grunderna i det svenska språket.
Det är ett mycket användbart verktyg för att lära sig och utveckla talförmåga på svenska i elevernas egen takt.

Riktlinjer

Även om den är mer lämpad för självständigt lärande, eftersom eleverna kan kontrollera och fokusera på de fraser och ord de behöver känna till för sina resor och affärer, i sin egen takt och tid, kan den här resursen också användas i klassrummet eftersom den kan hjälpa föreläsaren att öva på uttal.

Om resursen ska användas i klassrummet kan följande förslag tillämpas:
Uppvärmningsaktivitet: Föreläsaren frågar eleverna vilka ord eller fraser som är mest användbara när man reser, närmare bestämt till Sverige. Föreläsaren tar fram ord som eleverna känner till på svenska. Föreläsaren ber om feedback från eleverna. Eftersom vi har att göra med en nybörjarnivå är det högst troligt att de ord som nämns inte kommer att vara så många.
Steg 1: Föreläsaren kan då använda några flashcards med bilder på motsvarande skrivna ord (bör använda samma ord som också finns med i uttalsordboken på nätet så att eleverna kan kontrollera uttalet). Eftersom stavning och uttal oftast inte stämmer överens kan föreläsaren be eleverna att försöka uttala de givna orden.
Steg 2: Föreläsaren uttalar orden och ber slumpmässigt studenterna att upprepa orden igen (individuell övning).
Steg 3: Eleverna ombeds att gå till webbplatsen för att ytterligare öva på ordförrådet och fraserna, vissa är redan bekanta med, andra är nya.
Steg 4: Eleverna kan göra konsolideringsarbete hemma.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

4

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Det här verktyget är ganska motiverande eftersom det är lätt att använda. Dessutom kan eleven välja ämnesområden enligt sina egna behov. Resursen är lättillgänglig och mycket användarvänlig.
Den kan användas på olika sätt och av användare som inte har svenska som modersmål.
Eftersom dess innehåll är uppdelat i olika ämnen möjliggör den överförbarhet till olika områden och bearbetning av specifika språkbitar.
Den är ganska välorganiserad, eftersom den är uppdelad i olika ämnesområden som hälsningar och ursäkter, drycker, bankärenden, yrken, väder osv. Användaren får också fraser på svenska, indelade i olika lexikala områden: Den nya användaren får också tillgång till lexikala ord i olika områden: bankärenden, att ta sig runt, äta och dricka, etc.
Trots dess användbarhet när det gäller uttalsträning kan det vara en nackdel att den inte täcker in ett mer interaktivt kommunikationssätt till språket. Den bör dock kompletteras med andra undervisnings- och inlärningsmaterial.
Webbplats för Teaching Source:
Visit