This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Bulgarikon. A blog for Romanian students of Bulgarian

Дата на публикуване

2013, last updated in 2020

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Международните отношения
Журнализъм и медия

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Romanian
Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1

Учебен материал

Дейност/задача

Езикови полета

Лексика
Граматика
Прагматика
Prosody

Умения

Говорене
Писане
Четене
Mediation

Описание

An eclectic blog useful for language students and students with an interest in Bulgarian cultural topics, cuisine, tourism;
By concentrating on Bulgarian-Romanian cultural (neighbouring) relations, source encourages intercultural communication and cultural mediation;
Gives special attention to students interested in grammar and literature (poetry) in translation;
Encourages similar attempts to use Bulgarian to generate grammatically-correct faithful versions.
The author's materials can be used in class or for self study;
Validation will consider the relatively self-made nature of materials provided;
Симетрия
(Марин Сореску)
Вървях така
Когато две пътеки
Се появиха внезапно пред мен:
Една надясно,
А другата наляво,
По всички правила на симетрията.

Спрях,
Присвих очи,
Изкашлях се
И избрах дясната.
(Точно тази, която не трябваше,
После така се оказа).

Вървях по нея
И след това пред мен се откриха две
Пропасти:
Едната вдясно,
А другата вляво.
Без да премигна
Хвърлих се в лявата,
Която за жалост не беше покрита с пух.
Пълзях нататък
И изведнъж пред мен
Две широки пътеки се отвориха.
„Ще ви покажа аз!” казах си
И пак избрах лявата
На инат.
Грешно, много грешно, дясната уж
Беше правилната пътека.
И на следващия кръстопът
Подарих себе си на
Дясната. Също така
Другата трябваше този път, другата…
А сега храната почти свърши,
Тоягата ми е остаряла
Вече не израстват издънки от нея
За да седя под тяхната сянка
Когато съм в отчаяние.
Костите ми са разядени от камъни.
Те скърцат и се оплакват,
Че винаги съм грешил.

И ето пред мен пак се отварят
Две небеса:
Едно надясно
И едно наляво.

Опции

Bulgarikon is a resource intended for studying Bulgarian by Romanian-speaking persons (the texts, except for the examples, are in Romanian). It is especially suitable for beginner students who are not philologists. It was created by a non-specialist philologist and it does not follow a strict scientific methodology. At the same time, the manner of presentation of the linguistic information shows that it has been prepared or consulted by philologists.
The blog contains a variety of information in four main sections:
- phonetics and grammar;
- Bulgarian national cuisine;
- translations of Romanian poetry into Bulgarian;
- miscellaneous.
The linguistic information distributed in individual articles (36) is not systematized according to academic criteria but is presented in an accessible way. It contains articles about the Bulgarian alphabet, the characteristics of the Bulgarian pronunciation, the inflected parts of speech (e.g. full and short article forms of nouns, personal pronouns, conjugation of the verb, type of the verb, etc.), the speech etiquette.
The section on the Bulgarian national cuisine (12 articles) has:
- on the one hand, cultural value, as it represents emblematic Bulgarian dishes;
- on the other hand, linguistic value, since the recipes contain the names of the dishes and the products needed in the Bulgarian language.
The section containing translations of Romanian literature is a very good idea, but at the moment it is poorly developed – it includes only 4 original texts and their translation into Bulgarian.
A useful addition to the blog are the links to online dictionaries and to a website containing records of the pronunciation of words and expressions.

Указания

1.Language in translation. Translating poetry
2.Teacher reads poems in source and target languages;
Marin Sorescu\'s poem Simetrie
Simetrie
Mergeam aşa,
Când deodată în faţa mea,
S-au desfăcut doua drumuri:
Unul la dreapta,
Şi altul la stânga,
După toate regulile simetriei.

Am stat,Am stat,
Am făcut ochii mici,
Mi-am ţuguiat buzele,
Am tuşit,
Şi-am luat-o pe cel din dreapta
(Exact cel care nu trebuia,
După cum s-a dovedit după aceea).

Am mers pe el cum am mers,
De prisos să mai dau amănunte.
Şi după aceea în faţa mea s-au căscat două
Prăpăstii:
Una la dreapta
Alta la stanga.
M-am aruncat în cea din stânga,
Fără măcar să clipesc, fără măcar să-mi fac vânt,
Grămada cu mine în cea din stânga,
Care, vai, nu era cea căptuşită cu puf!
Târâş, m-am urnit mai departe.
M-am târât ce m-am târât,
Şi deodată în faţa mea
S-au deschis larg două drumuri.
„V-arăt eu vouă !” – mi-am zis –
Şi-am apucat-o tot pe cel din stânga,
În vrăjmăşie.
Greşit, foarte greşit, cel din dreapta era
Adevăratul, adevăratul, marele drum, cică.
Şi la prima răscruce
M-am dăruit cu toata fiinţa
Celui din dreapta. Tot aşa,
Celălalt trebuia acum, celălalt…
Acum merindea îmi e pe sfârşite,
Toiagul din mână mi-a-mbătrânit,
Nu mai dau din el muguri,
Să stau la umbra lor
Când m-apucă disperarea.
Ciolanele mi s-au tocit de pietre,
Scârţâie şi mârâie împotrivă-mi,
C-am ţinut-o tot într-o greşeala…

Şi iată în faţa mea iar se cască
Două ceruri:
Unul în dreapta.
Altul la stânga.
Симетрия
(Марин Сореску)
Вървях така
Когато две пътеки
Се появиха внезапно пред мен:
Една надясно,
А другата наляво,
По всички правила на симетрията.

Спрях,
Присвих очи,
Изкашлях се
И избрах дясната.
(Точно тази, която не трябваше,
После така се оказа).

Вървях по нея
И след това пред мен се откриха две
Пропасти:
Едната вдясно,
А другата вляво.
Без да премигна
Хвърлих се в лявата,
Която за жалост не беше покрита с пух.
Пълзях нататък
И изведнъж пред мен
Две широки пътеки се отвориха.
„Ще ви покажа аз!” казах си
И пак избрах лявата
На инат.
Грешно, много грешно, дясната уж
Беше правилната пътека.
И на следващия кръстопът
Подарих себе си на
Дясната. Също така
Другата трябваше този път, другата…
А сега храната почти свърши,
Тоягата ми е остаряла
Вече не израстват издънки от нея
За да седя под тяхната сянка
Когато съм в отчаяние.
Костите ми са разядени от камъни.
Те скърцат и се оплакват,
Че винаги съм грешил.

И ето пред мен пак се отварят
Две небеса:
Едно надясно
И едно наляво.
3. Discussion of vocabulary, prosody, grammar;
4. Tropes and poetic self, space, time;
5. Lives of poets in Bulgarian.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

3

Добавената стойност

3

повишаване на мотивацията

3

иновация / въвеждане на нови методи

3

прехвърляемост

5

Skills assessment and validation
Availability of appropriate tools for lecturers to monitor students’ progress and for students to assess own progress and to reflect on learning

4

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

4

Usability
Assess the technical usability from the point of view of the lecturer and the student

4

Accessibility
Assess the accessibility from the point of view of the lecturer and the student

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Source offeres a personal selection of
- grammar topics, with a focus on specific matters> the article, verbal aspect;
- modern Romanian poetry in translation;
Can be used rather as motivation for creating similar blogs as a follow up to self-study;
As an example of learning in progress;
Уебсайт на източник на преподаване:
Visit