This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Political life from the coursebook 'One Word Leads to Another' / Politinis gyvenimas (“Žodis žodį veja”)

Publikacijos data

2014

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Tarptautiniai santykiai

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B1
B2

Priemonės tipas

Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas
Mediacija

Aprašas

„Politinis gyvenimas“ – tai Ritos Migauskienės ir Eglės Vaisėtaitės sudaryto lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinio (I) „Žodis žodį veja“ vienas iš teminių skyrių, skirtų politikos žodyno įsisavinimui. Šis skyrius, kaip ir kiti, sudarytas suaugusiems, siekiantiems išmokti lietuvių kalbą B1/B2 lygiu pagal „Bendruosius Europos Kalbų Metmenis. Jis parengtas mokytis kartu su mokytoju, kuris galėtų paaiškinti žodžių reikšmes, jų vartosenos galimybes ir darybos modelius, tačiau yra galimybė dirbti savarankiškai, nes vadovėlio pabaigoje pateikiami sudėtingesnių užduočių atsakymai.

Atvejo analizė

„Politinis gyvenimas“ – tai trijų pamokų skyrius, išbandytas su tarptautiniais studentais, besimokančiais lietuvių kalbos.
Pirmoji pamoka pradedama Lietuvos valstybės simbolių aptarimu, jų palyginimu su kitų šalių valstybiniais simboliais. Toliau seka „politikos“ sampratos išgryninimas, „politiko“ vaidmens interpretacijos.
Po įvadinių diskusijų gilinamasi į žodyną, aptariami pavyzdžiai, integruojantys naujų žodžių vartoseną. Studentai skatinami pateikti savo sugalvotus pavyzdžius. Naujų žodžių įtvirtinimui ieškoma teisingos žodžio apibrėžties iš kelių variantų. Namų darbams skiriamos panašaus pobūdžio užduotys.
Antroji pamoka pradedama politinio žodyno kartojimu, toliau seka žodžių junginių sudarymo ar trūkstamų žodžių įrašymo į duotą tekstą, kai kada keičiant žodžių formas pratimai. Pamoka baigiama frazių, integruojančių politinio gyvenimo terminus, siejimu, taisyklingos sakinio struktūros sudarymu. Skiriant namų darbus dar kartą sugrįžtama prie naujų terminų vartosenos įtvirtinančių pratimų.
Trečioji pamoka tradiciškai pradedama naujos leksikos kartojamu, tada vykdoma komandinė užduotis – teksto dėliojimas; atlikę ją, studentai kuria dialogus apie politinį gyvenimą ir klausydamiesi dainos į pateiktą dainos tekstą įrašo trūkstamus žodžius. Namų darbams lieka išspręsti kryžiažodį.
Esant reikalui eiliškumas gali būti keičiamas.

Gairės

„Politinis gyvenimas“, kaip ir dauguma leksikos sąsiuvinio „Žodis žodį veja“ teminių skyrių turi aiškią struktūrą: skyrius pradedamas žodynėliu, sudarytu, remiantis „Slenksčio“ metodika. Žodynėliuose žodžiai pateikiami pagal sisteminius ryšius, veiksmažodžių pateikiamos trys pagrindinės formos kartu su klausiamaisiais įvardžiais, parodančiais junglumą su kitais žodžiais, o skliausteliuose nurodomi temai būdingiausieji priešdėliai. Po žodynėlio pateikiami temai būdingų žodžių darybos modeliai. Toliau seka įvairaus pobūdžio žodžių vartojimo užduotys. Jos eina sunkėjančia tvarka: naujų žodžių atpažinimas, žodžių siejimas su apibrėžtimis, žodžių junginių sudarymas, žodžių daryba ir laisvosios užduotys. Tačiau ir vėl mokytojui paliekama teisė pačiam pasirinkti užduočių seką, atsižvelgiant į besimokančiųjų kalbos mokėjimo lygį, studentų skaičių ir kitus veiksnius.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Atliekant užduotis pasirinkto skyriaus medžiaga mokytojui palieka laisvę improvizuoti. Improvizacijos lygis priklauso nuo besimokančiųjų kalbinių gebėjimų lygio, studentų skaičiaus grupėje, studentų noro diskutuoti politinėmis temomis ar lyginti ir identifikuoti panašumus bei skirtumus, egzistuojančius gimtos ir priimančios šalies politinėse sistemose.