This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Еко и селски туризъм

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date; recent

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Бионаука
Журнализъм и медия
Устойчивост
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1
C2

Учебен материал

Дейност/задача

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Източникът е богато илюстриран и проницателен, тъй като е добре структуриран и наситен с информация по темата.
Този източник е на книжен разговорен български език с основна, специфична и подбрана терминологична лексика.
Съдържанието е структурирано в няколко раздела: 1. Еко туризъм и селски разходки. 2. Био сорт. Национални паркове. 3. Природозащитни паркове. 4. Екопътеки. 5. Карта на основните обекти. 6. Еко турове и живот на село. 7. Природни феномени. 8. Пещери. 9. Занаяти. 10. Фолклорни прояви. 11. Органични продукти. 12.
Въпреки рекламния си характер, източникът предлага изобилие от фактологичен и снимков материал, който може да се използва за езиково изучаване.

Опции.

Източникът е тестван от български преподавател в Мелитополския университет.
Ниво: B2. Брой ученици:10.
Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане. Могат да се предложат различни видове дейности.
Sourse беше намерен за полезен при преподаването на лексика по темата, включваща география, биология, туризъм, културно наследство.
Учениците отговориха утвърдително на следните въпроси: Харесаха ли ви ресурсите? Бяха ли полезни за подобряване на вашите езикови умения? Повишиха ли мотивацията ви да изучавате български език като LSP? Представляват ли те иновативен подход към обучението на LSP? От техническа гледна точка лесни и интуитивни ли са за използване?
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология)
Източникът стимулира творческия подход към писането,
Сайтът е ребрандиран (https://bulgariatravel.org/), като е запазено разпознаваемото лого - българската роза.
Новият сайт предоставя езиково обслужване на 4 езика: български, английски, немски и руски. Това дава възможност за съпоставително четене на информацията, което улеснява потребителя.
Има баланс между термините и онимите, което е съобразено със спецификата на научно-популярния стил.
Обемът на информацията е достатъчен. Изведени са ключовите думи и съчетания, което улеснява възприемането на съдържанието. В края на брошурата би било полезно те да са представени в индекс.

Указания

Лекторът представя източника на екрана, започвайки с картата на България.
Лекторът обяснява речника.
Лекторът покани студентите да работят по двойки, както следва: прочетете раздела, задавайте въпроси един на друг.
Студентите се редуват да четат откъса и да изпълняват упражненията, създадени от преподавателя.
Воден разговор:
- Къде бихте завели семейството си? Защо?
- Как бихте описали пейзажа, архитектурата?
- Какво се случва по време на фестивал X?
Други дейности:
Учениците са помолени да коментират избрана от тях снимка за домашна работа.
Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Могат да се предложат различни видове дейности:
В разговор учениците идентифицират контекста на общуване и темата, участниците, които си взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от участниците
Очаквани резултати:
Излагане на контекстуализиран истински говорим език
Студентите усвояват специализирана лексика, свързана с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
Източникът стимулира творческия подход към писането,
1. Лекторът представя темата на студента/групата/класа.
2. Лекторът дава ключова лексика, като обобщава основните точки за уелнес, спа и балнео туризма в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават части от материала/съдържанието. Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този полезен ресурс за ангажиращо, продуктивно и подлежащо на оценка обучение в ученето мотивира както учениците, така и учителите да използват общ и терминологичен речник в ясна формулировка по важна тема от голямо значение: околната среда и изменението на климата. Ангажиращ и забавен ресурс със силата си. Като включват тези кратки презентации и лекции, тези материали подобряват езиковите умения и отговорността към околната среда.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit