This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Kulturális híd

Dátum vydania

04. 04. 2017.

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2

Typ učebnej látky

Video

Znaky jazyka

slovná zásoba

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči

Popis

Tento učebný materiál je k dispozícii na webovej stránke vzdelávacej a poradenskej spoločnosti Cultural Bridge, ktorá bola založená s cieľom pomáhať jednotlivcom, tímom a celým organizáciám pri riešení problémov spojených s medzikultúrnymi stretnutiami. Chcú priblížiť tému rozmanitosti a inklúzie, kultúrnej a emocionálnej inteligencie, medzikultúrnych kompetencií a globálnych zručností širšiemu publiku. K dispozícii sú materiály, videá a iné typy zdrojov o kultúrnej a emocionálnej inteligencii a medzikultúrnych kompetenciách. Obsah vytvárajú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sú lektormi. Väčšina cvičení môže byť prínosná aj pre tých, ktorí nechcú hlbšie preniknúť do slovnej zásoby medzikultúrnej kompetencie a viacnásobnej inteligencie.

Prípadová štúdia

Na webovej stránke a vo videu je definícia CQ (kultúrnej inteligencie) a piliere tejto teórie. Koncepcia CQ zahŕňa tri kritické prvky potrebné na efektívnu medzikultúrnu interakciu: kognitívne, motivačné a behaviorálne, teda celkový súbor zručností. Video a výučbové aktivity sú ideálne na precvičenie aj posúdenie špeciálnych pojmov sociálnej, emocionálnej a kultúrnej inteligencie a odbornej slovnej zásoby s nimi spojenej. Slovná zásoba je vopred naučená; diskusnú aktivitu potom možno využiť na prehĺbenie vedomostí o viacnásobných inteligenciách a ich význame pri učení a vyučovaní detí. 3 z týchto inteligencií budú začlenené do učebných plánov mikrovyučovania na hodinách metodiky.

Usmernenia

Vedúca aktivita: brainstorming o potrebe/dôležitosti CQ (kultúrnej inteligencie). Vyvolajte niektoré známe slovné spojenia, ktoré si študenti vypočujú aj vo videu. Krok 1: Aktivita pred počúvaním. Povedzte študentom, že si vypočujú video na tému, o ktorej ste predtým diskutovali (viacnásobná inteligencia; kultúrna, sociálna, emocionálna inteligencia). Položte otázky o inteligenciách a vyžiadajte si informácie, ktoré si vedia vybaviť v súvislosti s týmito témami. Video umožní žiakom okrem precvičenia zručností počúvania a rozprávania rozpoznať a precvičiť si slovnú zásobu. Žiaci najprv urobia prípravnú úlohu. Krok 2: Aktivita na počúvanie. Študenti si vypočujú video a vyriešia úlohy 1 a 2 (otázky na porozumenie). Uistite sa, že študenti počujú video bez rušivých vplyvov, a umožnite študentom zopakovať si úlohu aspoň dvakrát. Krok 3: Posluch po skončení počúvania. Študenti následne poskytnú spätnú väzbu na svoje odpovede. Zároveň žiaci opäť odpovedajú na otázky o viacnásobnej inteligencii; kultúrnej, sociálnej, emocionálnej inteligencii podľa toho, čo počuli. Krok 4: Rozdeľte triedu na skupiny po 4 a každá skupina diskutuje o rôznych druhoch kultúrnych situácií, ktoré študenti/žiaci vo svojom živote zažili, alebo musia zmeniť svoju stratégiu v oblasti kultúrnej, sociálnej, emocionálnej inteligencie, pretože ich súčasná stratégia už nie je účinná. Každý študent musí vymyslieť 1 osobnú situáciu. Pri zdieľaní týchto situácií musia študenti používať slovnú zásobu, ktorú predstavili a precvičili na hodine (napr. aktivity pred počúvaním a počúvaním).

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

4

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

4

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Video zodpovedá psychologickým a komunikačným potrebám študentov a lektorov, je kreatívne a informatívne pre oboch.
Keďže sa počas hodiny precvičuje veľká časť odbornej slovnej zásoby na témy interkultúrnej komunikácie a metodiky, poskytuje študentom značné a hmatateľné zlepšenie.
Zaujímavé a prínosné témy Medzikultúrna komunikácia a vzdelávanie učiteľov môžu motivovať študentov k poznávaniu ich budúceho povolania
Keďže táto téma (CQ, MI) je relatívne nová, jej zavedenie do vzdelávania učiteľov je inovatívny nápad a môže sa uskutočniť rôznymi kreatívnymi spôsobmi. odborný a profesionálny jazyk vo videu je na vysokej úrovni, preto na dôkladné pochopenie musia študenti poznať presnú slovnú zásobu. Keďže je k dispozícii opis a implementácia v angličtine, možno ho ľahko použiť pre niekoľko ďalších jazykových projektov v rôznych krajinách.
Monitorovanie pokroku študentov a samotných žiakov nie je náročné, pretože hodnotenie môže byť zamerané na slovnú zásobu alebo samotnú tému. obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov a úrovni ich jazykových znalostí. video je výborné na použitie na špeciálne účely. Jeho odborná slovná zásoba obohacuje vedomosti študentov v rámci vzdelávania učiteľov. Video je ľahko dostupné podľa kľúčových slov na internete.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit