This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Medine Lingua

Datum för offentliggörande

2008-2021

Målgrupp

Föreläsare
studenter

Domänområde

Medicin och omvårdnad

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Svenska

CEFR-nivå

B1
B2
C1

Typ av material

Referensresurser (online ordböcker/grammatikguider/fraserböcker)

Språkliga särdrag

Vokabulär

Kompetens

Läsförståelse

Beskrivning

Webbplatsen är en flerspråkig resurs för medicinskt ordförråd på olika europeiska språk, som drivs och underhålls av Vrije Universiteit i Bryssel, fakulteten för medicin och farmaceutik. Den har sammanställts med hjälp av bidrag från olika högskolor och universitet.
Under den svenska posten kan vi få tillgång till vokabulär om: Allmänt ordförråd (t.ex. medicinsk miljö, sjukdomshistorik, fysisk undersökning, tester och medicinering), discipliner, förkortningar och anatomiska diagram. Var och ett av dessa avsnitt kan delas in i fler.
Förutom listor över ordförråd kan du i vissa avsnitt få tillgång till pdf-filer som visar bilder på kroppsdelar som är utmärkta på svenska.

Fallstudie

Den här resursen kräver att eleverna har en övre mellannivå till avancerad nivå i svenska och att de antingen utbildar sig till sjuksköterskor eller läkare, på grund av den mycket specialiserade vokabulären.

Riktlinjer

Om det används i ett klassrumssammanhang:
Riktlinjerna kommer att relateras till avsnittet ”Allmänt ordförråd, avsnittet Anamnestisamling” och sedan tre delar – ”allmän introduktion, personlig information och smärtor/symtom”.
Inledande övervägande: Eleverna kommer att ha känt varandra under en tid och delat sina yrkeserfarenheter.
Steg 1. Läraren tar upp begreppet anamnes (sjukdomshistorik) och diskuterar med eleverna vad de anser vara viktigt vid ett första möte med en patient.
Steg 2. Tillsammans skriver läraren och eleverna ett manuskript om vad de grundläggande stegen för detta första möte skulle kunna vara. De gör det genom att hämta det nödvändiga ordförrådet från det ovannämnda underavsnittet. När de är klara förbereder de sig för att spela rollspel av dessa dialoger i par och sedan byta med ett annat par och byta roll i mötet - läkare och patient.
Steg 3. Med utgångspunkt i detta inledande manus, i par, gör eleverna ändringar enligt olika medicinska specialiteter, t.ex. respiratoriska sjukdomar. I slutet ska de ha en databas med tidsbokningsmanus som de kan använda för ytterligare rollspel, läsuppgifter, övningar för att fylla i luckor, med mera.
Ytterligare råd:
1. Eleverna kan behöva lyssna på orden som sägs högt av läraren och en ytterligare resurs, t.ex. en ordbok.
2. Eleverna uppmuntras att lyssna på autentiska eller simulerade dialoger hos läkaren.
3. Läraren kan använda dessa tidsbokningar för diktamen för att öva på hör- och skrivförmåga.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

4

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

4

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

3

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

4

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

3

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

3

Kommentarer:
Resursen är något statisk och traditionell, eftersom eleverna endast kan få tillgång till ordlistor utan sammanhang, även om de är organiserade tematiskt och ibland med stöd av bilder. Trots dessa brister möjliggör webbplatsen en flerspråkig strategi för ett mycket specialiserat kunskapsområde och den kan användas utifrån olika undervisningsmetoder, vilket gör den till en mer interaktiv resurs. Ett annat mervärde är att den har utarbetats under övervakning av högskolor, vilket borgar för dess vetenskapliga tillförlitlighet.
Webbplats för Teaching Source:
Visit