This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Kondicionál

Dátum vydania

available on 31 October, 2021

Cieľová skupina

poslucháči

Odbory

Účtovníctvo
Umenie & hudba
Bioscience
Obchod & komunikácia
Inžinierstvo
Medzinárodné vzťahy
Žurnalistika & multimédiá
Právo
Medicína & ošetrovateľstvo
Udržateľnosť
vzdelávanie učiteľov
Cestovný ruch

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A2

Typ učebnej látky

Aktivita/úloh
Referenčné zdroje (online slovníky/gramatické príručky/slovníky)

Znaky jazyka

slovná zásoba
gramatika

Zručnosť

čítanie

Popis

Na webovej stránke e-slovak.sk nájdete bezplatné online kurzy pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu ako cudzí jazyk. Všetky výklady sú dvojjazyčné: anglické a slovenské. Tento gramatický výklad a aktivita o podmienkových vetách je ideálny na kurz samoštúdia. Je zakomponovaná do každodennej situácie: objednávanie v reštaurácii. Táto konkrétna aktivita je doplnená ilustráciou, ktorá pomáha študentovi v kontexte viet. Dialóg sa môže súčasne čítať s vysvetlením gramatiky toľkokrát, koľkokrát chce žiak.

Prípadová štúdia

Materiál je ideálny pre začiatočníkov. Metóda výučby je induktívna, čo znamená, že najprv sú uvedené príklady predstavujúce gramatickú položku. Žiak môže na základe sledovania ilustrácie predvídať situáciu. Keďže nová gramatická položka je zvýraznená v rečových bublinách, žiaci sa môžu na tieto časti zamerať a nájsť v nich podobnosti. Po tejto úvodnej časti si žiak môže prečítať vysvetlenie gramatiky a vrátiť sa k príkladom toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné. Hodnotenie sa vykonáva pomocou cvičenia na priraďovanie, ktoré môže učiaci sa vykonať toľkokrát, koľkokrát chce. Záverečnou úlohou by mohlo byť zistenie, v akých situáciách by sa mohli použiť vety z priraďovacích cvičení; táto úloha aktivizuje kreativitu a fantáziu učiaceho sa.

Usmernenia

Úvodnou aktivitou môže byť vytváranie predpovedí o situácii na základe sledovania ilustrácie. Žiak si prečíta rozhovor, aby podporil svoje porozumenie. Žiak sa má sústrediť na zvýraznené slová v rečových bublinách, pretože predstavujú novú gramatiku, ktorú sa má naučiť. Vysvetlenie gramatiky je veľmi jasné a logické a využíva vety zo situácie, Žiak sa má vrátiť ku konverzácii, aby pochopil vysvetlenie z každodennej situácie. Potom si žiak môže prečítať vysvetlenie gramatiky s ďalšími príkladmi. Rovnako ako vysvetlenie v angličtine môže žiak porovnať slovenské podmienkové konštrukcie s rovnakými konštrukciami v rodnom jazyku. Nakoniec žiak vykoná hodnotenie, ktoré predstavuje priraďovacie cvičenie: k príkladovým vetám má priradiť ich významy. Túto záverečnú aktivitu môže žiak vykonať toľkokrát, koľkokrát chce a dosiahne najvyššie skóre.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

5

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Predkladaný učebný zdroj uspokojuje potreby študentov, ktorí sa chcú učiť slovenčinu ako cudzí jazyk v akomkoľvek odbore alebo veku, aby si osvojili základy jazyka. Usporiadanie stránky je veľmi priateľské, atraktívne; prehľadné a zrozumiteľné. Stránka vyžaduje veľmi základné znalosti IKT a znalosť angličtiny. Keďže na konci aktivity sa nachádza hodnotenie, poskytuje sa okamžitá spätná väzba o dosiahnutých výsledkoch žiaka. Keďže toto záverečné priraďovacie cvičenie možno vykonať toľkokrát, koľkokrát človek chce, učenie sa z neúspechov podporuje reflexiu v zdroji a rozvíja sebavedomie učiaceho sa.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit