This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Zbierka testov z letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS (začiatočníci - pokročilí) (2013). Eva Španová (zost.)

Dátum vydania

2013

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

Účtovníctvo
Umenie & hudba
Bioscience
Obchod & komunikácia
Inžinierstvo
Medzinárodné vzťahy
Žurnalistika & multimédiá
Právo
Medicína & ošetrovateľstvo
Udržateľnosť
vzdelávanie učiteľov
Cestovný ruch

Formy vzdelávania


Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1
A2
B1
B2
C1

Typ učebnej látky

Test

Znaky jazyka

slovná zásoba
gramatika

Zručnosť

písanie
čítanie

Popis

Publikácia obsahuje testy, ktoré slúžia na zaradenie študentov Letnej školy SAS do študijných skupín (tried). Pozostáva z dvoch častí: prvú časť tvorí 5 testov pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov. Testy pozostávajú z otázok výberového charakteru, ako aj z "vyplň prázdne miesta" a jednoduchého písomného cvičenia. Druhú časť publikácie tvorí 5 testov pre mierne pokročilých a pokročilých študentov. Každý test obsahuje úvodný text zameraný na čítanie s porozumením a následné cvičenia, ďalšiu časť testu tvorí písomné cvičenie - esej. Poslednú časť publikácie tvorí kľúč (odpovede) k testom.

Prípadová štúdia

Materiál sa dá otestovať v kontexte triedy. Žiaci sú požiadaní, aby testy robili ako rozdeľovacie testy. Na základe výsledkov im možno odporučiť, na akú úroveň kurzu slovenčiny by sa mali zapísať. Potom môžu byť navigovaní napr. na webovú stránku e-slovak.sk, kde si môžu vybrať pre seba vhodný kurz na samoštúdium. Po absolvovaní kurzu sa môžu opäť otestovať zo svojich vedomostí o slovenčine. Ich rozvoj sa dá zistiť na základe výsledkov týchto dvoch testov. Okrem toho možno na základe výsledkov testov vyhodnotiť aj účinnosť im odporúčaných online zdrojov.
Testy sa môžu použiť aj mimo kontextu triedy. Kedykoľvek chce študent získať spätnú väzbu o svojej úrovni v slovenčine, môže testy použiť; keďže sa dodávajú s kľúčmi, sú vhodné na samokontrolu.

Usmernenia

Testovací zošit obsahuje spolu desať testov. Testy sú ideálne na formatívne aj sumatívne hodnotenie. V závislosti od cieľa možno testy použiť ako zaraďovacie alebo záverečné testy. Prvých päť testov je určených pre žiakov na úrovni A1-B1. Pre úplných začiatočníkov sú testy ideálne na použitie ako rozmiestňovacie testy, pretože študenti môžu byť zapísaní do kurzu, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám. Druhých päť testov je určených pre pokročilejších žiakov, preto sa testy môžu použiť ako zaraďovacie alebo záverečné testy. V druhom prípade možno kurz ukončiť vyplnením jedného z testov a výsledky ukážu úspešnosť študentov v kurze.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

5

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Predkladaný učebný zdroj uspokojuje potreby študentov, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu ako cudzí jazyk v akomkoľvek odbore alebo veku, aby si overili svoje znalosti slovenčiny. Testy sa riadia rovnakou schémou, čo zaručuje spoľahlivý výsledok.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit