This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Üldakadeemiline sõnavara. Abivahend eesti keele õppeks kõrgkoolis / English translation: General academic vocabulary. An aid for studying the Estonian language in higher education

Ilmumise kuupäev

2012

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Rahvusvahelised suhted
Ajakirjandus ja multimeedia
Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

B2
C1

VAHENDI tüüp

Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Oskused


KIRJELDUS

See on 400 akadeemilisest põhisõnast koosnev sõnastik, mis on mõeldud abivahendiks üldise akadeemilise eesti keele kui teise keele õppimisel. Sõnastik keskendub pigem üldisele akadeemilisele eesti keelele kui erialaspetsiifilisele, seetõttu on sinna valitud üldisemad sõnad, mis on ühised paljudel erialadel. Materjal on esitatud kahes veerus: vasakpoolses veerus on sihtsõna, parem veerg sisaldab ühte või mitut näidet selle kasutamise kohta tüüpolukordades. Sõnastik on jagatud järgmisteks teemadeks: objektid ja mõisted, tegevused, protsessid ja situatsioonid, omadused ja kirjeldamine, lühendid ja muu.
Materjal on koostatud projekti „Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring“ raames. Seda toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi Primus raames, mille viis ellu Sihtasutus Archimedes.

Juhtumiuuring

Materjali saab kasutada nii iseseisvalt kui ka klassiruumis õppides. Tõenäoliselt on see kõige tõhusam osana eesti keele eksamiks valmistumisel või rääkimise/kirjutamise harjutamisel, kuna näited on lühikesed ja neid saab hõlpsasti kõnesse/kirjandisse põimida. Kui seda kasutatakse iseseisvalt, võib õppija huvipakkuvad elemendid lihtsalt meelde jätta või kontrollida oma pädevust, lugedes läbi sageli kasutatavate akadeemiliste sõnavaraüksuste loendi. Kui materjali kasutatakse klassiruumis, võib õpilastel paluda teha lauseid sihtkollokatsiooniga või isegi luua olukordi, kus neid väljendeid harjutatakse.

JUHISED

Sõnastik on jagatud viieks osaks, millest igaühes on tähestikulises järjekorras akadeemilise sõnavara põhiüksuste loend. Laadige materjal alla ja otsige huvipakkuvaid üksusi, valides kas konkreetne jaotis või vaadates läbi kogu materjali.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

3

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

2

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

2

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal pakub õppekeskkonda, mida mõne arvates võib pidada üsna tavapäraseks ja mis ei paku erilist põnevust. Materjali väärtus on aga selles, et see pakub lihtsat juurdepääsu 400 akadeemilisele põhisõnale ja esitab sageli kasutatavad kollokatsioonid. Akadeemilise sõnavara oskus aitab inimesel kirjutada ülikooli tasemel või sarnases olukorras. Seetõttu on materjal kasulik klassiruumis, kus on piiratud juurdepääs internetile, või mujal, kus keskendutakse asjakohase sõnavara omandamisele piiratud aja jooksul, näiteks eksamiteks valmistumisel.