This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hungarobox: Nyelvtani feladatok 11.

A megjelenés dátuma

2015, available on 28/10/2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

üzlet és kommunikáció

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

C1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

A Hungarobox projekt az IKT szókincs tanítására és gyakorlására kidolgozott feladatcsomag. A feladatok a glosszáriumban található szavak és kifejezések tanulását segítik.
A feladatok többsége B1–B2 szintű, de néhány a haladóbb, C1 szintű tanulóknak készült.
A feladatok, összesen mintegy 100, online vagy nyomtatott formában is használható. Öt csoportban vannak: játékos, szókincsfejlesztő, nyelvtani, szövegalkotás- és szövegértés-feladatok.
Ez a tananyag a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült online anyag, melyet kiváló, a szakmájukban elismert szakemberek állítottak össze, akik idegennyelv-, vagy a magyar mint idegen nyelv tanárok. A feladatlapok tematizálva vannak az IKT szakkifejezéseket magyarul mint idegen nyelven tanulók számára. Ezen a feladatlapon 8 utasítás, felszólító mondat található a számítógép használatával kapcsolatban. bizonyos szakkifejezéseket kell megnevezni meghatározásuk alapján. A feladatlaphoz megoldókulcs tartozik.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális az IKT szakszavak gyakorlásához és ellenőrzéséhez; a meglévő tudás elmélyítésére alkalmas. A feladatlap egy lyukas szöveg kitöltését tartalmazza. Nyolc olyan felszólító mondatot tartalmaz, melyekből hiányoznak az igék. A feladat az, hogy a megfelelő ige megfelelő ragozott alakjával egészítse ki a tanuló a mondatokat. Ami nehezíti a feladatot az az, hogy a magázodó formákat kéri a feladatlap. A tanulás támogatására szogál egy IKT-glosszárium, amely szükség esetén elérhető a weboldalon.
Az első feladat lehet az, hogy a tanuló elolvassa a listában szereplő igéket. Azután átfutja a mondatokat, bizonyos részekre, szavakra, kifejezésekre fókuszál, hogy a hiányzó igékkel ki tudja egészíteni. Ezt követően kitölti a feladatlapot; az igéket a mondatokhoz rendeli, és azok megfelelő formáit használja. A társas tanulás támogatására a tanulók párokat alkothatnak, hogy össze tudják hasonlítani megoldásaikat. Az utolsó feladat lehet játékos; Activity (az utasítások eljátszása) vagy Pictionary (az utasítások lerajzolása). Így a tanulás pragmatikai vonatkozásait is beemeljük a folyamatba.

Útmutató

A valós nyelvhasználatból vett, autentikus magyar mondatokat tartalmaz a feladatlap; a mondatok nyelvezete és stílusa pragmatikai célokat szolgál. A ráhangoló feladat lehet, hogy a tanuló megjósolja a mondatok jelentését azok átolvasásával, és aktiválja háttérismereteit a témáról. Azután elolvassa a mondatokat, párosítja a hiányzó igéket a mondatokkal. Mivel a tanulónak már van háttérismerete ezekről a kifejezésekről, erre atudásra építve végezhetik el a feladatot. A hiányzó részek kitöltése után önellenőrzést végezhetnek, vagy összehasonlíthatják megoldásaikat párokban. A végső lépés játékosítás lehet: a tanulók játszhatnak Activity-t (eljátsszák az utasításokat) vagy Pictionary-t (lerajzolják az utasításokat). Így a kinesztetikus tanulók kapnak többlet segítséget.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a tananyag kielégíti az IKT szókincset tanulók igényeit. A weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulók igényeit kielégíti, hiszen ez a weboldal kimondottan a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült. A pdf feladatlap megoldókulccsal készült. Bár a szókincs tanítására nem ez a leginnovatívabb módszer, nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincs begyakorlására, egyúttal a nyelvtanra nagyon jól fókuszál.
A tananyag weboldala:
Visit