This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Културен туризъм в България

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date, recent

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Устойчивост
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B2
C1

Учебен материал

Дейност/задача

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Говорене
Писане

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Ресурсът е лесно достъпен на сайта и може да бъде изтеглен, богато илюстриран, изключително информативен и проницателен.
Този добре структуриран източник предлага съществена информация по темата на книжен разговорен български език с основна, специфична и терминологична лексика.
Информацията е представена в няколко раздела: 1. Същност и развитие на българската цивилизация. 2. Светът и наследството на траките. 3. От Средновековието до модерността. 4. българските столици. 5. Първо българско царство. Плиска и Велики Преслав. 6. Средновековната столица на България – Велико Търново. 7. София – древна и вечно млада. 8. Образци на християнското изкуство – църкви и манастири.9. Развитие на иконографията. 10. Магията на българските музейни села и градове.11. Традиционни занаяти и празници. 12. Културен живот и изкуства в наши дни.
Брошурата има версии на английски, френски, немски, испански, което я прави използваема в различни езикови среди.

Опции.

2. Източникът е тестван от българския преподавател в Мелитополския университет в група А2 от 10 студенти.
Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Забележителностите, представени в източника, бяха избрани за въведение в тази обширна тема.
Установено е, че съдържанието е подходящо за езиковото ниво.
Снимките и картата се оказаха особено полезни и се използваха (карта) също и на хартиен носител, за да привлекат отговор.
Преподавателят предложи комбинация от този източник с кратки видеоклипове, произведени от Българската национална телевизия, често използвани от преподавателя.
Както в случая с подобни източници, неговата структура беше взета като пътна карта за разширено преподаване.

Указания

Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Могат да се предложат различни видове дейности:
В разговор учениците идентифицират контекста на общуване и темата, участниците, които си взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от участниците
Очаквани резултати:
Излагане на контекстуализиран истински говорим език
Студентите усвояват специализирана лексика, свързана с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
Източникът стимулира творческия подход към писането,
1. Лекторът представя темата на студента/групата/класа.
2. Лекторът дава ключова лексика, като обобщава основните точки за уелнес, спа и балнео туризма в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават части от материала/съдържанието. Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този полезен ресурс за ангажиращо, продуктивно и подлежащо на оценка учебно обучение мотивира както учениците, така и учителите да използват обща и терминологична лексика в ясна формулировка по важна тема от голямо значение: околната среда и изменението на климата. Ангажиращ и забавен ресурс със силата си. Внасяйки тези кратки презентации и лекции, тези материали подобряват езиковите умения и културното съзнание, както и отговорността към световното културно наследство.
Източникът предлага изчерпателна пътна карта за изучаване на основните релевантни елементи на темата.
Едновременно информативен и мотивиращ, източникът предоставя подобрения на любознателния обучаем.
Традиционно използвани в изучаването на езици, рекламните материали могат да бъдат иновативни, доколкото езикови образци за развиване на умения за говорене, четене и писане.
Типът източник е напълно преносим към други проекти.
Може да се използва за оценка на уменията и валидиране на умения за говорене, четене и писане.
Гъвкавостта на съдържанието прави източника адаптивен към различни нужди, тъй като източникът може да се използва както изцяло, така и на части/секции (напр. карти).
Както е замислено от авторите на съдържанието и дизайнера, меките и/или хартиените копия на източника са лесни за използване от всеки.
Източникът е безплатен и достъпен на портала.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit