This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Slovenčina online - ľahko a rýchlo

Dátum vydania

December, 2002

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

angličtina
francúzštin
nemčina
taliansky
litovsky
poľština
rumunčin
slovenský
slovinčina
španielčina

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1
A2
B1
B2

Typ učebnej látky

Aktivita/úloh

Znaky jazyka

slovná zásoba
gramatika
Prosody

Zručnosť

porozumenie reči
písanie
čítanie

Popis

Portál pre výučbu slovenského jazyka je projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu KA2 - jazyky - celoživotné vzdelávanie. E-learning slovenčiny je pri súčasnom využívaní a napredovaní informačných a komunikačných technológií oveľa jednoduchší a ľahšie realizovateľný po technickej aj obsahovej stránke. Online vzdelávací portál je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilejších študentov slovenčiny, pretože poskytuje sériu kurzov od úrovne A1 po B2. Keďže výučbový jazyk je preložený do viacerých európskych jazykov, je široko prístupný a ľahko použiteľný. Výborne sa hodí na individuálne štúdium jazyka, ale dá sa použiť aj na výučbu v triede, kde učiteľ inštruuje študentov, ako majú materiál používať a ako s ním postupovať. Hoci sa kladie dôraz na rozvoj slovnej zásoby, v každom kurze sa učí aj gramatika a k dispozícii je aj doplnkový materiál na výučbu gramatiky.

Prípadová štúdia

Materiál by sa testoval v kontexte triedy. Je potrebné zvoliť taký kurz, ktorého úroveň zodpovedá jazykovým znalostiam študentov. Keďže kurzy postupne rozvíjajú jazykové schopnosti, dôležité je stanovenie počiatočnej úrovne a potom by sa kurzy mali učiť postupne. Kurz na úrovni A1 ponúka 16 jednotiek počnúc slovenskou abecedou a výslovnosťou až po tému Nakupovanie. Úroveň A2 obsahuje 14 jednotiek, úrovne B1 a B2 ponúkajú po päť kurzov. Štruktúra kurzov je podobná a logická. Začínajú výučbou niektorých slovíčok v danej téme, učia gramatiku a výslovnosť a zhrňujú naučené. S pomocou slovníka alebo triedneho učiteľa si môžu žiaci zapísať naučené slová a výrazy do slovníka, diskutovať o tom, čo sa naučili, a precvičovať gramatiku a výslovnosť. Naučenie sa tém je kľúčom k úspechu, pretože štíhli žiaci môžu začať komunikovať medzi sebou a môžu byť motivovaní k zlepšeniu svojej slovnej zásoby, aby boli schopní komunikovať jemnejším spôsobom. V rámci následných cvičení sa môžu medzi sebou rozprávať, podeliť sa o svoje vedomosti, doplniť si zoznam slovíčok a môžu svoje vedomosti zhrnúť aj písomn.

Usmernenia

Úvodná aktivita/ohrievač: Zisťovanie informácií o znalostiach žiakov v oblasti slovenskej slovnej zásoby. Môžu prísť s niektorými slovami alebo výrazmi, prípadne s medzinárodnou slovnou zásobou, ktorá by motivovala členov skupiny používať slovenský jazyk. Krok 1: Aktivita pred sledovaním. Povedzte žiakom, že budú využívať online kurzy, ktoré vyučujú slovenský jazyk. Jednotky umožňujú študentom naučiť sa a precvičiť si niektoré užitočné témy v slovenskom jazyku. Najskôr sa načrtne úroveň jazykových znalostí študentov, aby sa mohol vybrať správny kurz. Krok 2: Začatie kurzu: Na základe tejto slovnej zásoby sa študenti naučia gramatiku a výslovnosť a môžu pokračovať v ústnej a písomnej komunikácii na danú tému. Krok 3: Žiaci poskytnú spätnú väzbu o svojom úspechu. Na konci každého kurzu je jednotka, ktorá sumarizuje, čo sa naučili. Sú poučení, aby urobili niekoľko cvičení na hovorenie a písanie a použili svoju slovnú zásobu a gramatiku. Krok 4: Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach. Môžu sa podeliť o svoje vedomosti o každej téme. Keď si osvojením jednotiek prehĺbia svoje jazykové znalosti, budú schopní zmysluplne komunikovať.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

3

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Materiál je užitočný a praktický pre študentov aj lektorov, pretože študenti môžu pracovať individuálne a s pomocou učiteľa, ktorý im môže poskytnúť doplnkový materiál a tvorivé úlohy a tiež môže zisťovať informácie o ich vedomostiach. Výučbový jazyk materiálu je možné zvoliť tak, aby sa ľahko používal. Motivuje študentov, aby využívali vlastné zručnosti pri učení sa cudzieho jazyka.

Monitorovanie vlastného pokroku žiakov zabezpečuje materiál, pretože po každej jednotke sumarizuje, čo sa žiaci naučili, a na úrovniach B1 a B2 sa každá jednotka končí testom. Obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov, pretože úroveň kurzov a jednotiek sa postupne zvyšuje a materiál môže byť doplnený alebo doplnený inými zdrojmi. Materiál je určený širšiemu publiku a je užitočný na individuálne použitie aj na použitie v triede. Je to dobre zostavená stránka na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Kurzy a jednotky nadväzujúce na seba zabezpečujú rýchly postup a motivujú študentov aj k precvičovaniu vedomostí. Stránka je ľahko dostupná pre tých, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk pomocou internetu. Jej používanie je jednoduché, pretože si možno vybrať vyučovací jazyk. Je potrebné sa prihlásiť.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit