This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Summerhill

Dátum vydania

25/11/2014

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2

Typ učebnej látky

Video

Znaky jazyka

slovná zásoba
gramatika

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
kritické myslenie
písanie

Popis

Súčasným zdrojom je slávna televízna dráma BBC o radikálnej škole Summerhill, ktorá sa nachádza v Summerhille. Film ponúka autentický pohľad na každodenný život slobodnej školy a demokratickej komunity a zároveň poskytuje užitočné informácie o filozofii a vzdelávacej štruktúre školy. Žiaci a učitelia majú možnosť oboznámiť sa s najpodstatnejšími výrazmi a slovami súvisiacimi s alternatívnym vzdelávaním, ako aj s metódami používanými v tejto škole. Film je ideálny pre študentov na úrovni B2+ a určite zaujme aj tých študentov, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie učiteľov, pretože ponúka jedinečný pohľad na vzdelávanie. Tento zdroj umožňuje lektorom používať na hodinách motivujúci učebný materiál.

Prípadová štúdia

Materiál sa dá otestovať v kontexte triedy. Žiaci majú vykonať činnosti odporúčané v časti s pokynmi nižšie. Potom ich možno otestovať z vedomostí o škole Summerhill a jej filozofii alebo zo slovnej zásoby súvisiacej s témou, aby sa overila účinnosť filmu a súvisiacich úloh. Taktiež je možné vypracovať dotazník, aby študenti, ktorí sa zúčastnili na projekte, mohli poskytnúť spätnú väzbu o zdroji a aktivitách: Považovali ich za užitočné, zaujímavé a motivujúce? Myslia si, že vyhovujú ich potrebám? Majú nejaké nápady alebo návrhy na zlepšenie?

Usmernenia

Keďže film trvá viac ako 90 minút, možno by bolo dobré pozrieť si ho po jednotlivých scénach. Vedená aktivita/teplota: Učiteľ zisťuje informácie o znalostiach slovenskej slovnej zásoby žiakov v súvislosti so školou, školskými predmetmi, školskými aktivitami, školskými pomôckami atď. Týmto spôsobom môže žiakov povzbudiť k používaniu slovenského jazyka. Krok 1: Aktivita pred počúvaním. Učiteľ prediskutuje a vysvetlí výrazy a slová v jednotlivých scénach, ktoré žiaci nemusia poznať. Žiaci dostanú pracovné listy s otázkami, prípadne pravdivými alebo nepravdivými tvrdeniami a pod. súvisiacimi s každou scénou. Pozorne si ich prečítajú. Krok 2: Počúvanie. Žiaci riešia zadanú úlohu. Učiteľ sa musí uistiť, že študenti všetko počujú bez rušivých vplyvov. V prípade potreby si môžu scénu pozrieť dvakrát. Krok 3: Aktivita po vypočutí. Po každej scéne sa diskutuje a vysvetľujú sa odpovede a zároveň sa precvičujú rečové zručnosti. V prípade potreby je možné si príslušné časti pozrieť ešte raz, aby sa objasnili nedorozumenia. Krok 4: Otvorte diskusiu. Žiaci majú možnosť ústne vyjadriť svoje vlastné myšlienky, názory a na základe tejto diskusie môžu napísať porovnávaciu esej o tradičných školách a škole Summerhill.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

4

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

4

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Používanie filmov na vyučovacích hodinách je veľmi efektívne, inovatívne a obľúbené medzi učiteľmi jazykov a študentmi jazykov. Nevyžaduje si veľkú prípravu, pričom väčšina študentov považuje starostlivo vybrané autentické filmy za motivujúce a zaujímavé. Obsahuje veľa odborných slovných spojení a informácií o škole Summerhill, takže študenti z neho môžu mať veľký úžitok. Tento konkrétny zdroj je pomerne jednoduché použiť v rôznych krajinách, keďže bol dabovaný do mnohých jazykov alebo bol s titulkami (napr. v Maďarsku). Pridanie titulkov k filmu a kladenie

jednoduchších otázok môže umožniť použitie tohto materiálu so študentmi, ktorých slovenčina je na úrovni B2. Hodnotenie môže byť zamerané na slovnú zásobu, samotnú tému (t. j. čo sa študenti naučili o Summerhill School), komparatívnu esej alebo ich ústny prejav v otvorenej diskusii. Film je dostupný na YouTube a dá sa jednoducho stiahnuť.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit