This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Demokratické školy

Dátum vydania

24/09/2021

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2

Typ učebnej látky

Referenčné zdroje (online slovníky/gramatické príručky/slovníky)

Znaky jazyka

slovná zásoba
gramatika

Zručnosť

porozumenie reči
kritické myslenie
písanie
čítanie

Popis

Tento online zdroj je webová stránka vytvorená školou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na demokratické vzdelávanie. Žiaci sa môžu oboznámiť s hlavnými znakmi a filozofiou demokratického vzdelávania vo všeobecnosti, ako aj so samotnou školou, pričom si môžu prečítať aj rôzne texty so slovnými jednotkami a odbornými termínmi súvisiacimi s príslušnou témou, napr. so systémom školy, vyučovacími metódami, cieľmi, pravidlami a predpismi, sekciu s často kladenými otázkami týkajúcimi sa tejto konkrétnej školy atď. Na webovej stránke je k dispozícii aj množstvo obrázkov a kratších videí, ktoré možno využiť aj na motivačné cvičenia a aktivity. Okrem toho môže byť dizajn webovej stránky príťažlivý aj pre študentov a učiteľov, pretože sa na nej dá ľahko orientovať.

Prípadová štúdia

Materiál sa dá otestovať v kontexte triedy. Žiaci majú vykonať činnosti odporúčané v časti s pokynmi nižšie. Potom ich možno otestovať z vedomostí o demokratickom vzdelávaní alebo slovnej zásoby súvisiacej s témou, aby sa overila účinnosť online zdroja a súvisiacich úloh. Taktiež je možné navrhnúť dotazník, aby študenti zúčastňujúci sa na projekte mohli poskytnúť spätnú väzbu na zdroj a aktivity: Považovali ich za užitočné, zaujímavé a motivujúce? Myslia si, že vyhovujú ich potrebám? Majú nejaké nápady alebo návrhy na zlepšenie?

Usmernenia

Úvodná aktivita/ohrievač: Zisťovanie informácií o znalostiach žiakov o slovenskej slovnej zásobe v súvislosti so školou, vzdelávaním, školskými aktivitami atď. To môže podnietiť žiakov k používaniu slovenského jazyka. Učiteľ môže predstaviť a vysvetliť najdôležitejšie pojmy v textoch. Texty na webovej stránke môžete použiť ako cvičenia na čítanie. Učiteľ môže triedu rozdeliť na menšie skupiny, ktorých úlohou je prečítať danú časť (napr. ciele, pravidlá) a potom ilustrovať hlavné body na plagáte. Skupiny si navzájom prezentujú svoje plagáty, čo dáva žiakom príležitosť rozvíjať svoje rečnícke schopnosti. Potom sa študenti môžu podeliť o svoje pocity a názory na danú tému v otvorenej diskusii. Táto aktivita je vhodnejšia pre žiakov na úrovni B2+. Prípadne môže učiteľ pripraviť pracovný list s otázkami (napr. FAQ), na ktoré musia žiaci odpovedať samostatne alebo v skupinách. Učiteľ môže tiež použiť fotografie a videá v galérii ako podnety, čím dá študentom príležitosť opísať, čo vidia, alebo vyjadriť svoje myšlienky.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

5

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

2

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Predkladaný učebný zdroj uspokojuje potreby študentov špecializujúcich sa na vzdelávanie učiteľov, pretože obsahuje faktické základné informácie o demokratickom vzdelávaní a obsahuje príslušnú odbornú slovnú zásobu. Samotná téma, obrázky a krátke videoklipy v galérii môžu byť pre žiakov motivačné na čítanie a rozprávanie v slovenskom jazyku. Učitelia si môžu niektoré texty vytlačiť a upraviť ich tak, aby vyhovovali potrebám žiakov pod úrovňou B2. Hodnotenie môže byť zamerané na slovnú zásobu, samotnú tému (t. j. čo sa študenti naučili o demokratickom vzdelávaní) alebo ich

ústny prejav v ope rácii. Lektori môžu tento zdroj ľahko použiť a je možné k nemu bez problémov získať prístup a stiahnuť ho. Keďže webová stránka je prevažne v slovenčine (v angličtine je len krátka časť), môže byť náročné používať tento zdroj v rôznych krajinách.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit