This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Slovenski jezik - Slovene Personals

Datum objave

25 January 201

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

A1

Vrsta materiala

Video

Jezikovne značilnosti

Besedišče
Gramatika
Pragmatics
Prozodij

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
kritično mišljenj
Pisanje
Branje
Mediation

Opis

Učno gradivo je namenjeno študentom začetnikom, ki študirajo učiteljstvo, pedagogiko ali slovenistiko in si želijo osvojiti ali poučevati slovenščino kot tuji jezik. Razvijati morajo svoje slušne spretnosti, hkrati pa morajo razširiti svoje besedišče. To gradivo je v pomoč tako predavatelju, ki lahko ta posnetek uporablja s študenti v razredu, kot tudi študentom, ki ga lahko, precej samostojno, prav tako raziskujejo.

Študija primera

Ciljni študenti so predvsem tisti, ki obiskujejo programe za usposabljanje učiteljev, pedagogike ali slovenistike na kateri koli stopnji (dodiplomski, magistrski, doktorski ali celo podiplomski). Učno gradivo je idealno za uporabo v manjših seminarskih skupinah (do 15 študentov). Uporabljena metoda mora vključevati jasna navodila učitelja, ki bo vodil dejavnosti, pri katerih postopoma iz začetne vloge inštruktorja prevzame vlogo moderatorja. Za učinkovito razpravo o temi je bistvenega pomena tudi sodelovalno projektno delo. Učenci bodo tako vadili slovenščino, saj bodo razvijali svoje slušne in govorne spretnosti ter hkrati širili besedni zaklad. Da bi se izognili morebitnim tveganjem, naj bodo učenci na varni razdalji, da bodo dobro videli in slišali video posnetek. Gradivo se lahko uporablja pri predmetnih intrakurikularnih ali eksternih univerzitetnih seminarjih.

Smernice*

Ogrevalna dejavnost: Učenci naj zberejo čim več jezikovnih iger za vadbo osebnih zaimkov v svojem maternem jeziku. Dajte jim dovolj časa za pripravo. Ko končajo, se z učenci igrajte igre.
Korak 1: Dejavnost pred gledanjem. Učencem povejte, da si bodo ogledali videoposnetek o slovenskih osebnih zaimkih. Učence prosite, naj bodo še posebej pozorni na način njihovega pisanja in izgovarjanja. Prosite jih, naj zapišejo osebne zaimke. Učenci bodo ob poslušanju videoposnetka spoznavali in vadili besedišče, poleg tega pa bodo vadili tudi svoje slušne spretnosti. Videoposnetek si oglejte od 3:50 do 5:00. Naprednejši učenci si lahko ogledajo tudi celotno vsebino.
Korak 2: Ogled videoposnetka. Učenci si enkrat ali dvakrat ogledajo videoposnetek in opravijo svojo nalogo. Prepričajte se, da je kakovost videa sprejemljiva in da ga učenci lahko slišijo brez motenj ter da ga tudi dobro vidijo.
3. korak: Učenci naj gredo k tabli in nanjo napišejo en slovenski osebni zaimek. Nato vsi učenci s pomočjo in pod vodstvom učitelja vadijo izgovorjavo posameznih osebnih zaimkov.
Nadaljnja dejavnost: Učenci naj med igrami, ki so jih zbrali na začetku pouka, izberejo tiste, pri katerih lahko uporabijo slovenske osebne zaimke. Učencem dajte na voljo dovolj časa za pripravo. Ko so pripravljeni, z njimi zaigrajte igre, ki so jih izbrali, vendar tokrat med igro uporabite slovenske osebne zaimke.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

3

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

4

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

4

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Celovit pristop: Ta video je uporaben za učence, ki se učijo slovenščino na začetni ravni. Ob gledanju videa se lahko učijo slovenskih osebnih zaimkov skupaj z njihovo izgovarjavo, hkrati pa se lahko učijo besedišča. Predavatelji lahko videoposnetek vključijo v pouk in z njegovo pomočjo obravnavajo dejavnosti, povezane s predmetom.

Dodana vrednost: S spremljevalnimi dejavnostmi učenci obenem preučujejo slovenske osebne zaimke v pisni in govorni obliki, se učijo besedišča in s poslušanjem, branjem, pisanjem in govorjenjem nadgrajujejo svoje znanje slovenščine.

Krepitev motivacije: Različne dejavnosti in vrste učenčevega dela naredijo ta obvezni del jezika dinamičen in zanimiv.

Inovativnost: Poznavanje osebnih zaimkov je nujno pri učenju katerega koli jezika. Tudi če je učno gradivo fiksno, lahko študenti zaradi možnosti variabilnosti spremljevalnih dejavnosti odkrijejo pomen samostojnega, posrednega, pasivnega in sublimnega učenja ter razvoja spretnosti, kar lahko ekstrapolirajo na druga študijska področja, s čimer postane celoten učni proces bližji, naravnejši in prijetnejši zanje in njihove bodoče študente.

Prenosljivost: Jezik vira je slovenščina, zato ga ni mogoče uporabljati pri pouku drugih jezikov. Vendar pa so spremljevalne dejavnosti lahko primerne za kateri koli drug jezik.

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: Učenčevo razumevanje in usvajanje gradiva v videoposnetku lahko enostavno spremljamo pred, med in po ogledu videoposnetka.

Prilagodljivost: Čeprav je vsebina videoposnetka fiksna, ga lahko predvajamo enkrat ali dvakrat, v celoti ali prekinemo, spremljevalne dejavnosti pa so spremenljive.

Uporabnost: Zaradi bistvene jezikovne teme osebnih zaimkov v videoposnetku, njegove dolžine, spremljevalnih dejavnosti in majhnih tehničnih zahtev je to gradivo lahko uporabno.

Dostopnost: Videoposnetek je uporaben v učilnicah z računalniki z internetom, zvočniki in projektorji. Učenci si ga lahko ogledajo tudi doma.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit