This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Ateneul român

data publicării

26.08.2014

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică

descriere

Sursa prezintă un text care descrie clădirea sălii de concerte a Ateneului Român din punct de vedere arhitectural, oferind totodată informații despre istoria clădirii. Bijuterie arhitecturală construită între anii 1886 și 1888, Ateneul are valoarea de simbol al culturii naționale. Sursa de inspirația pentru acest proiect creat de arhitectul francez Albert Galleron este Opera din Paris. Articolul descrie forma circulară a clădirii, frontonul acesteia, sala de marmură și scările care duc la sala de concerte. Textul scoate în evidență și bogăția frescelor interioare care prezintă cele mai importante momente din istoria României. Articolul menționează, de asemenea, aspectul acustic – perfecțiunea sunetului care se datorează construcției cupolei. Considerăm că aceste detalii și terminologia arhitecturală asociată vor fi utile și interesante pentru studenții care doresc un studiu mai aprofundat al arhitecturii, nivelul B1-B2.

Studiu de caz

Resursa constă într-un text care descrie cele mai importante detalii istorice și arhitecturale ale acestui reper al arhitecturii românești și sediul muzicii de operă și orchestrale românești sub forma Orchestrei Filarmonicii George Enescu din București. De asemenea, cuprinde nume ale personalităților importante asociate acestei instituții, aparținând atât muzicii românești, cât și muzicii internaționale. Textul este asociat cu 2 materiale audio scurte (0,49 minute și 0,27 minute) care prezintă aceleași informații și completează textul de pe site. 5 fotografii relevante însoțesc, de asemenea, textul, unde sunt prezentate unele dintre detaliile arhitecturale, fresce, foaier etc. și poate fi folosit pentru a corela informațiile text și audio cu elementele vizuale. Informațiile variate, cele trei medii asociate, interesul informațiilor furnizate vor crește gradul de utilizare a resursei și vor spori motivația studenților. Conf. univ. dr. Mihaela Badea, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Ghid de utilizare

Comprehensiunea textului citit, vocabular specializat, nivel B1-B2.
1. Lectorul anunță titlul-Ateneul Român.
Elicitarea cunoștințelor studenților Lectorul le prezintă studenților imagini cu Sala Ateneu din România și le pune următoarele întrebări: pentru ce credeți că este destinată această clădire? Când credeți că a fost construită? Unde credeți că se află?
3. Introducerea vocabularului de specialitate. Lectorul înmânează glosarul care trebuie completat de studenți. Glosarul va conține următorii termeni: neoclasic, Dom, acustică, formă circulară, fundație, imagistică, coloană Ionică, fronton, medalion, mozaic, coloană dorică, baroc, reverberație. Studenții trebuie să caute aceste cuvinte în DEX și să-și scrie definițiile pe fișă.
4. Lectorul le cere studenților să ghicească contextul în care vor fi folosite cuvintele din glosar în textul despre Ateneul Român, uitându-se la imaginile pe care le-au văzut la începutul cursului.
5. Studenții citesc textul despre Ateneul Român. Lectorul cere studenților să găsească cuvintele din glosar în text și să transcrie contextele respective în glosar.
6. Discuție. Lectorul pune următoarele întrebări: există o clădire similară în orașul / țara dvs.? Cu ce clădiri de renume mondial seamănă?
7. Lectorul le cere studenților să aleagă o clădire (din țară sau din străinătate) care să semene cu Ateneul Român și să descrie caracteristicile sale arhitecturale.
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a citi un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe în domeniul arhitecturii.
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții se pot confrunta cu dificultăți în înțelegerea termenilor tipici domeniului țintă; lectorul trebuie să ofere sprijinul necesar.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
The resource consists of a text describing the most important historic and architectural details about this landmark of Romanian architecture and seat of Romanian operatic and orchestral music in the form of the George Enescu Philharmonic Orchestra of Bucharest. It also includes names of major personalities associated with this institution, belonging to both Romanian and international music. The text is associated with 2 short audio materials (0.49 mins and 0.27 mins) that present the same information and complement the text on the site. 5 relevant photos also accompany the text, where some of the architectural details, frescoes, foyer etc. and can be used to correlate the text and audio information with the visual elements. The varied information, the three mediums associated, the interest of the inforamtion provided will increase the usability of the resource and enhance the students’ motivation.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit