This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Lär dig Svenska (Loecsen)

Datum för offentliggörande

2004 – updated in 2021

Målgrupp

Föreläsare
studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1

Typ av material

Vägledande resurser (online-kurs/bok)

Språkliga särdrag

Vokabulär
Pragmatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Läsförståelse

Beskrivning

Det digitala inlärningsverktyg som analyseras består av en webbplats vars syfte är att hjälpa användarna att lära sig och utveckla grundläggande konversationsfärdigheter på svenska genom att lyssna, läsa och upprepa ord och korta fraser på nybörjarnivå.
Webbplatsen omfattar totalt 17 ämnen, huvudsakligen relaterade till turism och resor. Dess främsta tillgång är att den gör det möjligt för användarna att lära sig interaktivt genom tre olika typer av aktiviteter: lyssna och spela in dig själv, lyssna och matcha samt läsa och matcha. Detta gör det möjligt för eleverna att utveckla sina färdigheter självständigt och i sin egen takt och få omedelbar återkoppling på sina prestationer.
Dessutom föreslås andra resurser, nämligen svenska romaner, sånger, filmer och tv/radio-program/serier, som kan användas på högre nivåer och som också kan utforskas av lärare.

Fallstudie

Den här resursen är idealisk för elever på A1-nivå som studerar turism och fokuserar främst på ordförråd och korta fraser. Standardspråket för undervisningen är engelska, men andra språk kan väljas för att underlätta inlärningsprocessen.
Den lämpar sig främst för självständig inlärning och övning, men den kan också användas i klassrumssammanhang eftersom vissa av proven kan göras med hela klassen, eller så kan föreläsaren ordna en tävling mellan eleverna eller grupper av elever under lektionen, eftersom vissa prov är tidsbestämda och alla ger återkoppling på antalet rätta/felaktiga svar som givits.
Det är ett utmärkt verktyg för att lära sig och utveckla läs-, lyssnings- och talförmåga på svenska.
Förutom detta förslag testades denna resurs också med 7 studenter på masterprogrammet i översättning. De ombads att testa resursen på ett självständigt sätt och i sin egen takt. De ansåg att resursen var ganska interaktiv och tilltalande. Möjligheten att visa elevernas egen utveckling genom de spel/aktiviteter de spelat är en stark tillgång. De ansåg också att möjligheten att använda mikrofonen var ny och mycket användbar.

Riktlinjer

Förslag 1: Efter att ha arbetat med ämnen som hotell, restauranger, transport osv. i klassen och med hjälp av en kursbok eller andra resurser får eleverna länken till webbplatsen för att ytterligare öva på ordförrådet och fraserna hemma.

Förslag 2: Efter att ha arbetat med ett specifikt ämne i klassen visar föreläsaren upp ett test för att lyssna och matcha eller läsa och matcha och ber hela klassen svara. Därefter öppnar eleverna webbplatsen på sina egna enheter och gör individuellt eller i grupp (beroende på antalet elever) testet "Lyssna och spela in dig själv". Jag tror att eleverna på nybörjarnivå kommer att ha roligt när de försöker återge de rätta ljuden och intonationen.

Förslag 3: Eleverna får länken till webbplatsen och ombeds att lära sig och öva ord och fraser inom ett visst ämne. Under följande lektion kontrolleras sedan de förvärvade kunskaperna genom att projicera samma ord och fraser och be eleverna läsa dem högt och översätta dem till engelska. Därefter används några av fraserna/satserna för att ta fram och lära ut grammatik, t.ex. pronomen, presens, negation, frågeform osv.

Förslag 4: I en betalversion är det möjligt att ladda ner pdf-filerna och ljudfilerna, vilket kan vara användbart för föreläsare eftersom de då kan skapa och genomföra andra aktiviteter utan internetuppkoppling, till exempel dikteringar. Även de andra resurser som föreslås på webbplatsen (romaner, sånger, filmer, tv-sändningar, serier) kan vara till nytta för föreläsarna för att utveckla ytterligare aktiviteter.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

5

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

5

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Detta verktyg är mycket motiverande eftersom det är interaktivt och ger omedelbar feedback på användarnas prestationer. Det är lättillgängligt och mycket användarvänligt.
Det kan användas på många olika sätt och av användare som har engelska eller andra språk som modersmål.
Eftersom innehållet är uppdelat i olika ämnen är det möjligt att överföra det till olika områden och att arbeta med specifika språkbitar.
Även om den är särskilt inriktad på att utveckla talförmågan kan innehållet användas som en grund för ytterligare skriv- eller grammatikarbete.
Trots att den är särskilt användbar för elever på nybörjarnivå ger den också ytterligare förslag på resurser som kan användas på högre nivåer.
Webbplats för Teaching Source:
Visit