This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Frågesport för engelsk-svensk vokabulär

Datum för offentliggörande

2000

Målgrupp

Föreläsare
studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Internationella förbindelser
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1
A2

Typ av material

Aktivitet/uppgift
Spel

Språkliga särdrag

Vokabulär
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Läsförståelse

Beskrivning

Den här resursen är en del av The Internet TESL Journal's Activities for ESL Students. Här finns flera frågesporter som bidragits av olika frivilliga (t.ex. uppgifter från några frågesporter av Rolf Palmberg). Dessa frågesporter är lämpliga för elever/elever på A1-A2-nivå, eftersom de fokuserar på områden som dagar och månader, färger, siffror, djur, kroppsdelar osv. Denna resurs är lämplig för alla som vill lära sig grunderna i svenska, antingen i affärssyfte eller om de vill åka till Sverige på fritiden.
Genom att klicka på ett av ordförrådstemana får du se en frågesport med flera frågor. Ett ord på engelska ges och det korrekta ordet på svenska måste väljas bland de fem alternativ som ges. Eleverna får omedelbar feedback på sina svar.

Fallstudie

Resursen testades med en grupp på 10 studenter som läste en masterutbildning i översättning. Dessa studenter, som behärskar vissa språk (magister i översättning) och har en ganska intuitiv användning och kunskap om främmande språk, ombads att testa resursen på ett självständigt sätt och i sin egen takt. Därefter ombads de att lämna några kommentarer om resursen och dess användning. Reaktionerna var ganska positiva. Studenterna framhöll gränssnittets enkelhet och hur lätt det är att använda. Det ger dem också möjlighet att upprepa de ord de missat eller misslyckats med att komplettera. På det hela taget gillade de frågesporterna och det faktum att det också är utmanande som den första kontakten med ett språk som svenska. Den enda nackdelen de fann var att i ord med omljud (Umlaut), känner systemet inte igen det, och därför är det svårt för inlärare att spela upp.

Riktlinjer

Klassrumskontext:
Även om den här resursen är mer lämpad för autonomt lärande kan den också användas av lärare i klassrummet och användas i ett omvänt klassrum. Eleverna skulle på så sätt bli ansvariga och självständiga när det gäller sitt eget lärande på nybörjarnivå. I klassrummet bör föreläsaren sedan öva på dessa ämnen genom att göra praktiska övningar, antingen i grupper eller i par, t.ex. ”noughts and crosses” (som en uppvärning), "the odd one out" (välj fyra ord från samma semantiska område och ett från ett annat. Eleverna ska välja det ord som inte tillhör samma semantiska grupp).
Autonomt lärande:
Beroende på vilket lexikalt objekt eleverna vill lära sig kan de välja olika objekt och besvara frågorna om det. Exempelvis har frågesporten "Kroppens delar" 26 frågor. Ordet ges på engelska och de 5 alternativen är skrivna på svenska. Det är bara att klicka på det svar som man tror är rätt. Om du får fel svar visas det korrekta ordet under ordet på engelska. Gör detta bara en gång och återkom igen till samma frågesport efter att ha gjort andra frågesporter. På så sätt kan du kontrollera om du fortfarande kommer ihåg de rätta orden och förbättra ditt resultat i frågesporten.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

3

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

4

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

5

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Resursen är lättillgänglig online och den är också lätt att använda och anpassa till olika sammanhang från A1-nivå. Den är mycket intuitiv och därför lätt att använda. Anvisningarna är tydliga.
Resursen kan lätt utforskas på individuell nivå och kräver tillgång till internet, antingen på en dator eller en mobil enhet. Eleven kan lätt följa resursen eftersom resursen använder engelska som förmedlingsspråk.
Eleverna får omedelbar återkoppling på sina svar. Därför kan de bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande. Även om frågesporter är lite daterade är de alltid ett ganska effektivt och underhållande sätt att lära sig ett språk.
Webbplats för Teaching Source:
Visit