This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

A Taste of Finnish

Julkaisupäivämäärä

n/a

Kohderyhmä

Opiskelijat

Ala

Kirjanpito
Taiteet ja musiikki
Biotieteet
Talous ja yritysviestintä
Tekniikka
Kansainväliset suhteet
Journalismi ja multimedia
Oikeustiede
Lääketiede ja hoitotyö
Kestävä kehitys
Opettajankoulutus
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Englanti
Suomi

CEFR-taso

A1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka
Prosodia

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

A Taste of Finnish on verkkokielikurssi, joka on suunniteltu yliopisto-opiskelijoille, jotka aikovat tulla opiskelemaan Suomeen lukukaudeksi tai kahdeksi. Kurssi on hyödyllinen myös Suomessa jo oleville opiskelijoille lähiopetuksen tueksi tai lisämateriaalina. Materiaali koostuu kymmenestä luvusta, joista jokaisessa on kolme oppituntia. Oppitunnit koostuvat lyhyistä teksteistä, dialogeista, harjoituksista ja kieliopista. Materiaali alkaa lyhyellä johdannolla suomen kieleen. Oppitunnit keskittyvät kansainvälisiä opiskelijoita tukeviin tilanteisiin, kuten asuntolaan ja kampukselle. Luvut ovat lyhyitä ja tarjoavat olennaista tietoa ja yleistä suomen kielen taitoa minkä tahansa akateemisen alan ulkomaisille opiskelijoille. Yksi osioista käsittelee erityisesti suomen kielen peruskielioppia.

Tapaustutkimus

Tätä oppimateriaalia kokeiltiin tukimateriaalina kieliharjoitustunnilla 8 aloittelevan suomen kielen opiskelijan ryhmässä. Opiskelijat osallistuivat kolmivuotisen vieraiden kielten ja kirjallisuuden tutkintoon kuuluvaan suomen kielen opintojaksoon. Erityisesti käytimme "Johdatus suomen kieleen" -kokonaisuutta. Tunti keskittyi suomen kielen pääpiirteiden havainnollistamiseen (italiaa ja suomea vertailevasta näkökulmasta) ja ääntämiseen, ja sen tavoitteena oli saada opiskelijat tutustumaan suomen kielen äänteisiin. Tämän resurssin käyttöä edelsi opettajan alustavia johdatus suomen kielen äänneoppiin, ja materiaalin avulla opiskelijoiden oli mahdollista harjoitella opittuja asioita käytännössä (harjoitukset tyyppiä "kuuntele ja toista") "äänteiden piirteet" (vokaalit ja konsonantit - pitkät ja lyhyet äänteet, sanapaino, intonaatio). Oppilaat olivat innostuneita kokeilemaan ääntämistä ja tekivät aktiivisesti harjoituksia, kiitos mahdollisuuden toistaa äänteitä yhdessä ryhmän mukana. Tämä loi mukavan musiikillisen ilmapiirin luokkahuoneeseen ja antoi yksittäisille oppilaille mahdollisuuden kokeilla rohkeasti ääntämistä ilman pelkoa "virheistä". Erityisen arvostettuja ja hyödyllisiä selventämään, että suomen kielen äänteiden distinktiivisiä piirteitä olivat hauskimmat ja "ironisimmat" esimerkit (esim. tapaan 'tapaan', tapan 'tapan'). Erittäin hyödyllinen resurssi myös kertaukseen ja itsenäiseen harjoitteluun.

Ohje

Voit seurata opiskeluvinkkejä, jotka ovat saatavilla kohdassa "About this course". Aloita kurssi käymällä läpi osio johdatus suomen kieleen. Jatka sitten materiaalin opiskelemista etenemällä luvusta toiseen. Kuuntele dialogeja ja harjoittele ääntämistä lukemalla dialogit kuuntelun jälkeen tai yhdessä lukijan kanssa.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

4

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

3

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

2

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

3

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Kurssi antaa opiskelijoille hyvän kuvan suomen kielestä ja työkalupakin yksinkertaisiin arjen tilanteisiin ja suomalaiseen opiskelijaelämään. Kurssin materiaalit ovat kiinnostavia ja se tarjoaa aktivoivia ja hauskoja harjoituksia kielen eri osa-alueissa. Kurssisivusto on erittäin teknisesti helppo käyttää sekä opettajalle että opiskelijalle ja se soveltuu hyvin lähiopetukseen, etäopetukseen sekä itsenäiseen opiskeluun. Materiaali soveltuu hyvin opiskelijoille, jotka ovat suomen kielen opintojen alkuvaiheessa. Kurssin on sopiva eri alojen opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa suomalaisissa korkeakouluissa.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit