This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Suomea edistyneille / Advanced Finnish

Julkaisupäivämäärä

2019

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Taiteet ja musiikki
Biotieteet
Tekniikka
Journalismi ja multimedia
Opettajankoulutus

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B2
C1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka
Prosodia

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kriittinen ajattelu
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Suomea edistyneille on oppimateriaali, joka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka puhuvat suomea melko hyvin, mutta eivät ole äidinkielisiä. Aineiston tavoitteena on harjoittaa kielitaitoa tasoilla B2-C1. Oppimismoduuleihin pääsee HAKA -kirjautumisen kautta, mutta niitä voidaan käyttää myös vierailijana. Materiaalipaketti sisältää kahdeksan moduulia, jotka auttavat opiskelijoita parantamaan jo hyvää suomen kielen taitoa. Eri moduulit keskittyvät eri teemoihin ja kielen osa-alueisiin, ja ne sisältävät tekstejä sekä harjoituksia. Opettaja tai opiskelija voi valita opintokokonaisuuteen soveltuvan osan tai käyttää koko materiaalia. Moduuleja voidaan käyttää sellaisinaan tai niitä voidaan muokata yksilöllisten opetus- ja oppimistapojen mukaan. Moduulit sisältävät materiaalia ja tehtäviä eri kategorioissa, joita ovat kuuntelu ja luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen tuotanto ja kirjoittaminen. Ensimmäinen moduuli käsittelee yhteiskuntaa ja sanastoa. Toinen moduulin teemana ovat mediat ja niihin liittyvät sanastot. Kolmannen moduulin aiheena on tieteellinen teksti sekä akateeminen kirjoittaminen ja lukeminen. Moduulit 4-6 koskevat viestintää sekä verkkoympäristöissä että ammatillisissa yhteyksissä. Kaksi viimeistä moduulia on suunnattu opinnäytetyön valmistelun tukemiseen. Moduulit keskittyvät esimerkiksi lähteiden hallintaan, lähdekritiikkiin, lähteiden merkitsemiseen teksteihin ja viittauksen yhdistämiseen opiskelijoiden omaan ajatteluun sekä yleiseen opinnäytetyön suunnitteluun.

Tapaustutkimus

Tätä materiaalia käytettiin suomen kielen edistyneen tason opiskelijoille tarkoitetulla oppitunnilla osana tekstitaitoja käsittelevää opintokokonaisuuta, jonka tavoitteena oli oppia tuottamaan erityyppisiä tekstejä. Kyseisen oppitunnin aiheena oli perehtyä tiedottavan tekstin ominaisuuksiin ja opetella tiedotteen kirjoittamista. Tunnilla käytettiin tätä tarkoitusta varten moduuliia 2, joka keskittyy eri medioihin ja niihin liittyvään sanastoon. Opiskelijat tekivät opettajan johdolla kaksi moduulissa ehdotetuista aktiviteeteista; Ensimmäisessä tehtävässä, jossa käsitellään tiedonetsintää ja sanastoa, he valitsivat aiheeksi ilmastonmuutoksen. Opiskelijat tekivät tiedonhakua erityyppisistä medioista (verkkoartikkeleista, sanomalehdistä, blogeista ja podcasteista sekä sosiaalisesta mediasta) ja kokosivat sanaston valittun aiheen keskeisistä termeistä. Sen jälkeen jokainen kirjoitti tiedotteen moduulissa annettujen ohjeiden mukaan, joita pystyi seuraamaan myös lyhyen ja tehokkaan videon välityksellä. Oppimateriaalilla oli erittäin myönteinen vaikutus opiskelijoihin. He olivat innostuneita siitä, että he saivat valita käsiteltävän aiheen itse ja harjoitella heitä kiinnostavan (eikä jo valmiiksi valitun) ajankohtaisen teeman parissa. Oppimateriaali on erinomainen sekä yleisellä tasolla (synteettinen yleiskatsaus jokaisesta moduulista, tehtävistä ja tavoitteista; erinomaiset lisätukityökalut) että yksityiskohdissa: sen lisäksi, että aineisto antaa runsaasti valinnanvapautta, tehtävät on erittäin selkeä järjestetty (ks. luettelot) ja helppokäyttöinen. Materiaalin avulla opiskelijat saivat opiskelumentelmän, jota he voivat soveltaa myös monissa muissa yhteyksissä. Opiskelijat oppivat olennaiset työkalut uuden tekstityypin kirjoittamiseen ja perehtyivät myös verkkohakujen tekemiseen suomen kielellä (esim. sanomalehdet, blogit jne.). Oppimateriaali on erittäin joustava, joka voidaan soveltaa erilaisiin tarpeisiin : samoja harjoituksia voi tehdä äärettömästi valitsemalla eri aiheita.

Ohje

Kirjaudu aluksi sivustolle (myös kirjautuminen vieraana on mahdollinen). Tee itsearviointitesti, joka auttaa sinua käyttämään oppimateriaalia parhaalla tavalla. Jokaisessa tehtävässä on yksi tai useampi kuvake (emoji): nämä emojit osoittavat, millainen tehtävä on kyseessä.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

5

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

4

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Erinomainen oppimateriaali, joka tukee yleisesti eri alojen ei-suomenkielisiä korkeakouluopiskelijoita menestymään opinnoissaan suomen kielisissä koulutusohjelmissa. Oppimateriaali on erittäin joustava ja sitä voi soveltaa kaikenlaisissa edistyneiden suomenoppijoiden ryhmissä (erikoisalojen kielenopetuksessa ja yleissuomenopetuksessa) ja eri alojen opiskelijoille. Oppimateriaalia voi käyttää myös ilman kirjautumista, mutta tällöin kaikki sisällöt eivät ole käytettävissä. Materiaali on erittäin motivoivaa ja tarjoaa työkaluja myös itsenäiseen kielenopiskeluun edistyneen kielenoppijan tasolla mistä tahansa valitusta aiheesta. Materiaali on helposti saatavilla ja teknisesti helppo käyttää.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit