This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Ensiapu / First Aid

Julkaisupäivämäärä

2008

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Lääketiede ja hoitotyö

Oppimistapa

Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B1
B2
C1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi

Taidot

Puhuminen
Lukeminen

Kuvaus

Ensiapu-oppimateriaali on kokonaan suomenkielinen oppimateriaalin ensiavun perusteista ja hengenpelastustoimenpiteistä. Tavoitteena on yhdistää kielen oppiminen ja ammatillinen sisältö. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi opettajan kanssa, ja se on vapaasti ladattavissa pdf-muodossa. Sisältö on jaettu kahteen sarakkeeseen. Laajemmassa sarakkeessa on varsinainen teksti ja toisessa sarakkeessa on sanasto, jossa vaikeat ja uudet sanat selitetään ja yhdyssanat jaetaan osiin ymmärtämisen helpottamiseksi. Sanasto sisältää myös taivutettujen sanojen perusmuodot, jotta opiskelijat voivat löytää ne helposti sanakirjasta. Kuvat tukevat sanojen selityksiä. Sanaston tarkoituksena on tukea oppimista, tehdä lukemisesta nopeampaa ja helpompaa, auttaa oppijaa huomaamaan uusia sanoja ja vahvistaa ammattiterminologiaa. Materiaali sisältää myös interaktiivisen arviointiosan, jota opettaja voi käyttää eri tavoin. Harjoitus voidaan tehdä itsenäisesti kotona tai se voivat toimia tarkistustehtävänä seuraavan oppitunnin alussa.

Tapaustutkimus

Tämä materiaali sopii käytettäväksi ei-suomenkielisten opiskelijaryhmien kanssa sekä tukimateriaalina ulkomaisille terveydenhuollon opiskelijoille, jotka opiskelevat yhdessä suomenkielisten opiskelijoiden kanssa. Aineisto on selkeää ammattitekstiä ja sen tukena on sanasto. Kielenoppiminen yhdistetään ammatilliseen sisältöön selkeästi ja tehokkaasti. Opettajien tuki ja ohjaus ovat olennaisia tämän materiaalin käytössä, ja se onkin tarkoitettu käytettäväksi luokkahuoneessa. Koska ensiapuasioita opetetaan tunnilla ja oppiminen tapahtuu suurelta osin käytännön työssä, on tärkeää, että opiskelijalla on saatavilla tekstimateriaali, jotta kieltenoppimisosuutta voidaan vahvistaa. Tällä tavalla hän voi opiskella sanastoa itsenäisesti oppitunnin jälkeen ja tarkistaa oppimansa asiat. Materiaalissa esitetty terveydenhuollon terminologia on hyödyllinen, mutta terminologian oppiminen vaatii varmasti lisäharjoitusta, jota ei ole mukana tässä materiaalissa. Ensiapumateriaalin lopussa on video, jossa on interaktiivisia tarkistuskysymyksiä, joita opettaja voi käyttää eri tavoin. Yhteenvetokysymys-osio on erittäin hyödyllinen kurssin sisällön kertaamisessa, ja se sopii myös hyvin erilaisiin aktiivisiin oppimisstrategioihin, kuten parikeskustelun tai rooliharjoitusten pohjaksi.

Ohje

Oppimateriaali voidaan jakaa opiskelijoille ennen aiheeseen liittyvän kurssin alkua tai, mikäli ryhmän kielitaito on vielä perustasolla, se voidaan antaa etukäteistehtävänä niin, että opiskelijat tutustuvat sanastoon ennen kurssin alkua.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

3

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

2

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

4

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Hyvä materiaali ensiavun sanaston oppimiseen. Sitä voidaan käyttää sisällön integroidun kielenoppimisen päälähteenä tai täydentävänä lähteenä. Ilmainen ja avoin pdf on helppo jakaa opiskelijoille.
Materiaali vastaa hyvin opettajien tarpeeseen tarjota opiskelijoille erikoisalan kielenopintojen materiaalia ensiavun perusteiden ja hengenpelastustoimenpiteiden suomen kielen oppimiseen. Oppimateriaalin sisältö on esitetty selkeästi ja tehokkaasti. Käytännöllinen lähestymistapa vahvistaa opiskelijoiden motivaatiota.
Materiaali ei ole teknisesti erityisen kunnianhimoinen, mutta se on helposti opettajan ja opiskelijoiden saatavilla. Sisältö sopii käytettäväksi joustava erilaisissa oppimiskonteksteissa.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit