This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Toka suomi - digiharjoitukset / Second Finnish – digital exercises

Julkaisupäivämäärä

2018

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Biotieteet
Kestävä kehitys

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1

Materiaalityyppi

Aktiviteetti/tehtävä

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Prosodia

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Toka suomi - digitaaliset harjoitukset on täydentäviä verkkoharjoituksia sisältävä sivusto suomi kielen toisena kielenä -opiskelijoille. Nämä harjoitukset täydentävät kirjaa Toka suomi, mutta niitä voidaan käyttää hyvin myös yksinään. Aineisto sisältää erityisesti suomalaiseen kulttuuriin ja luontoon, historiaan, maantieteeseen ja biologiaan liittyvää sanastoa. Materiaalissa harjoitellaan erityisesti luetun ymmärtämistä monin eri tavoin. Tehtävät alkavat helpolla sanojen tunnistuksella ja etenevät sitten asteittain haastavampiin tekstin ymmärtämisen tehtäviin. Aineistossa harjoitellaan myös erilaisia tehtävätyyppejä, joita on yleensä jatko-opinnoissa ja eri opintosuuntausten tenteissä. Materiaali sopii eritasoisille oppijoille perusopetuksesta aikuisiin. Oppija voi halutessaan tehdä tehtäviä itsenäisesti valitsemalla sivustolta harjoitukset, jotka vastaavat hänen taitotasoaan ja tarpeitaan.

Tapaustutkimus

Tätä aineistoa käytettiin osana suomen kielen harjoitustuntia keskitason suomen kielen opiskelijoille Vieraiden kielten ja kirjallisuuden opinto-ohjelmassa. Oppitunnin päätavoitteena oli laajentaa luontoon liittyvää sanastoa erilaisten harjoitusten avulla. Opiskelijat valitsivat itse teemaan liittyvän luvun "Suomalaisessa metsässä", luku 1. Harjoitukset tehtiin ohjeen mukaan järjestyksessä. Avainsanojen ja erilaisten ilmaisujen toistuminen ja saman sisällön työstäminen eri näkökulmista tuki uuden terminologian muistamista. Harjoitukset tarjosivat opiskelijoille hauskan tavan käsitellä monimutkaisiakin sisältöjä ja oppia erikoisalan kieltä (esim. kasvitiede), jonka kanssa harvemmin joutuu kosketuksiin jokapäiväisessä elämässä. Kieliopin ja sanaston harjoituksia yhdistävä materiaali antoi opiskelijoille mahdollisuuden kehittää erilaisia kielellisiä taitoja ja kykyjä, etenkin kuuntelua ja sanastoa. Tämä materiaali yhdistää suomen kielen ja kulttuurin oppimisen ja tämä vaikutti opiskelijoihin selvästi myönteisesti. Erityisen tehokkaita ja motivoivia olivat sanojen ja kuvien yhdistämisharjoitukset. Materiaalin monipuolisuus ja grafiikka sekä harjoitusten sopiva pituus auttoivat pitämään opiskelijoiden huomion aiheessa ja auttoivat keskittymistä. Grafiikka on optimaalinen myös lievistä lukihäiriöistä kärsiville opiskelijoille. Opiskelijalla tulee olla hyvä suomen kielen taso voidakseen hyödyntää tämän aineiston potentiaalin täysimääräisesti.

Ohje

1. Valitse päävalikosta kiinnostava aihe
2. Voit edetä harjoituksia järjestyksessä yksi kerrallaan tai liikkua eri harjoitusten välillä vasemman ylänurkan valikkoa käyttämällä.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

4

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

2

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

4

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Tämä resurssi vastaa hyvin sekä luennoitsijoiden että opiskelijoiden tarpeisiin. Materiaali tarjoaa monipuolista harjoitusmateriaalia eri tasoisille suomen kielen opiskelijoille. Se on helposti navigoitava resurssi niin luokkahuoneopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Materiaali on erittäin käyttäjäystävällinen ja miellyttävä oppimisympäristö. Se on myös teknisesti helppokäyttöinen. Lineaarinen, puhdas, miellyttävä grafiikka ja selkeät ja kauniit värit ovat miellyttäviä ja kaikki sisältö on visuaalisesti hyvin erotettu. Kuvat ovat yksinkertaisia ja kauniita, mikä tekee opetuslähteestä sopivan myös lievistä lukihäiriöistä kärsiville opiskelijoille. Harjoitusten nopea rytmi auttaa keskittymistä.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit