This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Interactive workbooks for adults "Let's speak correctly!" / Interaktīvas darba burtnīcas pieaugušajiem „Runāsim pareizi!”

Publicēšanas datums

2015

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2

Materiāla tips

Simulācija

Valodas aspekti

Leksika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Interaktīva darba burtnīca peiaugušajiem latviešu valodas izrunas un rakstības apguvei.
Ietvertas šādas sadaļas: Patskaņi; Divskaņi; Līdzskaņi; Skaņu pārmaiņas; Vārda uzsvars, intonācijas; Diktāti; Mēles mežģi.

Gadījuma izpēte*

Studenti tiek motivēti izmantot līdzekli kā papildus rīkus pašmācībai un nodarbībās apgūtās vielas un valodu prasmju nostiprināšanai. Skolotāji nevērtē studentu veikumu šajā gadījumā. Tās ir patstāvīgās studijas.

Vadlīnijas*

Lai izpildītu uzdevumus nepieciešamas austiņas vai skaļruņi, ekrāna izšķirtspēja 1024 x 768 px vai augstāka.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

3

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

3

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

3

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

2

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

4

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

4

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

3

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Vērtīgs materiāls izrunas apguvei.