This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Učte sa po slovensky

Dátum vydania

21st April, 2021

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

angličtina

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1
A2

Typ učebnej látky

Aktivita/úloh

Znaky jazyka

slovná zásoba

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
čítanie

Popis

Táto jazyková aktivita je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilejších študentov slovenského jazyka, pretože predstavuje základné komunikačné pojmy. Keďže vyučovacím jazykom je angličtina, na úplné zvládnutie materiálu je potrebná základná znalosť angličtiny. Video je výborné na individuálne učenie sa jazyka, ale dá sa použiť aj na vyučovanie v triede, kde učiteľ môže žiakov prinútiť precvičiť si výrazy, ktoré video ponúka, pomocou ďalších úloh. Hoci sa dôraz kladie na rozvoj slovnej zásoby, termíny dopĺňajú aj niektoré gramatické znalost. Učebný program zlepšuje čítanie, počúvanie s porozumením a hovorenie žiakov, ale ako doplnkovú úlohu možno rozvíjať aj čitateľskú gramotno.

Prípadová štúdia

Materiál by sa testoval buď v triede, alebo ako projekt na doma. Študenti by mali za úlohu vybrať si niektoré z aktivít, urobiť cvičenia a zopakovať si výrazy základnej slovinčiny. Vyslovovanie slov a výrazov von môže pomôcť k ľahšiemu osvojeniu si jazyka. Žiaci by začali memorovaním slov, fráz a praktických výrazov, ktoré sa dajú použiť v každodennom živote. Prozódiu jazyka by mohli študovať hneď na začiatku a žiaci by mohli výrazy nielen počúvať a opakovať, ale mohli by si ich aj zapísať do slovníka s významom vo svojom materinskom jazyku. S pomocou slovníka alebo triedneho učiteľa môžu tiež vypísať kľúčové slová výrazov alebo diskutovať o tom, ako funguje slovenský jazyk, t. j. ako sú naučené výrazy postavené. Týmto spôsobom sa môže zlepšiť nielen ich slovná zásoba, ale môžu si osvojiť aj základy gramatiky. Naučenie sa základných výrazov je kľúčom k rýchlemu úspechu, pretože štíhli žiaci môžu ľahko začať komunikovať medzi sebou a môžu byť motivovaní ďalej zlepšovať svoju slovnú zásobu, aby boli schopní komunikovať jemnejším spôsobom. V rámci následných cvičení by sa mohli medzi sebou rozprávať a podeliť sa o svoje vedomosti a tiež si doplniť ďalšiu slovnú zásobu.

Usmernenia

Vypracujte kontrolný zoznam/pokyny na používanie tohto zdroja. Úvodná aktivita/ohrievač: Zisťovanie informácií o znalostiach žiakov v oblasti slovenskej slovnej zásoby. Môžu prísť s niektorými slovami alebo výrazmi, prípadne s medzinárodnou slovnou zásobou, ktorá by motivovala členov skupiny používať slovenský jazyk. Krok 1: Aktivita pred sledovaním. Povedzte žiakom, že budú robiť niekoľko aktivít, ktoré učia slovenský jazyk. Aktivity umožnia študentom rozpoznať a precvičiť si základné konverzačné výrazy. Študenti najprv vykonajú prípravnú úlohu a dostanú inštrukcie na vykonanie niektorých aktivít.

Krok 2: Vykonávanie aktivít: čítanie, počúvanie a opakovanie niektorých základných slov a výrazov. Študenti získajú vedomosti o najužitočnejších frázach základnej komunikácie. Krok 3: Študenti poskytnú spätnú väzbu o svojej úspešnosti. Dostanú pokyn, aby výrazy zopakovali nahlas, potom si ich môžu zapísať do slovníka a analýzou výrazov sa môžu naučiť niektoré nové slová a základnú gramatiku. Krok 4: Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach. Môžu sa pýtať a odpovedať na otázky, ktoré sa naučili, a môžu reagovať na frázy. Po zozbieraní ďalšej slovnej zásoby by boli schopní zmysluplne komunikovať.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

3

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

3

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Materiál je informatívny pre študentov aj lektorov, pretože študenti môžu pracovať individuálne a s pomocou učiteľa, ktorý im môže poskytnúť doplnkový materiál a tvorivé úlohy. Výučbovým jazykom materiálu je angličtina, ktorá je však jasná a zrozumiteľná. Motivuje študentov, aby využívali svoje jazykové zručnosti. Monitorovanie vlastného pokroku žiakov zabezpečuje materiál, pretože vyžaduje opakovanie naučených fráz a poskytuje hodnotenie a meranie pokroku. Obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov, pretože materiál môže fungovať ako učebný zdroj a môže byť doplnený alebo sprevádzaný inými zdrojmi alebo materiálmi. Materiál je určený širšiemu publiku a je užitočný na individuálne použitie aj na použitie v triede. Je to dobre zostavená stránka na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Základné výrazy poskytujú nielen rýchly pokrok, ale motivujú študentov aj k ďalším cvičeniam. Stránka je ľahko dostupná pre tých, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk pomocou internetu. Stránka umožňuje učiť sa aj ďalšie jazyky.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit