This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Jazdecká terapia na Slovensku (hipoterapia)

Dátum vydania

24th Jan, 2013

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2
C1

Typ učebnej látky

Video

Znaky jazyka

slovná zásoba
Prosody

Zručnosť

Počúvanie

Popis

Toto video je dostupné na stránke slovenskej televízie Animal TV. Je vhodné pre stredne a vyššie pokročilých študentov, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk, a pre rodených slovenských študentov v rámci učiteľského štúdia. Toto video rozvíja posluchové zručnosti študentov a rozširuje ich slovnú zásobu súvisiacu s odbornými témami a odbornými vedomosťami. Poskytuje prakticky využiteľné informácie o jazdeckej terapii. Toto video pomáha tak lektorovi, ktorý ho môže implementovať do výučby, ako aj študentom, ktorí ho môžu, skôr samostatne, tiež skúmať. Jeho prínos pre špeciálnu oblasť slovenskej jazdeckej terapie, a tým aj pre vzdelávanie kandidátov učiteľstva, je nesporný. Toto video je vhodné pre tých, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk a majú dobré jazykové znalosti, a pre tých, ktorí sa zaujímajú o jazdeckú terapiu.

Prípadová štúdia

Video by sa testovalo buď v triede, alebo ako projekt na doma. Žiaci by dostali pokyn pozrieť si video, ktoré poskytla slovenská televízia o zvieratách. Pri sledovaní videa môžu zhromažďovať odbornú súvisiacu slovnú zásobu, ktorá poskytuje prístup k cieľom jazdeckej terapie. Po zhliadnutí videa a vypísaní kľúčovej slovnej zásoby by sa študenti navzájom podelili o svoje vedomosti pomocou odborných fráz a výrazov, ktoré si z videa požičali. Na základe svojich vedomostí o jazdeckej terapii získaných z videa by študenti mali zostaviť vlastný text z tejto odbornej oblasti. Ako následné cvičenie by sa mohli podeliť o svoje skúsenosti s touto konkrétnou témou alebo s akoukoľvek inou formou terapie s pomocou zvierat, o ktorej vedia.

Usmernenia

Vypracujte kontrolný zoznam/pokyny na používanie tohto zdroja. Úvodná aktivita/ohrievač: Zistenie informácií o jazdeckej terapii vo všeobecnosti s ohľadom na výhody a možné nevýhody tohto relatívne nového spôsobu pomoci a rozvoja hendikepovaných ľudí. Žiaci odpovedajú na otázky typu: "Aké sú hlavné ciele jazdeckej terapie?" alebo "Aké účinky má na ľudí? ”. Vyvolanie niektorých predtým známych slovných spojení týkajúcich sa tejto témy. Študenti môžu mať určité vedomosti o špeciálnej oblasti jazdeckej terapie . Krok 1: Aktivita pred sledovaním. Povedzte študentom, že si pozrú video na tému, o ktorej práve diskutovali. Video umožní študentom rozpoznať a precvičiť si odbornú slovnú zásobu. Študenti najprv urobia prípravnú úlohu a dostanú pokyn, aby si z videa vybrali a napísali odbornú slovnú zásobu. Krok 2: Sledovaním videa žiaci získajú vedomosti o účinkoch jazdeckej terapie. Môžu rozpoznať niektoré medzinárodné slová, ktoré pomáhajú porozumieť. Krok 3: Študenti poskytnú spätnú väzbu o svojom porozumení. Zároveň opäť odpovedajú na otázky, ktoré boli predložené na začiatku hodiny, podľa toho, čo sa naučili. Krok 4: Rozdeľte triedu do skupín po 4 (dve skupiny budú členmi tímu jazdeckej terapie a dve budú laikmi, ktorí sa pýtajú na terapiu) a zahrajte si diskusiu o najužitočnejších informáciách, ktoré boli vo videu uvedené. Počas hrania tejto situácie musia študenti používať slovnú zásobu, ktorú predstavili a precvičili počas hodiny.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

5

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

3

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Video je poučné pre študentov aj prednášajúcich, pretože obsahuje nielen užitočné informácie, ale aj množstvo odborných slovíčok k danej téme. Odborný jazyk na stránke je na vysokej odbornej úrovni, preto študenti potrebujú k dôkladnému porozumeniu základnú slovnú zásobu. Video pomáha vytvárať celkový pohľad na túto tému. Jazyk materiálu je slovenský, čo sťažuje jeho používanie v iných jazykoch, ale základná terminológia je zrozumiteľná.Monitorovanie vlastného pokroku študentov môže byť náročné, pretože hodnotenie môže byť zamerané nielen na technickú slovnú zásobu, ale aj na získané vedomosti o vlastnostiach jazdeckej terapie. Obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov, pretože materiál sprostredkúva informácie z konkrétnej oblasti, ktoré je možné začleniť do kontextu vzdelávania učiteľov. Hoci je video určené pre širšie publikum, výborne sa dá použiť na špeciálne účely. Jeho odborná slovná zásoba obohacuje vedomosti študentov učiteľstva.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit