This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Bevezetés a lovasterápiába

A megjelenés dátuma

4th February, 2014

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2
C1

A tanyanyag típusa

videó

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

beszédértés

Leírás

A forrás a megbízható és ismert szervezet, a Duális Szakképzés honlapján érhető el. Megfelel a magyart idegen nyelvként tanuló, közép- és felsőfokú nyelvtudással rendelkező diákok igényeinek, valamint a magyar anyanyelvűek szaknyelvi kompetenciáit is hatékonyan segíti a pedagógusképzésben. A forrás fejleszti az olvasási és hallás utáni szövegértési készségeiket, ugyanakkor bővíti a tanulók technikai szókincsét és szakmai tudását. Gyakorlati információt közöl a lovasterápiáról. A tananyag segíti mind az oktatót, aki osztályteremi környezetben dolgozhatja fel, illetve a tanulókat, akik akár önállóan is felhasználhatják a videót tanulási célokra. A szakma specifikumainak megismerése mellett kiváló lehetőséget biztosít a szakmai szókincs elsajátítására. A forrás vitathatatlanul hozzájárul a lovasterápia speciális területe iránt érdeklődő, tanárképzésben résztvevő jelöltek képzéséhez.

Esettanulmány

A tananyag tesztelhető osztálytermi környezetben, de házi feladatként, projektmunkában is feldolgozható. A tanulók a videót több szempont alapján is feldolgozhatják. A szakmaspecifikus terminológia gyűjtése kiemelt feladat, hiszen ezáltal érthetők teljes egészében a videóban elhangzottak. Lehetőség nyílik a lovasterápiát mint szakmát különböző nézőpontokból megvizsgálni, mint pl. „Ki lehet lovasterapeuta?”, „Ki vehet részt a tréningeken?” A terminológia kigyűjtése után a tanulók megoszthatják egymással a saját szótárukat, amelyet kibővíthetnek társaikéval. A kibővített lista alapján szövegeket alkothatnak a lovasterapeuta munka egyes aspektusairól. Zárófeladatként megoszthatják tapasztalataikat ebben a sajátos témakörben, valamint elmondhatják ismereteiket az állatasszisztált terápia egyéb formáiról.

Útmutató

Bemelegítő feladat: A tanulók megosztják ismereteiket az állatasszisztált terápiáról általában, középpontba helyezve az előnyeit és az esetleges hátrányait ennek a viszonylag új, sérült embereket segítő és fejlesztő módnak. A tanulók megvitatnak néhány kérdést, mint például „Mely területeket fejleszt a lovasterápia?, illetve „Ki lehet terapeuta?”. A videó megértéséhez fontos a tanulók meglévő szakmai szókincsismerete.
1. Lépés: A videó megtekintése előtti feladat: Ismertetjük a tanulóknak a feladatot. Elmondjuk, hogy egy videót látnak a lovasterápiáról. A videó megnézése lehetővé teszi a szakmai szókincs felismerését és gyakorlását. A tanulók hallás utáni szövegértését is fejleszti. Miután felkészülnek a tanulók a feladatra, a videóban található szaknyelvi terminusok gyűjtése az első feladatuk.
2. Lépés: A tanulók megnézik a videót, miközben elvégzik az első lépésben felsorolt feladatokat. Fontos hogy a videó jó minőségű eszközön legyen elérhető. Legalább kétszer szükséges megnézni a videót a feladatok elvégzéséhez, lehetőséget adva a különböző nézőpontokból történő feldolgozására.
3. Lépés: A tanulók megosztják az elvégzett feladatot társaikkal. Újonnan szerzett ismereteik alapján ismét megválaszolják a foglalkozás elején feltett kérdéseket.
4. Lépés: Négy csoportra osztjuk a tanulókat. Két csoport a lovasterápia csapat tagjaiból áll, a másik két csoport tagjai pedig laikusok lesznek, akik érdeklődnek a lovasterápiáról. A szerepjátékban megvitatják a legfontosabb információkat, amelyeket a videóban láttak és hallottak. A feladat során a tanulóknak használni kell a tanult szókincset, amelyet a foglalkozás során sajátítottak el.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

3

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A videó hasznos információforrásként szolgál mind az oktató, mind a tanulók számára, mivel nem csupán újszerű tényanyagot közöl, hanem kiválóan reprezentálja a terület szaknyelvi szókincsét. A tananyag bőséges forrást kínál a tanulóknak.
A videóban található anyag magas szakmaiságot képvisel, ezért a teljes megértéshez szükség van bizonyos szintű előismeretre.
A lovasterapeuta képzés összetett terület, ezért lényeges, hogy a videó kreatív módon nyújt átfogó képet az ismeretekről.
A forrás nyelve magyar, ami megnehezíti alkalmazását más nyelveken, ugyanakkor az alap terminológia más nyelveken is érthető, valamint a videó maga hozzájárul a tartalom megértéséhez.
A tanulók egyéni fejlődését jól lehet követni és értékelni, mivel nem csak a szaknyelvi terminológia ismeretét, hanem a lovasterapeuta képzésről megszerzett tárgyi tudást is lehet mérni.
Az anyagot jól lehet a tanulók igényeihez alakítani, mivel egy speciális területet ölel fel, amely beintegrálható a pedagógusképzésbe.
Bár a weboldalt a nagyközönségnek szánták, kiválóan lehet használni oktatási célokra is. A szakmai szókincs gazdagítja a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók tudását.
Az oldal a kulcsszavak begépelésével könnyen elérhető.
A tananyag weboldala:
Visit