This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Sakinių sudarymas su pateiktais žodžių junginiais

Publikacijos data

N/A

Tikslinė grupė

Studentai

Sritis

Žurnalistika ir multimedijos

Mokymosi scenarijus

Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1
A2

Priemonės tipas

Game
Paveikslėlis / interaktyvaus turinio pratimai

Kalbos aspektai

Gebėjimai

Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Priemonė kompaktiška, tinka ir yra patogi naudoti padalijus popierines kopijas arba pasidalinus ekrane. Parengta naudojantis spausdintais žurnalais ir laikraščiais, tačiau galima parengti ir žodžių junginius kopijuojant iš interneto puslapių.
Skatina kūrybiškumą, plečia žodyną, skatina kalbėti / rašyti ilgesniais sakiniais.

Atvejo analizė

Labai tinka pamokos pradžioje apšilimui. Skatina kūrybiškumą, plečia žodyną, skatina kalbėti / rašyti ilgesniais sakiniais. Užduotims atlikti reikėtų duoti apibrėžtą laiką.

Gairės

Priemonė tinka pamokos pradžioje apšilimui. Ją patogu naudoti padalijus popierines kopijas arba pasidalinus ekrane.
Siūloma A1-A2 lygio pamokoms. Besimokantiems susipažinus su žodžių junginiais ar pasakymais, ją galima taikyti įvairiai. Keletas pasiūlymų:
1. Kiekvienam išsirinkti 3–5 ir su jais pasakyti / parašyti savo sakinių (iki 10 min.).
2. Kas daugiau panaudos jų viename sakinyje ar pasakojime (užduotis gali būti individuali arba grupinė) (iki 10 min.).
3. Sudaryti sakinių su jungtukais (ir, o, bet, tačiau, nes, (todėl, kad), todėl, kad, kai ir kt.). (iki 10 min.)
4. Pakeitus vieną žodį sudaryti naują junginį.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

4

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

5

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

5

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

3

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Galima visokiais formatais (elektroniniu pdf. arba popierine kopija), prieinama kūrybiška priemonė ir mokantis nuotoliniu, ir dalyvaujant klasėje, ir individualiose pamokose, ir grupinėse. Šią idėją mokytojas ar besimokantieji galėtų labai lengvai pritaikyti. Ji gali būti atnaujinta naudojant naujas kolokacijas, surinktas iš interneto šaltinių. Priemonė taip pat galėtų veikti aukštesniame lygyje su su rečiau naudojamais leksiniais elementais ir kolokacijomis. Žodžių partnerystės mokymasis yra svarbi visų lygių kalbos įgijimo dalis.
Nuoroda:
Visit