This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Portale społecznościowe/ Social networks

Data publikacji

22.08.2019

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatics

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Writing
Czytanie

Opis

HelloPolish! is a podcast for learning Polish at different levels of study, from A1 to C2. The authors upload new material every two weeks. The podcast uses authentic Polish language, provides information about Polish culture, customs, movies, books, tourist attractions.
The site contains complex resources (audio, texts and activities) and allows students to develop their vocabulary, listening, reading and conversation skills. The audio (MP3) and text (pdf) can be downloaded to any device, so students can also work offline.
Phrases and expressions to be explained at the end of the text are marked (bold).
The vocabulary presented includes both specialist and colloquial terms used in everyday communication by young people.
The list of terms explained also provides collocations.
Each unit also includes a series of exercises (in a downloadable PDF document), together with the exercise key.

Studium przypadku

Materiał do nauki języka polskiego dla osób na poziomie B1 składa się z nagrania audio oraz tekstu w języku polskim, który jest również dostępny w formie arkusza pdf do pobrania ze strony internetowej. Tekstowi na stronie internetowej towarzyszy lista słownictwa, wyjaśniająca po polsku niektóre słowa, które w tekście są zapisane pogrubioną czcionką dla ułatwienia. Tekst podzielony jest na pięć paragrafów, z których każdy czytany jest przez rodzimych użytkowników języka polskiego, poruszających konkretny i aktualny temat.
Tekst jest łatwo dostępny, a nagranie audio można odtworzyć bezpośrednio na stronie internetowej lub pobrać w celu dalszego wykorzystania.
Dokument do pobrania składa się z czterech arkuszy, z których każdy dotyczy określonego aspektu gramatycznego języka polskiego, a więc zawiera tekst nagrania audio, listę słownictwa z określonymi słowami, które są wyjaśnione i uzupełnione uwagami gramatycznymi, część ćwiczeniową mającą na celu poprawę zrozumienia tekstu i określonych zagadnień gramatycznych oraz arkusz z prawidłowymi odpowiedziami do części ćwiczeniowej.
Poza nagraniem audio i dopasowanym do niego tekstem, arkusz odpowiedzi daje uczniom możliwość sprawdzenia i poprawienia swojej odpowiedzi, co pozwala na bieżąco doskonalić umiejętności słuchania, czytania i rozumienia, a także doskonalić umiejętności gramatyczne.
Dobór materiałów jest dokonywany z uwzględnieniem ich adekwatności do poziomu zaawansowania, stanowiąc tym samym ważną i właściwą pomoc dla uczących się na poziomie B1 i dostarczając narzędzi do podnoszenia ich poziomu zaawansowania.
Dla osoby uczącej się języka polskiego na poziomie B1 lub dążącej do osiągnięcia poziomu B1, materiał ten będzie z pewnością doskonałym narzędziem, ponieważ pomaga doskonalić takie sprawności językowe jak czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie i rozumienie. Oprócz tego, że jest niezawodną pomocą w doskonaleniu sprawności B1, okazuje się być źródłem dla wyższego poziomu biegłości, B2, gdyż poprzez zawarte w nim ćwiczenia pomaga podnieść poziom kompetencji i opanowania języka polskiego.

Wytyczne

The teacher presents the platform, the elements on the portal, explains the structure of the units to the students.
The teacher presents the unit theme, On Facebook, Twitter and Instagram.
1. Students listen to the audio recording (8 minutes) from the main menu. They can download the MP3 envelope to their computer.
2. Students read the podcast transcript aloud, pronunciation exercises are done. They can download the text in PDF format to work offline.
3. The teacher provides explanations of vocabulary and grammar, suggest recognising grammatical forms in the text.
(sądzić – myśleć zakładać / założyć – tutaj: zacząć coś, zainicjować, rozpocząć działalność
korzystać / skorzystać z + D. – używać
podtrzymywać / podtrzymać kontakt z + N. – nie tracić z kimś kontaktu, być z kimś w kontakcie
być na bieżąco – mieć aktualne informacje
wrzucać / wrzucić – tutaj: publikować coś na stronie internetowej
epatować – pokazywać coś często i w dużej ilości;
ma negatywne znaczenie z umiarem – bez przesady, w granicach rozsądku
stwierdzenie – zdanie, opinia
istnieć – żyć
być współczesny – aktualny;
taki, jaki jest w danym momencie
załatwiać / załatwić – rozwiązać coś,
skończyć jakąś sprawę w realu – potocznie: w rzeczywistym świecie, nie wirtualnie
móc policzyć na palcach jednej ręki – kiedy kogoś lub czegoś jest mało
kręcić / nakręcić – zrobić film
umieszczać / umieścić – tutaj: publikować,
z nosem utkwionym w ekran – całkowicie skoncentrowany na tym, co jest na ekranie
wyobrażać / wyobrazić sobie – zobaczyć coś w swojej fantazji)
4. Students solve the three exercises proposed by the podcast author and check their answers.
5. The teacher challenges students to discuss (guided conversation) social media. Do they have Facebook or Twitter accounts? What are the advantages and disadvantages of using social media?

Other activities
The teacher suggests that students search on Facebook or other social networks for official pages of cultural institutions (theatres, museums, publishing houses, philharmonic) and write down the most important aspects, discuss the importance of being visible on the internet.
Possible follow-up activity :
1. Using the lexical material, students can be asked to discuss some strategies in marketing in social media;
2. Using facebook or other websites, students can choose and discuss advertising in internet, how the algoritms choose target groups etc.;

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
The units can be accessed very easily from the address given. In the menu, users find the sections and the podcast library, where the units are presented with the level of study specified. For better orientation on the site, section names are translated into English.
In materials and exercises, the authors use only Polish, without translating terms or phrases. If students have difficulties, the teacher recommends that they check terms using the available online dictionaries. The audio recordings are about 5 minutes each and are of fairly good quality. A minus is that there are not several readers of the material (different voices, different tones and vocal timbres).
The resource discusses the impact of the social media in the contemporary society, presents arguments for and against facebook and other portals. The debate can increase student interest and motivation.
Website of the Teaching Source:
Visit