This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Portale społecznościowe

Data publikacji

22.08.2019

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Writing
Czytanie

Opis

HelloPolish! to podcast do nauki języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Autorzy zamieszczają nowe materiały co dwa tygodnie. Podcast używa autentycznego języka polskiego, dostarcza informacji o polskiej kulturze, obyczajach, filmach, książkach, atrakcjach turystycznych.
Strona zawiera kompleksowe zasoby (audio, teksty i ćwiczenia) i pozwala uczniom rozwijać słownictwo, umiejętności słuchania, czytania i konwersacji. Materiały audio (MP3) i tekst (pdf) można pobrać na dowolne urządzenie, więc uczniowie mogą pracować również w trybie offline.
Zwroty i wyrażenia, które należy wyjaśnić na końcu tekstu, są zaznaczone (pogrubione).
Prezentowane słownictwo obejmuje zarówno terminy specjalistyczne, jak i potoczne, używane w codziennej komunikacji przez młodzież.
Na liście objaśnianych terminów podano również kolokacje.
Każda jednostka zawiera również serię ćwiczeń (w dokumencie PDF do pobrania) wraz z kluczem do ćwiczeń.

Studium przypadku

Materiał do nauki języka polskiego dla osób na poziomie B1 składa się z nagrania audio oraz tekstu w języku polskim, który jest również dostępny w formie arkusza pdf do pobrania ze strony internetowej. Tekstowi na stronie internetowej towarzyszy lista słownictwa, wyjaśniająca po polsku niektóre słowa, które w tekście są zapisane pogrubioną czcionką dla ułatwienia. Tekst podzielony jest na pięć paragrafów, z których każdy czytany jest przez rodzimych użytkowników języka polskiego, poruszających konkretny i aktualny temat.
Tekst jest łatwo dostępny, a nagranie audio można odtworzyć bezpośrednio na stronie internetowej lub pobrać w celu dalszego wykorzystania.
Dokument do pobrania składa się z czterech arkuszy, z których każdy dotyczy określonego aspektu gramatycznego języka polskiego, a więc zawiera tekst nagrania audio, listę słownictwa z określonymi słowami, które są wyjaśnione i uzupełnione uwagami gramatycznymi, część ćwiczeniową mającą na celu poprawę zrozumienia tekstu i określonych zagadnień gramatycznych oraz arkusz z prawidłowymi odpowiedziami do części ćwiczeniowej.
Poza nagraniem audio i dopasowanym do niego tekstem, arkusz odpowiedzi daje uczniom możliwość sprawdzenia i poprawienia swojej odpowiedzi, co pozwala na bieżąco doskonalić umiejętności słuchania, czytania i rozumienia, a także doskonalić umiejętności gramatyczne.
Dobór materiałów jest dokonywany z uwzględnieniem ich adekwatności do poziomu zaawansowania, stanowiąc tym samym ważną i właściwą pomoc dla uczących się na poziomie B1 i dostarczając narzędzi do podnoszenia ich poziomu zaawansowania.
Dla osoby uczącej się języka polskiego na poziomie B1 lub dążącej do osiągnięcia poziomu B1, materiał ten będzie z pewnością doskonałym narzędziem, ponieważ pomaga doskonalić takie sprawności językowe jak czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie i rozumienie. Oprócz tego, że jest niezawodną pomocą w doskonaleniu sprawności B1, okazuje się być źródłem dla wyższego poziomu biegłości, B2, gdyż poprzez zawarte w nim ćwiczenia pomaga podnieść poziom kompetencji i opanowania języka polskiego.

Wytyczne

Nauczyciel prezentuje platformę, elementy na portalu, wyjaśnia uczniom strukturę jednostek.
Nauczyciel prezentuje temat jednostki, Na Facebooku, Twitterze i Instagramie.
1. Uczniowie słuchają nagrania audio (8 minut) z menu głównego. Mogą pobrać kopertę MP3 na swój komputer.
2. Uczniowie czytają na głos transkrypcję podcastu, wykonują ćwiczenia wymowy. Mogą pobrać tekst w formacie PDF do pracy offline.
3. Nauczyciel udziela wyjaśnień dotyczących słownictwa i gramatyki, sugeruje rozpoznawanie form gramatycznych w tekście.

4. Uczniowie rozwiązują trzy ćwiczenia zaproponowane przez autora podcastu i sprawdzają swoje odpowiedzi.
5. Nauczyciel rzuca uczniom wyzwanie do dyskusji (rozmowa kierowana) na temat mediów społecznościowych. Czy mają konta na Facebooku lub Twitterze? Jakie są zalety i wady korzystania z mediów społecznościowych?

Inne działania
Nauczyciel proponuje, aby uczniowie wyszukali na Facebooku lub innych portalach społecznościowych oficjalne strony instytucji kultury (teatry, muzea, wydawnictwa, filharmonia) i zapisali najważniejsze aspekty, omówili znaczenie bycia widocznym w Internecie.
Możliwe działania uzupełniające :
1. Wykorzystując materiał leksykalny można poprosić uczniów o omówienie niektórych strategii w marketingu w mediach społecznościowych;
2. Korzystając z facebooka lub innych stron internetowych, uczniowie mogą wybrać i omówić reklamę w internecie, jak algorytmy wybierają grupy docelowe itp;

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
The units can be accessed very easily from the address given. In the menu, users find the sections and the podcast library, where the units are presented with the level of study specified. For better orientation on the site, section names are translated into English.
In materials and exercises, the authors use only Polish, without translating terms or phrases. If students have difficulties, the teacher recommends that they check terms using the available online dictionaries. The audio recordings are about 5 minutes each and are of fairly good quality. A minus is that there are not several readers of the material (different voices, different tones and vocal timbres).
The resource discusses the impact of the social media in the contemporary society, presents arguments for and against facebook and other portals. The debate can increase student interest and motivation.
Website of the Teaching Source:
Visit