This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks Erasmus+ Strateška partnerstva za visoko šolstvo 2017-1-PL01-KA203-038535 ERASMUS+

Datum objave

Start: 01-09-2017 - End: 31-08-2020

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B2

Vrsta materiala

Referenčni viri (spletni slovarji/slovenski priročniki/besednjaki)

Jezikovne značilnosti

Besedišče

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
kritično mišljenj
Pisanje
Branje

Opis

To učno gradivo je na voljo na spletni strani Gamestorming for
Innovative Teaching International Erasmus Plus (slovenske, norveške, romunske in poljske univerze) in ustreza potrebam srednje- in višje-intermediatnih študentov, ki študirajo na pedagoških študijskih programih. Ti morajo razvijati svoje sposobnosti poslušanja, govorjenja, branja, pisanja in kritičnega mišljenja, hkrati pa morajo razširiti besedišče, povezano s tehniko. Ta vir je v pomoč tako predavatelju, ki lahko to pedagoško spletno stran in igro uporablja s študenti v razredu, kot tudi študentom, ki lahko precej samostojno raziskujejo in razmišljajo o svojem pedagoškem in medkulturnem znanju, ki so ga pokazali in razvili med projektom.

Študija primera

Projekt, ki temelji na tem učnem gradivu, se bo preizkusil v naslednjem semestru, ob koncu semestra pa se bo znanje študentov ocenilo s testom. Točke iz projekta se lahko dodajo rezultatom testa ob koncu semestra

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Razpravljajte o potrebi in pomenu medkulturne komunikacije v razredu. Pridobite znano besedišče v zvezi s to temo. Korak 1. Pri tem projektu učenci delajo v skupinah po 4. Vsaka skupina mora izbrati kulturo (skupaj so 4 kulture).

Korak 2. Vsak učenec mora napisati razmislek v 300 besedah o vsaki temi svoje skupine (skupaj 8 razmislekov). Svoje delo morajo naložiti na spletno oglasno desko (npr. Trello, Padlet, Jamboard ). Rok za oddajo je dan pred tretjo uro pouka. Dejavnost bo učencem omogočila, da poleg urjenja spretnosti pisanja prepoznajo in vadijo besedišče, povezano z medkulturno komunikacijo in pedagogiko. Korak 3. Vsaka skupina mora voditi 90-minutno učno uro iz dodeljenega gradiva in kulture. Vključiti morajo informacije o izbrani kulturi. Drugi učenci pri tej dejavnosti delujejo kot njihov razred. 4. korak. Učenci, ki so bili tisti dan v razredu, morajo napisati refleksijo o "učiteljih" in dejavnostih ter jo do naslednjega dne naložiti na spletno platformo. Pri pisanju o učni uri in igrah morajo učenci uporabljati besedišče, ki so ga predstavili in vadili med dejavnostmi v razredu. Za svoje pisanje prejmejo točke. Te točke se lahko prištejejo k rezultatu testa ob koncu obdobja.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

5

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

5

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

5

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Projekt ustreza psihološkim in komunikacijskim potrebam študentov in predavateljev, je ustvarjalen in poučen za oba.Ker se med projektom izvaja večina strokovnega besedišča na temo medkulturnega komuniciranja in metodologije, to študentom omogoča znatne in oprijemljive izboljšave. Zanimive in koristne teme o medkulturni komunikaciji in izobraževanju učiteljev lahko učence spodbudijo k spoznavanju njihovega prihodnjega poklica. Ker je igra in projektna praksa, ki temelji na tej temi, relativno nova, je njena uvedba v izobraževanje učiteljev inovativna ideja in se lahko zgodi na različne ustvarjalne načine. Tehnični in strokovni jezik v opisu igre je na visoki ravni, zato morajo učenci za temeljito razumevanje poznati natančno besedišče. Ker sta opis in izvedba na voljo v angleščini, se lahko brez težav uporabita za več drugih jezikovnih projektov v različnih državah. Spremljanje napredka učencev in dijakov ni zahtevno, saj je ocenjevanje lahko usmerjeno v besedišče ali samo tem. Vsebine je mogoče prilagoditi potrebam učencev in ravni njihovega jezikovnega znanja.Spletna stran in igra sta odlični za uporabo v posebne namene. Njen strokovni besednjak bogati znanje študentov na področju izobraževanja učiteljev.Do spletnega mesta in igre lahko enostavno dostopate s pomočjo ključnih besed in referenčne številke projekta Erasmus Plus.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit