This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Õpetaja tööriistad (Teacher tools)

Ilmumise kuupäev

n/a; the project has been running since 2019

Sihtgrupp

Õppejõud

Valdkond

Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

eesti

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2
B1
B2
C1
C2

VAHENDI tüüp

Õpik/veebipõhine õppekursus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

Õpetaja tööriistad on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud projekt, mis sai alguse 2019. aastal. Projekti põhieesmärk on luua terviklik raamistik, mis hõlbustab eesti keele kui teise keele kursuste ettevalmistamist, ning seos keeleõppe ja keeleoskuse hindamise vahel. Materjali eesmärk on välja arendada ühtne metakeel eesti keele kui teise keele sõnavara- ja grammatikaoskuse käsitlemiseks. See on koostatud nii, et materjal hõlmab nii nooremaid õpilasi kui ka täiskasvanud õppijaid. Materjali avalehel on lingid järgmistele teemalehtedele: sõnavara, grammatika, kasutusolukorrad, teksti hindamine ja teave projekti enda kohta.

Juhtumiuuring

Näiteks teksti hindamise tööriist määrab teksti sõnavara ja morfoloogiliste vormide kaudu keeleoskustaseme ning sellest tulenevalt aitab õpetajal otsustada, kas tekst sobib keeleõppijale lugemiseks. Õpetaja võib kopeerida-kleepida tekstilõigu (kuni 2000 tähemärki) selleks ette nähtud lahtrisse lehe allosas https://sonaveeb.ee/teacher-tools/#/rating. Algoritm hindab teksti keerukust skaalal A1 kuni C2 ja näitab tulemust parempoolses lahtris.

Sõnavara tase: sõnavara asjakohasus määratakse nii noorte keeleõppijate kui ka täiskasvanute sõnavaraloendite alusel. Kui sõna loendites ei esine, siis selle asjakohasust ei määrata, ja sõnu tekstis värviliselt esile ei tõsteta. Programmi piiravad homonüümid ja mitmesõnalised väljendid. Vormimoodustuse analüüsi alus on noore keeleõppija grammatikaoskuse kirjeldus, täiskasvanute kirjeldus on väljatöötamisel. Programmis hinnatakse sõnavormide adekvaatsust, sõnade tähendust (sõnavara taset) ei arvestata.

JUHISED

Materjal on kasulik eestikeelsetele õpetajatele, keelekursuste koostajatele ja hindajatele. Veebileht on pooleli olev projekt, mistõttu on tõenäoline, et lehekülgi täiendatakse ka edaspidi. Iga lehekülge ‒ sõnavara, grammatika, kasutusolukorrad ja tekstid ‒ võib kasutada eraldi. Ühiselt loovad need tervikliku raamistiku keelematerjali hindamiseks. Leht „Projektist“ sisaldab linke täiendavatele teabeallikatele, viiteid ja veebilehe arendajameeskonna kontakti.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

4

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

4

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

5

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

3

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

3

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal on väärtuslik õpetajakoolitusega seotud töötajatele, keeletaseme hindajatele ja õppematerjale välja töötavatele keeleõpetajatele. Veebileht on mõeldud pidepunktina, mis võimaldab kasutajal kindlaks teha oskuse teatud valdkonnas, nagu grammatika, sõnavara või tekstitase. Lehed töötavad „Sisesta ja saa vastus“ põhimõttel. Materjal on koostatud nii Euroopa kui ka kohalikke keeleraamistikke järgides.