This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Osnovna šola v Sloveniji

Datum objave

website available on 07/08/2021

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B2

Vrsta materiala

Vodilni viri (spletni tečaj/knjiga)

Jezikovne značilnosti

Besedišče

Spretnosti

govorjenje
Branje

Opis

Pričujoči spletni vir je spletna stran, ki jo je ustvarila osnovna šola nekaj kilometrov od glavnega mesta Slovenije. Spletna stran vsebuje avtentična besedila, povezana s splošnim osnovnošolskim izobraževanjem v Sloveniji, s širokim naborom uporabnih besednih zvez s tega področja. Učenci se lahko naučijo strokovnega besedišča v povezavi s skoraj vsemi vidiki osnovnošolskega izobraževanja, npr. besed, povezanih s šolskimi stavbami, pravili in predpisi, predmeti (matematika, angleščina kot tuji jezik, geografija), pa tudi uporabnimi učnimi metodami in strategijami, obšolskimi dejavnostmi in šolskimi projekti itd. Prav tako so na voljo številne fotografije, ki ponazarjajo različne vrste dejavnosti, šolske izlete in šolsko življenje ter jih je mogoče uporabiti v različne namene. Ta spletni vir je povsem spodbuden, saj je oblikovanje spletne strani privlačno, na voljo pa je veliko slikovnega gradiva, vključno z virtualnim ogledom v šoli.

Študija primera

Gradivo je mogoče preveriti v razredu. Učenci naj izvedejo dejavnosti, priporočene v spodnjem razdelku s smernicami. Po tem jih lahko preverimo glede znanja o različnih vidikih osnovnošolskega izobraževanja ali besedišča, povezanega s tem področjem, da preverimo učinkovitost spletnega vira in z njim povezanih nalog. Prav tako se lahko oblikuje vprašalnik, da lahko učenci, ki sodelujejo v projektu, podajo povratne informacije o viru in dejavnostih: Ali se jim zdijo koristne, zanimive in motivacijske? Ali menijo, da ustrezajo njihovim potrebam? Ali imajo kakšne zamisli ali predloge za izboljšave?

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Izvedba: pridobivanje informacij o znanju učencev o slovenskem besedišču v povezavi s šolami, šolskimi predmeti, šolskimi dejavnostmi, šolsko opremo itd. To lahko učence spodbudi k uporabi slovenskega jezika. Besedila na spletni strani lahko uporabite kot bralne vaje. Učitelj lahko skrbno izbere besedila, ki so za učence najprimernejša, nato pa jih razdeli v manjše skupine, katerih naloga je prebrati določeno poglavje (npr. obšolske dejavnosti ali razredni izleti itd. ) in nato glavne točke ponazoriti na plakatu. Skupine svoje plakate predstavijo druga drugi, s čimer učenci dobijo priložnost za razvijanje govornih spretnosti. Nato lahko učenci v odprti razpravi delijo svoje občutke in mnenja o temi. Zadnja dejavnost je primernejša za učence na ravni B2+. Zaradi sprememb v besedilih je gradivo primerno tudi za učence na ravni B1. Učitelj lahko oblikuje različne vaje, npr. delovne liste z vprašanji, resničnimi ali neresničnimi trditvami, vaje za zapolnitev vrzeli itd. za preverjanje razumevanja. Prav tako lahko učitelj fotografije v galeriji/ virtualni ogled šole uporabi kot namige in tako učencem omogoči, da opišejo, kaj vidijo.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

5

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

4

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

5

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Pričujoči spletni vir ustreza potrebam študentov, specializiranih za izobraževanje učiteljev, saj vsebuje informacije o splošnem osnovnošolskem izobraževanju v slovenskem jeziku in najpomembnejše strokovne izraze. Oblikovanje spletne strani in fotografije/ virtualni ogled v šoli lahko učence motivirajo za branje in govorjenje v slovenščini. Učitelji lahko natisnejo nekaj besedil in jih nekoliko spremenijo ter prilagodijo potrebam učencev na ravni B1. Dodatna prednost gradiva je, da ima spletna stran (ali vsaj nekateri njeni deli) angleško različico, tako da lahko učenci na nižji ravni tudi sami preverijo svoje razumevanje, če se odločijo za samostojno učenje. Poleg tega dejstvo, da je na voljo angleška različica,

omogoča, da se to gradivo lahko uporabi tudi v drugih jezikovnih projektih v drugih državah. Ocenjevanje je lahko usmerjeno na besedišče, samo temo (tj. kaj so se učenci naučili o osnovnošolskem izobraževanju) ali na njihovo ustno izražanje v odprti razpravi ali pri nalogah opisovanja slik. Ta vir lahko brez težav uporabljajo tako učenci kot predavatelji, do njega pa je mogoče brez težav dostopati in ga prenesti.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit