This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

S2-valinnainen verkkokäsikirjoitus / Finnish as second language optional course structure

Julkaisupäivämäärä

2020

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Kirjanpito
Biotieteet
Tekniikka
Kansainväliset suhteet
Oikeustiede
Lääketiede ja hoitotyö
Kestävä kehitys

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B1
B2
C1

Materiaalityyppi

Aktiviteetti/tehtävä
Lisämateriaalit (verkkosanakirjat / kielioppioppaat / fraasisanakirjat)
Testi
Video

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Pragmatiikka

Taidot

Puhuminen
Kirjoittaminen

Kuvaus

S2-verkkokurssimateriaali on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen valinnaisille kursseille ja se sopii hyvin eri alojen kieliopintoihin. Kurssi tarjoaa opettajille ja opiskelijoille kurssirungon yleisesti eri ammattialojen kieliopintoihin sekä työnhakuprosessissa tarvittavan kielitaidon harjoittelemiseen. Kurssiin kuuluu myös arviointiin sopiva osuus mikäli kurssia käytetään tutkintoon kuuluvan kurssina tai sen osana.
Kurssiin kuuluu 7 oppimistehtävää (4 kirjoitustehtävää ja 3 puhumistehtävää). Kurssirunko on ladattavissa pdf-muodossa ja se soveltuu hyvin erityyppisille oppijoille ja ryhmille. Kurssia voidaan käyttää eri alojen (esimerkiksi terveydenhoito-, teknologia-, insinööri-, matkailu- ja kulttuurialojen) kieliopinnoissa. Suorittamiseen tarvitaan älylaite, nettiyhteys, tekstinkäsittelyohjelma ja videointi/äänittämislaite. Kurssin on laatinut Sanna Nykänen.

Tapaustutkimus

Resurssin kohderyhmänä ovat ei-äidinkieliset opiskelijat. Materiaali on helposti mukautettavissa sopivaksi eri tieteenalojen ja tutkintojen opiskelijoille. Aineisto on ladattavassa pdf-muodossa ja siten helposti opiskelijan saatavilla. Kurssi voidaan toteuttaa lähi- ja etäopetuksena yksittäisten opiskelijoiden tai pienten opiskelijaryhmien kanssa. Erilaiset toiminnalliset oppimistehtävät kehittävät opiskelijan kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja ja erityisesti ammatillisessa kielitaidossa. Opiskelijat voivat edetä materiaalissa oman oppimistahtinsa mukaan. Vaikka materiaalia voidaan käyttää itsenäisessä opiskelussa, se ehdottaa myös erilaisia palautehetkiä opettajan ja opiskelijan välillä kurssin aikana. Näin opiskelija saa yksilöllistä tukea ja ohjeita, jotka auttavat opiskelijaa kehittymään aktiiviseksi kielenoppijaksi. Kurssin selkeä esittely kurssin alussa on tärkeä opiskelijoiden motivoimisessa ja se auttaa heitä auttamaan löytämään tehokkaimmat tavat tehdä kurssin oppimistehtäviä sekä valita sellaiset harjoitukset, jotka vastaavat heidän erityisiä ammatillisia tarpeitaan.

Ohje

Kurssia voidaan käyttää etäopiskelussa tai luokkahuoneessa tapahtuvassa opetuksessa.
Vaihe 1. Kurssin esittely opiskelijalle, kurssin tavoitteet, tehtävät ja kunkin tehtävän aikataulu.
Vaihe 2. Opiskelijoiden itsenäinen opiskelu ja kurssitehtävien tekeminen.
Vaihe 3. Opettajan palaute tehtävistä.
Vaihe 4 (valinnainen). Opiskelijan itsearviointi oppimisprosessista ja saavutetuista tavoitteista.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

4

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

3

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

5

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

4

Kommentit:
Helposti mukautettava kurssimateriaali, joka soveltuu luokkahuoneeseen ja valinnaiseksi kielikurssiksi, joka tarkoituksena parantaa viestintätaitoja eri ammatillisilla aloilla. Oppimateriaali tarjoaa kattavan lähestymistavan eri alojen ammatilliseen viestintään S2-opiskelijoille, jota voidaan käyttää eri aloilla. Materiaali sopii parhaiten opiskelijoille, joilla on jo hyvä yleissuomen taito. Mahdollisuus mukauttaa tehtäviä opiskelijoiden erilaisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan tekee materiaalista opiskelijaa motivoivan. Aineisto sisältää myös välineen kurssisuorituksen arviointiin. Materiaalin käyttö vaatii verkkolaitteen ja -yhteyden lisäksi ääni- ja videotallennukseen sopivan laitteen.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit