This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Språkkurs i engelska - svenska med ljud (svenska som främmande språk)

Datum för offentliggörande

n/d (ongoing)

Målgrupp

studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1
A2
B1

Typ av material

ljud
Vägledande resurser (online-kurs/bok)

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Läsförståelse

Beskrivning

Denna onlinekurs finns tillgänglig i MP3-format (det är möjligt att ladda ner den) och direkt på denna webbplats. Bok 2 - Engelska-Svenska för nybörjare (bokform) kan också köpas på Amazon. Språkkursen Bok 2 – Engelska-Svenska finns också som iPhone-appen ”Lär dig svenska” eller Android-appen ”Lär dig svenska”
Kursen ”Svenska som främmande språk” innehåller 100 lektioner som är gratis. Alla texter talas av modersmålstalare (vi kan lyssna på två olika accenter) och eleverna behöver inte ha några förkunskaper i grammatik.
På webbplatsen visas bokens innehållsförteckning, där du hittar en sammanfattning av de 100 lektionerna, som sträcker sig från ämnesområden till grammatiska lektioner. Detta är en användbar resurs för att utveckla hör- och talförmåga.
De första 60 lektionerna täcker lexikala områden som människor, lära känna varandra, mat och dryck, familjemedlemmar, bland annat lämpliga för nybörjarnivå. De återstående 40 handlar om grammatiska ämnen: att ställa frågor, possessiva pronomen, konjunktioner, verbformer osv.
Du kan klicka på ämnesområdet och lyssna på/läsa (valfri) mening, fras eller ord.

Fallstudie

Den här resursen är idealisk för nybörjare som vill lära sig svenska som främmande språk på ett självständigt sätt, på den plats och vid den tidpunkt som passar dem bäst. I klassrumssammanhang bör man dock fokusera på ett ämnesområde i taget och arbeta med det innan man går vidare till nästa ämne. Den här kursen fokuserar främst på användbara vardagliga fraser och inte så mycket på lösa ord, utan sammanhang. Även om de första lektionerna, t.ex. människor och familj, fokuserar på ett grundläggande ordförråd som rör människor, så handlar de andra lektionerna redan om fraser som är relaterade till ämnet och sammanhanget. Så den uppfyller målen för en kommunikativ metod, även om det inte förekommer någon interaktiv kommunikation. För att genomföra detta bör man dock be sina elever att arbeta i par och sedan, efter att ha lyssnat på och upprepat de fraser som ges i ämnet "Att lära känna varandra", till exempel, be dem att förbereda och simulera en konversation mellan dem med hjälp av de fraser som övas. På så sätt skulle de komma närmare ett verkligt sammanhang, även om de bara skulle använda delar av språket.

Riktlinjer

Även om den är mer lämpad för självständigt lärande, eftersom eleverna kan kontrollera och fokusera på de fraser och ord de behöver känna till för sina resor och affärer i sin egen takt och tid, kan den här resursen också användas i klassrummet eftersom den kan hjälpa föreläsaren att få eleverna att öva på uttal och att bekanta sig med användbara fraser och grammatiska strukturer som är användbara för att kunna tala språket på en nybörjarnivå.

Om resursen ska användas i klassrummet kan följande förslag genomföras:
Uppvärmningsaktivitet: Föreläsaren skapar ett sammanhang. Till exempel två affärsmän möts i Sverige. Den ena är en icke-modersmålstalare (t.ex. amerikan) och den andra är svensk. Föreläsaren frågar eleverna vilka ord eller fraser som är mest användbara när man reser, närmare bestämt till Sverige. Föreläsaren presenterar ord som har med nationaliteter att göra från studenterna. Fokusera på ord som "amerikan, svensk, varifrån kommer du? Var kommer du ifrån?"
Steg 1: Föreläsaren väljer ut två eller tre ämnen för lektionen, t.ex. lära känna andra) och ber eleverna att lyssna på fraserna på online-kursen (lektion 3) och upprepa dem.

Steg 2: Eleverna arbetar i par, och de kan försöka skriva ner motsvarande ord (vi ger möjlighet att visa eller dölja den skrivna texten på svenska: ex:
Kommer du från Amerika? K----- d- f--- A------?

Steg 3: Eleverna simulerar sedan i par igen ett samtal mellan dem, med hjälp av fraserna från lektion 3.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

5

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

4

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

3

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

5

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Den här resursen är ganska motiverande eftersom den är lätt att använda. Dessutom kan eleven välja ämnesområden enligt sina egna behov. Resursen är lättillgänglig och mycket användarvänlig.
Eftersom innehållet är uppdelat i olika ämnen är det möjligt att överföra det till olika områden och att arbeta med specifika språkdelar.
När det gäller innovation introducerar den inga innovativa metoder för språket. Den audiolinguala metoden är dock fortfarande ganska effektiv på lägre nivåer av språkinlärning. Det är också ett plus att vi får två olika accenter för fraserna.
Trots att den är användbar när det gäller att öva på uttal kan det vara en nackdel att den inte täcker in ett mer interaktivt kommunikationssätt till språket. Detta bör dock kompletteras med andra undervisnings- och inlärningsmaterial.
Webbplats för Teaching Source:
Visit