This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

България. Вино и кухня

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date/recent/available

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Устойчивост
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1

Учебен материал

Дейност/задача
Game
Picture/Graphics

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Богато илюстриран информативен и проницателен източник от 24 страници.
Този добре структуриран източник предлага съществена информация по темата на книжен разговорен български език с основна, специфична и терминологична лексика.
Информацията е представена в няколко раздела: 1. Българин на картата на света. Климат и природни ресурси. 2. Минерални води на България: кратка история на водолечението от траките до наши дни. 3. Места. 4. Карта на основните баленео, спа и уелнес центрове в България. 5. Центрове днес. 6. България като източник на здраве.
Въпреки рекламния си характер, източникът предлага изобилие от фактологичен и снимков материал, който може да се използва за езиково изучаване.
Брошурата има версии на английски, френски, немски, испански, което я прави използваема в различни езикови среди. _

Опции.

www.Вulgariatravel.com
9 рекламно-информационни брошури за всички видове туризъм в България, създадени преди за бившата Държавна агенция по туризъм (до 2019).
Сайтът е ребрандиран (https://bulgariatravel.org/), като е запазено разпознаваемото лого - българската роза.
Новият сайт предоставя езиково обслужване на 4 езика: български, английски, немски и руски. Това дава възможност за съпоставително четене на информацията, което улеснява потребителя.
Има баланс между термините и онимите, което е съобразено със спецификата на научно-популярния стил.
Обемът на информацията е достатъчен. Изведени са ключовите думи и съчетания, което улеснява възприемането на съдържанието. В края на брошурата би било полезно те да са представени в индекс.
Достъпът до тези ресурси е бърз.
Всяка брошура съдържа около 25 страници / слайда.
Визуализацията на обектите е сравнително добра и балансирана по обем спрямо текста.
Ресурсът е тестван от българския преподавател в Мелитополския университет.
Ниво: B1-B2. Брой ученици: 7.
Лекторът попита студентите дали: Харесаха ли ви ресурсите? Бяха ли полезни за подобряване на вашите езикови умения? 3. Повишиха ли мотивацията ви да изучавате български като LSP? Представляват ли те иновативен подход към обучението на LSP? От техническа гледна точка лесни и интуитивни ли са за използване? Положителните отговори потвърдиха първоначалния избор на лектора и я насърчиха да продължи да използва този вид ресурсът.

Указания

Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Могат да се предложат различни видове дейности:
В разговор учениците идентифицират контекста на общуване и темата, участниците, които си взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от участниците
Очаквани резултати:
Излагане на контекстуализиран истински говорим език
Студентите усвояват специализирана лексика, свързана с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
Източникът стимулира творческия подход към писането,
1. Лекторът представя темата на студента/групата/класа.
2. Лекторът дава ключова лексика, като обобщава основните точки за уелнес, спа и балнео туризма в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават части от материала/съдържанието. Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този полезен ресурс за ангажиращо, продуктивно и подлежащо на оценка учебно обучение мотивира както учениците, така и учителите да използват обща и терминологична лексика в ясна формулировка по важна тема от голямо значение: околната среда и изменението на климата. Ангажиращ и забавен ресурс със силата си. Като включват тези кратки презентации и лекции, тези материали подобряват езиковите умения и отговорността към околната среда.
Източникът предлага изчерпателна пътна карта за изучаване на основните релевантни елементи на темата.
Едновременно информативен и мотивиращ, източникът предоставя подобрения на любознателния обучаем.
Традиционно използвани в изучаването на езици, рекламните материали могат да бъдат иновативни, доколкото езикови образци за развиване на умения за говорене, четене и писане.
Типът източник е напълно преносим към други проекти.
Може да се използва за оценка на уменията и валидиране на умения за говорене, четене и писане.
Гъвкавостта на съдържанието прави източника адаптивен към различни нужди, тъй като източникът може да се използва както изцяло, така и на части/секции (напр. карти).
Както е замислено от авторите на съдържанието и дизайнера, меките и/или хартиените копия на източника са лесни за използване от всеки.
Източникът е безплатен и достъпен на портала.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit