This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Definovanie pojmov a vzájomných súvislostí medzi kultúrou, komunikáciou a vyučovaním jazykov

Dátum vydania

01. 2011.

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2

Typ učebnej látky

Sprievodné zdroje (online kurz/kniha)

Znaky jazyka

slovná zásoba

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
čítanie

Popis

Tento učebný zdroj je k dispozícii na webovej stránke známej medzinárodnej organizácie pre výskumných pracovníkov, učiteľov a študentov vysokých škôl (https://www.researchgate.net/search). Nachádzajú sa tu publikácie o širokej škále akademických oblastí, napr. o pedagogike a príprave učiteľov; kultúrnej, emocionálnej inteligencii a interkultúrnej kompetencii. Obsah vytvárajú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sú výskumníkmi, vysokoškolskými pedagógmi. Článok napísala Eva Reidová. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako je interkultúrna výchova integrovaná do vyučovania cudzích jazykov, kultúrny obsah v štátnom kurikule a schopnosti učiteľov anglického jazyka rozvíjať interkultúrne komunikačné kompetencie svojich žiakov.

Prípadová štúdia

V článku je definícia CQ (kultúrnej inteligencie) a piliere tejto teórie. Predstavuje tiež, ako sa výsledky výskumu premietajú do možnej budúcej tvorby nových študijných predmetov pre učiteľov anglického jazyka. Článok a aktivity sú ideálne na precvičovanie aj hodnotenie špeciálnych pojmov sociálnej, emocionálnej a kultúrnej inteligencie a odbornej slovnej zásoby, ktorá sa k nim viaže. Slovná zásoba je vopred naučená, aktivity sa potom dajú využiť na prehĺbenie poznatkov o viacnásobných inteligenciách a ich význame pri učení a vyučovaní detí. 3 týchto inteligencií budú začlenené do učebných plánov mikrovyučovania na hodinách metodiky.

Usmernenia

Vedúca aktivita: brainstorming o potrebe/dôležitosti viacerých inteligencií a najmä CQ (kultúrnej inteligencie) vo vyučovaní PŠŠ. Vyvolajte niektoré známe slovné spojenia, ktoré si študenti prečítajú aj v článku.
Krok 1: Aktivita pred čítaním. Povedzte študentom, že ako domácu úlohu si prečítajú článok na tému, o ktorej ste predtým diskutovali (viacnásobná inteligencia; kultúrna, sociálna, emocionálna inteligencia). Položte im otázky o inteligenciách a vyžiadajte si informácie, ktoré si vedia vybaviť v súvislosti s týmito témami. Článok umožní žiakom okrem precvičovania čitateľských a rečových zručností rozpoznať a precvičiť si slovnú zásobu. Žiaci si najprv doma urobia prípravnú úlohu.
Krok 2: Aktivita zameraná na čítanie. Žiaci si prečítajú článok ako domácu úlohu a vyriešia úlohy 3 a 4 (otázky na porozumenie).
Krok 3: Aktivita po čítaní. V triede študenti poskytnú spätnú väzbu na svoje odpovede. Zároveň žiaci opäť odpovedajú na otázky o viacnásobnej inteligencii; kultúrnej, sociálnej, emocionálnej inteligencii podľa toho, čo čítali.
Krok 4: Rozdeľte triedu na skupiny po 3 a každá skupina má 2 témy týkajúce sa viacerých inteligencií. Prvá osoba v každej skupine zhrnie časť článku o svojich 2 témach. 2. osoba ukáže aktivity a 3. std bude klásť otázky na porozumenie. Na hodine sedia v kruhu a precvičujú témy tak, že sa navzájom počúvajú a odpovedajú na otázky.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

4

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

4

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Článok zodpovedá psychologickým a komunikačným potrebám študentov a lektorov, je kreatívny a informatívny pre oboch. Keďže počas hodiny sa precvičuje väčšia časť odbornej slovnej zásoby na témy interkultúrnej komunikácie a metodiky, poskytuje študentom značné a hmatateľné zlepšenie. Zaujímavé a prínosné témy Medzikultúrna komunikácia a vzdelávanie učiteľov môžu študentov motivovať k poznávaniu ich budúceho povolania. Keďže táto téma (CQ, MI) je relatívne nová, jej zavedenie do vzdelávania učiteľov je inovatívnou myšlienkou a môže sa uskutočniť rôznymi kreatívnymi spôsobmi. Odborný a profesionálny jazyk v článku je na vysokej úrovni, preto na dôkladné pochopenie musia študenti poznať presnú slovnú zásobu. Keďže je k dispozícii abstrakt a článok v angličtine, možno ho ľahko použiť pre niekoľko ďalších jazykových projektov v rôznych krajinách. Monitorovanie pokroku študentov a samotných študentov nie je náročné, pretože hodnotenie môže byť zamerané na slovnú zásobu alebo samotnú tému. obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov a úrovni ich jazykových znalostí. Článok je výborný na použitie na špeciálne účely. Jeho odborná slovná zásoba obohacuje vedomosti študentov v učiteľskom štúdiu. Článok je ľahko dostupný podľa jeho kľúčových slov na webovej stránke Research Gate: https://www.researchgate.net/search.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit