This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Postavenie interkultúrneho vzdelávania vo výučbe anglického jazyka a v príprave učiteľov cudzích jazykov

Dátum vydania

10. 2014.

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2

Typ učebnej látky

Sprievodné zdroje (online kurz/kniha)

Znaky jazyka

slovná zásoba

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
čítanie

Popis

Tento učebný zdroj je k dispozícii na webovej stránke známej medzinárodnej organizácie pre výskumných pracovníkov, učiteľov a študentov vysokých škôl (https://www.researchgate.net/search). Nachádzajú sa tu publikácie o širokom spektre vedeckých oblastí, napr. pedagogika a príprava učiteľov; kultúrna, emocionálna inteligencia a medzikultúrna kompetencia. Obsah vytvárajú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sú výskumníkmi, vysokoškolskými pedagógmi. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako je interkultúrna výchova integrovaná do vyučovania cudzích jazykov, kultúrny obsah v štátnom kurikule a schopnosti učiteľov anglického jazyka rozvíjať interkultúrne komunikačné kompetencie svojich žiakov

Prípadová štúdia

V článku je definícia CQ (kultúrnej inteligencie) a piliere tejto teórie. Existujú 4 piliere koncepcie CQ, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu medzikultúrnu interakciu: CQ Drive, CQ znalosti, CQ stratégia a CQ akcie. Článok a aktivity sú ideálne na precvičenie aj posúdenie špeciálnych pojmov sociálnej, emocionálnej a kultúrnej inteligencie a odbornej slovnej zásoby s nimi spojenej. Slovná zásoba je vopred naučená; diskusnú aktivitu potom možno využiť na prehĺbenie vedomostí o viacnásobných inteligenciách a ich význame pri učení a vyučovaní detí. 3 z týchto inteligencií budú začlenené do učebných plánov mikrovyučovania na hodinách metodiky.

Usmernenia

Vedúca aktivita: brainstorming o potrebe/dôležitosti CQ (kultúrnej inteligencie). Vyvolajte niektoré známe slovné spojenia, ktoré si študenti prečítajú aj v článku. Krok 1: Aktivita pred čítaním. Povedzte žiakom, že ako domácu úlohu budú čítať na tému, o ktorej ste predtým diskutovali (viacnásobná inteligencia; kultúrna, sociálna, emocionálna inteligencia). Položte im otázky o inteligenciách a vyžiadajte si informácie, ktoré si vedia vybaviť v súvislosti s týmito témami. Článok umožní žiakom okrem precvičovania čitateľských a rečových zručností rozpoznať a precvičiť si slovnú zásobu. Žiaci si najprv doma urobia prípravnú úlohu. Krok 2: Aktivita zameraná na čítanie. Žiaci si prečítajú článok ako domácu úlohu a vyriešia úlohy 1 a 2 (otázky na porozumenie). Krok 3: Aktivita po čítaní. V triede študenti poskytnú spätnú väzbu na svoje odpovede. Zároveň žiaci opäť odpovedajú na otázky o viacnásobnej inteligencii; kultúrnej, sociálnej, emocionálnej inteligencii podľa toho, čo si prečítali. Krok 4: Rozdeľte triedu na skupiny po 4 a každá skupina má kartičky s napísanou viacnásobnou inteligenciou (jedna kartička - jedna inteligencia). Každý bude mať 2 kartičky. Na hodine sedia v kruhu a precvičujú témy pomocou hry. V hre musia žiaci vysvetliť danú tému bez toho, aby prezradili jej názov. Ostatní musia uhádnuť, o čo ide, a zapísať si poznámky do zošitov. Ak to uhádnu správne, získajú bod. Tieto body sa môžu pripočítať k výsledku koncoročného testu. Krok 5. Učiteľ rozdá kartičku každému žiakovi naraz. Každý má 5 minút na preskúmanie svojej kartičky a naplánovanie, ako chce tému vysvetliť svojim spolužiakom. Pri zhrnutí svojej témy musia študenti použiť odbornú slovnú zásobu z článku. Krok 6. Každý študent má 4 minúty na to, aby vysvetlil svoje témy ostatným. Okrem precvičovania prezentačných zručností si študenti rozvíjajú aj svoje rečové a posluchové zručnosti.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

4

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

4

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Článok zodpovedá psychologickým a komunikačným potrebám študentov a lektorov, je kreatívny a informatívny pre oboch. Keďže počas hodiny sa precvičuje väčšia časť odbornej slovnej zásoby na témy interkultúrnej komunikácie a metodiky, poskytuje študentom značné a hmatateľné zlepšenie. Zaujímavé a prínosné témy Medzikultúrna komunikácia a vzdelávanie učiteľov môžu študentov motivovať k poznávaniu ich budúceho povolania. Keďže táto téma (CQ, MI) je relatívne nová, jej zavedenie do vzdelávania učiteľov je inovatívnou myšlienkou a môže sa uskutočniť rôznymi kreatívnymi spôsobmi. Odborný a profesionálny jazyk v článku je na vysokej úrovni, preto na dôkladné pochopenie musia študenti poznať presnú slovnú zásobu. Keďže je k dispozícii abstrakt a článok v angličtine, možno ho ľahko použiť pre niekoľko ďalších jazykových projektov v rôznych krajinách. Monitorovanie pokroku študentov a samotných študentov nie je náročné, pretože hodnotenie môže byť zamerané na slovnú zásobu alebo samotnú tému. Obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov a úrovni ich jazykových znalostí. Článok je výborný na použitie na špeciálne účely. Jeho odborná slovná zásoba obohacuje vedomosti študentov učiteľstva. článok je ľahko dostupný podľa jeho kľúčových slov na webovej stránke Research Gate: https://www.researchgate.net/search.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit