This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Sveriges Radio på ett enkelt språk

Datum för offentliggörande

(ongoing)

Målgrupp

studenter

Domänområde

Journalistik och multimedia

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Svenska

CEFR-nivå

B1

Typ av material

ljud
Video

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Pragmatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Läsförståelse

Beskrivning

Webbplatsen är en radioplattform i form av en nyhetsplattform med ett långsammare och enklare språk, dvs. det talas långsamt och används ett enkelt språk.
På huvudsidan finns flera nyheter markerade och för varje nyhet finns det möjlighet att lyssna på nyhetsartikeln och läsa texten. Texterna är oftast 3-4 punktsatser med en länk till en annan tidning där man kan få tillgång till längre och mer utförliga texter, medan ljudfilen kan variera från mindre än en minut till högst 6 minuter. Alla nyheter är försedda med bilder.
Förutom dessa alternativ kan användaren också lyssna på poddar och radioprogram på svenska, även om dessa inte kommer att vara på klarspråk och kan vara avsevärt längre, i genomsnitt 20-30 minuter.

Fallstudie

Denna resurs kräver att eleverna har en medelnivå i svenska, dvs. mer än grundläggande kunskaper i det skrivna och talade språket, eftersom eleverna måste läsa och/eller lyssna på autentiskt material, trots att det är förkortat och förenklat. Förutom att den är lämplig för nybörjare och elever på mellannivå kan den också användas för personer med intellektuella/ kognitiva funktionshinder och med nedsatt läs- och skrivförmåga.
Materialet kan användas i klassen, som uppvärmning för att diskutera ett specifikt ämne, som en efteraktivitet efter att ha närmat sig ett aktuellt ämne eller som hemläxa. Till exempel är en nyhet nyligen relaterad till Einárs död, en svensk rappare som blev skjuten vid 19 års ålder. De tillgängliga artiklarna kan användas för att diskutera aktuella nyheter i Sverige eller farorna med att vara artist och liknande fall där musiker dödats eller dött under sin karriär (genom självmord, överdos och liknande). Det går också att närma sig de negativa sidorna av berömmelse och rikedom.

Riktlinjer

Om det används i klassrumssammanhang.
Riktlinjerna kommer att relateras till två nyhetsinslag om Einár, ett som är 6 minuter långt (https://sverigesradio.se/avsnitt/krimreportern-om-kidnappningen-av-einar) och ett som är 4,5 minuter långt (https://sverigesradio.se/avsnitt/einar-nu-ar-jag-artist-tidigare-sags-jag-som-problembarn), tillsammans med de tillhörande texterna. Genomförandet kunde se ut på följande sätt:
Steg 1. Eleverna presenteras fyra bilder - Amy Winehouse, Whitney Houston, Robin Williams och Einár - och får frågan vad som är gemensamt med alla dessa bilder. Förutom att eleverna ska säga att de alla är döda förväntas de lägga till att de alla var artister, musiker och/eller skådespelare som antingen dog för att de begick självmord, tog en överdos eller blev mördade. Informationen om dem alla utvidgas beroende på elevernas nivå och intresse.
Steg 2. Eleverna ombeds att fokusera på Einárs foto och beskriva honom fysiskt, så att ordförrådet om fysisk beskrivning återkommer. De tillfrågas också om hans personlighet.
Steg 3. De lyssnar på ljudfilen om honom 2019, där han talar om sin berömmelse med låtar som till exempel ”Grannens katt”. Medan de lyssnar måste eleverna identifiera ordförråd om personlighetsdrag, Einárs liv och information om hans berömmelse.
Steg 4. Sedan delar de med sig om vad de vet om Einárs död. Liksom tidigare lyssnar de på ljudinspelningen som bygger på polisrapporten om hans död och kompletterar den tidigare informationen.
Steg 5. Eleverna ombeds att skriva en kort text - antingen en sammanfattning på 50 ord av nyheterna om Einár eller en text i klartext som efterliknar radions texter.
Steg 6. Nästa lektion kommer läraren att göra en diktamen med hjälp av några av de nya ord som finns i dessa två ljudfiler, och arbeta med dem igen om det behövs.
Ytterligare råd:
1. Eleverna kan behöva lyssna på ljudfilerna mer än en gång, beroende på deras nivå i svenska.
2. Läraren kan också behöva skriva ner specifika ord och arbeta med deras uttal som en uppföljande aktivitet.
3. Eleverna uppmuntras att lyssna på ljudfilerna igen på egen hand och läsa andra källor med längre och mer komplexa texter.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

5

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

3

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

4

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Med tanke på att uttalet kan vara ett problem när man lär sig svenska kan dessa ljudfiler vara mycket effektiva när det gäller att hjälpa eleverna att lära sig nytt ordförråd i ett autentiskt sammanhang, med hjälp av aktuella nyheter. De kan vara en startstrategi för att närma sig olika lexikala områden och befästa grundläggande grammatiska strukturer, samt för att utveckla talförmåga.
Dessutom är de tillgängliga resurserna även tillgängliga ur perspektivet för personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar och används t.ex. av invandrare som fortfarande lär sig språket och vänjer sig vid den nya kulturen.
Webbplats för Teaching Source:
Visit