This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

We are preparing a party

Dátum vydania

available on 31 October 2021

Cieľová skupina

poslucháči

Odbory

Účtovníctvo
Umenie & hudba
Bioscience
Obchod & komunikácia
Inžinierstvo
Medzinárodné vzťahy
Žurnalistika & multimédiá
Právo
Medicína & ošetrovateľstvo
Udržateľnosť
vzdelávanie učiteľov
Cestovný ruch

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1

Typ učebnej látky

Aktivita/úloh
Audio

Znaky jazyka

slovná zásoba
gramatika

Zručnosť

Počúvanie
čítanie

Popis

Na webovej stránke e-slovak.sk nájdete bezplatné online kurzy pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu ako cudzí jazyk. Všetky výklady sú dvojjazyčné: anglické a slovenské. Táto počúvacia aktivita je ideálna pre kurz samoštúdia a týka sa každodennej situácie. Táto konkrétna počúvacia aktivita je doplnená ilustráciou, ktorá pomáha študentovi uvedomiť si situáciu v kontexte. Dialóg sa môže súčasne počúvať aj čítať; a môže sa počúvať toľkokrát, koľkokrát chce žiak.

Prípadová štúdia

Materiál je ideálny pre začiatočníkov. Táto aktivita na počúvanie je v kontexte s ilustráciou v hornej časti. Predpočúvacou aktivitou je pozrieť si obrázok a urobiť predpovede o postavách a scenérii. Ďalším krokom je počúvanie rozhovoru; pri prvom počúvaní je vhodné rozhovor počas počúvania prečítať; pri druhom počúvaní je vhodné text skryť a pri treťom počúvaní môže žiak počas počúvania opäť čítať. Základná slovná zásoba rozhovoru je znázornená na samostatnom obrázku, ktorý sa dá zväčšiť; je to veľmi dobrá pomôcka, ktorá pomáha naučiť sa základné slovíčka z jedla. Zvýraznené sú nielen slová, ale aj užitočné výrazy; preto je v centre pozornosti tejto aktivity aj pragmatizmus. Záverečným testom je cvičenie typu pravda/nepravda, ktoré môže žiak vykonať toľkokrát, koľkokrát chce. Ak učiaci sa nedosiahne najvyšší počet bodov, môže cvičenie opakovať, až kým neprejde bez chyby. Žiak sa môže vrátiť k textu a nahrávke, aby si pomohol nájsť správne odpovede. Tento spôsob hodnotenia vedomostí veľmi podporuje motiváciu a sebahodnotenie učiaceho sa.

Usmernenia

Aktivitou pred počúvaním môže byť vytvorenie predpovede o situácii na základe sledovania ilustrácie. Počas počúvania si žiak môže prečítať rozhovor, aby podporil svoje porozumenie. Pri druhom počúvaní by sa text mohol počúvať bez pozerania textu. Potom by mal žiak prečítať slová o jedle a užitočné výrazy. Po tomto kroku má nasledovať tretie počúvanie rozhovoru. Počas tejto fázy môže žiak čítať text nahlas spolu s nahrávkou, aby sa mohla precvičiť intonácia a prozódia jazyka. Aktivitou po vypočutí je cvičenie na pravdivé/nepravdivé tvrdenia, ktoré môže žiak vykonať toľkokrát, koľkokrát chce a dosiahne najvyššie skóre.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

5

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

5

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

5

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Predkladaný učebný zdroj uspokojuje potreby študentov, ktorí sa chcú učiť slovenčinu ako cudzí jazyk v akomkoľvek odbore alebo veku, aby si osvojili základy jazyka. Usporiadanie stránky je veľmi priateľské, atraktívne; prehľadné a zrozumiteľné. Stránka vyžaduje veľmi základné znalosti IKT a znalosť angličtiny. Keďže na konci aktivity sa nachádza hodnotenie, poskytuje sa okamžitá spätná väzba o dosiahnutých výsledkoch žiaka. Keďže tento záverečný test typu pravda/nepravda možno vykonať toľkokrát, koľkokrát človek chce, učenie sa z neúspechov podporuje reflexiu v zdroji a rozvíja sebavedomie učiaceho sa.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit