This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Slovenian for beginners in 100 lessons

Datum objave

Jun 2, 2020

Ciljna skupina

Študenti

Območje domene

International Relations

Učni scenarij

Avtonomno učenje

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

German

Priporočena raven CEFR učenca

A1
A2

Vrsta materiala

Audio
Referenčni viri (spletni slovarji/slovenski priročniki/besednjaki)

Jezikovne značilnosti

Besedišče

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje

Opis

V tem videoposnetku na YouTubu najdete 100 lekcij slovenščine kot tujega jezika. Vsaka lekcija traja približno 3 minute in je idealna za individualno učenje na ravneh A1 in A2.
Jezikovna učna dejavnost je primerna tako za začetnike kot za učence slovenskega jezika, saj uvaja osnovne sporazumevalne izraze. Ker je učni jezik nemščina, je za popolno obvladovanje gradiva potrebno osnovno znanje nemščine. Video je odličen za individualno učenje jezika, lahko pa se uporablja tudi pri pouku v razredu, kjer lahko učitelj učencem omogoči, da z dodatnimi nalogami vadijo izraze, ki jih ponuja video. Čeprav je poudarek na razvijanju besedišča, izrazi dodajajo tudi nekaj slovničnega znanja. Učni program izboljšuje bralne, slušne in govorne spretnosti učencev jezika, kot dodatno nalogo pa je mogoče razvijati tudi pismenost.

Študija primera

V tem videoposnetku si lahko ogledate, kako se hitro in enostavno naučiti slovenščine. Idealno za začetnike in rahlo napredne. Tečaj zajema ravni A1 in A2 ter vsebuje osnovno besedišče. Učenci se takoj naučijo govoriti celotne stavke brez napak. Slovnično znanje ni potrebno.
Gradivo bi lahko preizkusili v kontekstu učilnice ali kot projekt za domov. Učenci bi bili poučeni, da ponovijo izraze iz osnovne slovenščine. Izgovarjanje besed in izrazov ven lahko pripomore k lažjemu usvajanju jezika.
Učenci bi začeli s pomnjenjem besed, besednih zvez in praktičnih izrazov, ki jih lahko uporabljajo v vsakdanjem življenju. Prozodijo jezika bi se lahko učili že na začetku, učenci pa izrazov ne bi le poslušali in ponavljali, ampak bi jih lahko zapisali v svoj besednjak s pomenom v materinščini.

Smernice*

Uvodna dejavnost/ogrevanje: Učenci se seznanijo s svojim znanjem slovenskega besedišča. Lahko se domislijo nekaterih besed ali izrazov ali mednarodnega besedišča, ki bi člane skupine motiviralo za uporabo slovenskega jezika.
Korak 1: Dejavnost pred ogledom. Učencem povejte, da bodo opravili nekaj dejavnosti, s katerimi se učijo slovenščine. Dejavnosti učencem omogočajo, da prepoznajo in vadijo osnovne pogovorne izraze. Učenci najprej opravijo pripravljalno nalogo in dobijo navodila za izvedbo nekaterih dejavnosti.
2. korak: Izvajanje dejavnosti: branje, poslušanje in ponavljanje nekaterih osnovnih besed in izrazov. Učenci pridobijo znanje o najbolj uporabnih besednih zvezah za osnovno sporazumevanje.
3. korak: Učenci podajo povratne informacije o svojem uspehu. Naročijo jim, naj glasno ponovijo izraze, nato jih lahko zapišejo v svoj slovar, z analizo izrazov pa se lahko naučijo nekaj novih besed in osnovne slovnice.
4. korak: Učenci lahko delajo v parih. Lahko postavljajo in odgovarjajo na vprašanja, ki so se jih naučili, in se odzivajo na besedne zveze. Ko bi zbrali še nekaj besedišča, bi se lahko smiselno sporazumevali.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

3

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

3

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

4

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

3

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

4

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

2

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

4

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

4

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Gradivo je poučno tako za študente kot za predavatelje, saj lahko študenti delajo samostojno in s pomočjo učitelja. Učni jezik gradiva je nemščina. Vsebino je mogoče prilagoditi potrebam študentov, saj gradivo lahko deluje kot učni vir in ga je mogoče dopolniti ali spremljati z drugimi viri ali gradivom. Gradivo je namenjeno širšemu krogu bralcev in je uporabno tako za individualno kot tudi za uporabo v razredu. Gre za dobro zasnovano spletno mesto za učenje slovenščine kot tujega jezika. Osnovni izrazi ne zagotavljajo le hitrega napredka, temveč učence motivirajo tudi za dodatne vaje.
Zelo priročno je, da so posamezne lekcije zelo kratke, tako da lahko učenci teme slišijo večkrat, in omogoča hiter napredek.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit