This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Naučite se slovenske slovnice na spletu

Datum objave

available on 30 October, 2021

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

German

Priporočena raven CEFR učenca

A1
A2
B1

Vrsta materiala

Referenčni viri (spletni slovarji/slovenski priročniki/besednjaki)

Jezikovne značilnosti

Gramatika

Spretnosti

Pisanje

Opis

Na tej spletni strani: https://www.grammatiken.de/slowenische-grammatik-online-lernen/ lahko najdemo povzetek slovničnih pravil slovenskega jezika. To slovensko slovnico najdete na več kot 100 straneh s številnimi nazornimi primeri. Napisana je z vidika Nemcev za govorce, ki jim je nemščina materni jezik. Te lekcije so primerne za tiste, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik na ravni od A1 do B1. Slovnične prvine so sistematizirane v 7 večjih skupinah:
1. Splošne informacije o slovenskem jeziku
2. Samostalnik v slovenščini
3. Pridevniki in prislovi v slovenščini
4. Glagolski sistem v slovenščini
5. Slovenski zaimki
6. Stavčna struktura v slovenščini
7. Uporabno pogovorno znanje za vse, ki se učijo slovenščine
Vsaka lekcija je sestavljena iz teoretičnega opisa v nemščini in primerov stavkov v slovenščini.

Študija primera

Na tej spletni strani lahko najdete sistematičen povzetek slovenske slovnice. Slovnični elementi so razdeljeni v 7 večjih skupin in vsebujejo skupaj 75 lekcij. Vsaka lekcija vsebuje teoretični opis in več slovenskih zglednih stavkov.
Spletno mesto je zasnovano tako, da lahko osebe, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, samostojno ali pri pouku poiščejo slovnična pravila. Lektorate je mogoče prebrati tematsko ali pa se učiti le nekatere dele. Poleg slovničnih pravil lahko tu najdemo tudi druge koristne informacije, npr:
- izgovarjava pisane slovenščine,
- slovenska abeceda, kako se izgovarjajo posamezne črke in kakšne so podobnosti z nemško izgovarjavo,
- uporabne izraze: čas dneva, dnevi v tednu, številke itd.

Smernice*

Ta spletna stran vsebuje sistematičen povzetek slovenske slovnice, zato ni primerna kot vsebina učne enote. Ta tematski opis slovenske slovnice je referenčno delo, če učenec jezika česa ne razume ali želi poiskati. Za nemško govoreče študente, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik (pedagoško delovno mesto), je primerno kot teoretična podlaga.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

3

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

3

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

3

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

2

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

2

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

3

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

4

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

4

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Gradivo je poučno tako za študente kot za predavatelje, saj lahko študenti delajo samostojno in s pomočjo učitelja. Učni jezik gradiva je nemščina. Gradivo je namenjeno širšemu krogu bralcev in je uporabno tako za individualno kot tudi za uporabo v razredu. Gre za dobro zasnovano spletno mesto za učenje slovenščine kot tujega jezika.
Spletna stran je idealna za nemško govoreče učence, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika na vseh ravneh. Vendar je najbolj primerna za ravni od A1 do B1. Gre za zelo natančno delo, žal pa tisti, ki ne znajo nemško, strani ne morejo uporabljati.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit