This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Näiteid kõrghariduses kasutatavate tekstide grammatikajoontest / Examples of grammatical features of texts used in higher education

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Õppejõud

Valdkond

Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

B2
C1
C2

VAHENDI tüüp

Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Grammatika

Oskused

Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine

KIRJELDUS

See materjal tutvustab kõrghariduse akadeemilistes tekstides sageli kasutatavaid grammatilisi konstruktsioone. Grammatikamaterjal on mõeldud toeks eesti keele kui teise keele õpetajatele ja õpilastele eesti keele grammatika keerulisemate küsimuste õppimisel. Materjal on grammatikateemade kogumik, mida on täiendatud akadeemilise keelekasutuse näidetega. Tabelites on toodud lauseehituse kõige veaohtlikumad struktuurid eesti oskuskeele õpetamisel. Illustreeritud teemad hõlmavad, kuid mitte ainult, nt infinitiivide kasutamist, nominalisatsiooni, umbisikulist tegumoodi ja passiivi. Kirjeldused lähtuvad tänapäeva eesti keele grammatikast.
Materjali arendamist toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi Primus raames, mille viis ellu Sihtasutus Archimedes.

Juhtumiuuring

Materjal sobib kõige paremini õpetajakoolitusprogrammide jaoks, kus õpetajad otsivad võimalusi eesti keele kui teise keele õpetamiseks erialases olukorras. Materjal annab kokkuvõtliku pildi eesti keele grammatika kõige keerulisematest teemadest ning sisaldab nii grammatiliste struktuuride nimetusi kui ka näiteid. Tulevastel õpetajatel võib paluda tabelite põhjal välja töötada tegevusi, et tutvustada õpilastele vastavat grammatikateemat, illustreerida selle kasutamist, tuua näiteid ja koostada harjutusi, mis tõhustavad reegli õiget kasutamist. Õpetajatelt võidakse küsida ka võimalusi, kuidas õpilastele vastavat teemat tutvustada.

JUHISED

Laadige käsiraamat alla ja otsige huvipakkuvaid üksusi, valides kas konkreetse jaotise või vaadates läbi kogu materjali.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

3

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

2

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

4

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

4

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal võib olla kasulik õpetajatele ja õppijatele, kes soovivad omandada eesti keele grammatika keerulisemaid teemasid. Õpetajad võivad materjali kasutada juhendina, mis pakub nii arutlusteemasid kui ka illustreerib kasutatavaid grammatikareegleid. Õppija, eriti iseseisev õppija, võib materjali kasutada eksamiks valmistumisel või eesti keele grammatika kiirkursuseks. Materjali üks eelis on see, et see kasutab olemasolevat käsiraamatut ja täiendab seda uute teemadega, arvestades eesti keele grammatika tänapäevaseid külgi.