This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hungarobox IKT szójegyzék

A megjelenés dátuma

2015, available on 28/10/2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

üzlet és kommunikáció

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B1
B2
C1

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

olvasás

Leírás

A Hungarobox projekt célja a mindennapi elektronikus kommunikáció során használatos leggyakoribb szakszavak és -kifejezések összegyűjtése volt. A jelenlegi szószedet mintaként kíván szolgálni egy jövőbeli nagyobb terjedelmű tanulói szótár fejlesztéséhez is. A projektben részt vevő partnerek anyanyelve mellett az angol is megjelenik. Ennek jelenléte – azontúl, hogy a projekt egyik hivatalos nyelve –, egyrészt segíti a szótárhasználót a magyar terminusok azonosításában, másrészt a jelentések megkülönböztetésében. Az összesen 365 címszót tartalmazó szójegyzék mindegyik nyelv esetében az idegen nyelvi megfelelőt adja meg, amely a német és az olasz nyelv esetében a névelőkkel is kiegészül.

Esettanulmány

A magyar alapnyelvű e-kommunikációs szójegyzék elsősorban a B1–B2-es szinten magyart idegen nyelvként tanuló felnőttek számára készült, az egész életen át tartó tanulás gondolat jegyében. A szójegyzék alapvető célja, hogy a terminusok elsajátításával és definíciók megismerésével olyan eszközt adjon a nyelvtanulók kezébe, amely fejleszti kommunikációs készségüket és segíti őket a magyar nyelvű számítógép-, telefon- és internethasználatban.

Az e-glosszárium egyéni támogatást tud nyújtani a tanulóknak. Minden tanuló létrehozhatja a saját IKT glosszáriumát úgy, hogy ráklikkel a „Javasolj egy szót” linkre. Ez a glosszárium felelőssé teszi a tanulókat saját tanulásukért, önsegítő eszközt hozhatnak létre maguknak. Ez a glosszárium együtt használható a pdf feladatlapokkal, amelyek a weboldalon találhatók: akámikor, amikor egy tanuló egy ismeretlen vagy új szóval találkozik a feladatok megoldásakor, azt a szót hozzáadhatja a saját e-glosszáriumához.

A tanulók javasolhatnak egy szót a következő kérdést megválaszolva, és a „Javasolj egy szót” linkre kattintva:
Milyen szóval egészítené ki az IKT szókincstárat? Így az online szójegyzék 365 szót tartalmaz, tehát az év minden napjára jut egy szó. Itt javasoljon egy szót!

Ez egy nagyon motiváló eszköz, mivel azt sugallja, hogy a tanulók napról napra hatalmas glosszáriumot állíthatnak össze; egyúttal azt is megerősíti, hogy a tanulás egy olyan folyamat, mely napról napra zajlik.

Útmutató

A megfelelő jelentés megadásán túl, a tanuló további hasznos információt szerezhet a szakszavakról:
• az idegennyelvi megfelelők után a magyar terminus szófaja következik;
• a szójegyzék az igék esetében feltünteti az egyes számú harmadik személyű múlt idejű és felszólító módú alakokat, valamint az igevonzatokat is; például: archivál vmit, áthelyez vmit, átnevez vmit, beállít vmit;
• a főnevek esetében a tárgyesetet, a többes számotaz egyes számú harmadik személyű birtokos személyjeles alakokat találja a tanuló;
• minden egyes címszóhoz definíció is tartozik.
A glosszárium használható a HungaroBox összes feladatlapjával együtt; még a feladatlapok utasításai is gyakran utalnak rá mint a tanulók számára hasznos és támogató segédeszközre.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a tananyag az IKT-ra szakosodó tanulók igényeinek kielégítésére készült. A weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készítették. Ez a glosszárium egyedi, mert individualizálni lehet, és önsegítő eszközként használható a tanulásban.
A tananyag weboldala:
Visit